artikel | 15 feb 2021

Vägledning från Arbetsmiljöverket om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar i pandemitider

Responsive image

Arbetsgivare ska fortsätta att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete även under COVID 19-pandemin. Men i de speciella förhållanden som råder finns ett behov av information om vad arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innebär. Det gäller inte minst arbetsmiljön vid hemarbete. Arbetsmiljöverket har tagit fram en vägledning som stöd för arbetsgivares arbetsmiljöarbete under pandemin som Setterwalls rapporterar om i artikeln nedan.

Setterwalls rapporterar om delar av vägledningen och arbetsmiljöarbetet nedan. Hela vägledningen finns tillgänglig här.

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar också vid arbete hemifrån
Ett särskilt frågetecken för många arbetsgivare under 2020 har varit arbetsgivarens arbetsmiljöansvar för anställda som arbetar hemifrån.

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har det övergripande arbetsmiljöansvaret för arbetsplatsen, vilket inkluderar hemmet om arbetstagaren arbetar hemifrån. Arbetstagaren är dock skyldig att medverka och ska bl.a. uppmärksamma samt rapportera risker och brister i arbetsmiljön. Samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren blir ännu viktigare vid hemarbete eftersom arbetsgivarens möjlighet att uppmärksamma, hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem är mer begränsat.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt också vid hemarbete
En viktig del av arbetsgivarens arbetsmiljöarbete är skyldigheten att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta är nog så viktigt även vid hemarbete. Kort beskrivet kan arbetsgivaren genomföra det arbetet i följande steg: 

 • Undersök i dialog med arbetstagaren om det finns risker i arbetsmiljön.
 • Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte.
 • Besluta om och vidta åtgärder för att förebygga risk för ohälsa.
 • Kontrollera att beslutade åtgärder vidtagits.
 • Skriv gärna ned vad ni kommit fram till eller använd checklista. Och informera alla berörda.
   

Särskilda risker vid hemarbete
Inom ramen för hemarbete under pandemin är det viktigt att uppmärksamma risker kopplat till såväl den fysiska, tekniska och ergonomiska arbetsmiljön, som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Frågor som kan behöva diskuteras mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är exempelvis huruvida det finns tillfredställande möjligheter till teknisk support? Behöver den anställda en extra stor skärm? Finns det möjlighet till en bra och ergonomisk arbetsställning? Är belysning, temperatur och luftkvalité tillräckligt bra? Hur ska utskrifter ordnas om det skulle uppstå behov av det?

Undersökningen av den psykologiska och sociala arbetsmiljön blir särskilt väsentlig vid hemarbete. Arbetsgivaren behöver vara lyhörd för hur den sociala distanseringen påverkar personalen och uppmärksam på oro, både i förhållande till smittspridning och ändrat arbetssätt.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska tillsammans åtgärda de risker som kan förekomma. Arbetsmiljöverket har presenterat några användbara förslag på åtgärder som bör beaktas:

 • Se över och anpassa arbets- och mötesformer.
 • Skapa rutiner för arbetet för att få struktur på arbetsdagen.
 • Kommunicera med varandra. Använd verktyg för digitala möten. Ta promenadmöten om möjligheten finns.
 • Sträva efter arbetsmässigt tillfredsställande förhållanden i bostaden utifrån identifierade och möjliga risker.
 • Sprid information om hur man kan variera arbetsställningen för att undvika besvär och värk i muskler och leder. Ta kortare pauser och sträcka på sig ofta.
 • Ge förutsättningar för att de ordinarie arbetstiderna hålls så att gränsen mellan arbete och fritid inte suddas ut.
 • Möjliggör regelbunden återkoppling mellan chef och medarbetare.
 • Använd vid behov företagshälsovården eller annan extern arbetsmiljöexpertis.
   

Setterwalls kommentar
Arbetsmiljöarbetet är starkt kopplat till den enskilda arbetsplatsen och dess arbetstagare. En arbetsmiljöbedömning sker i förhållande till varje enskilt fall. Därför är det svårt att ge en generell vägledning för arbetsmiljöarbetet, vilket speglas i Arbetsmiljöverkets publikation. Från vår och många arbetsgivares sida är en ännu tydligare vägledning kring arbetsmiljöansvaret vid hemarbete önskvärd då det fortfarande råder osäkerhet kring vilka krav som faktiskt ställs på arbetsgivaren. Det som dock kan konstateras är att det pågår ett aktivt arbete för att hantera de frågor och den problematik som den ökade omfattningen av hemarbete medför. Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer, efter uppdrag från regeringen, att presentera en rapport på temat i april 2021. Myndighetens uppdrag är att kartlägga och analysera förutsättningarna för arbete hemifrån under pandemin samt hur arbete hemifrån påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö. Analysen ska bl.a. identifiera arbetsmiljörisker och andra utmaningar som kan finnas för att tillhandahålla en god arbetsmiljö hemifrån. Även förslag på andra nödvändiga åtgärder ska presenteras.

Förhoppningsvis kan Myndighetens för arbetsmiljökunskap rapport bidra till en tydligare bild av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar i pandemitider.

Om du som arbetsgivare har frågor kring ert arbetsmiljöansvar eller behöver stöttning i det systematiska arbetsmiljöarbetet är ni välkomna att kontakta våra specialister som gärna hjälper till.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.