artikel | 12 nov 2015

Volymrabatter – vad är tillåtet?

Responsive image

Rabatter utgör ett avgörande inslag i ett företags prissättning. I många fall är det ett nödvändigt konkurrensmedel som används av såväl stora som små företag. Rabatter kan inte desto mindre vara otillåtna och leda till konkurrensskadeavgifter på upp till 10 procent av bolagets omsättning. Vad många inte tänker på är att dessa konsekvenser inte bara kan drabba storföretag utan också mindre lokala aktörer som har marknadsandelar över 30 procent på en viss produkt eller tjänst inom ett, till följd av konkurrensförhållandena, mycket avgränsat geografiskt område, t.ex. en kommun.

Det är inte ofta som missbruksärenden rörande rabatter diskuteras i media och de hanteras inte heller särskilt regelbundet av Konkurrensverket. Som konkurrensrättsadvokat märks det på så sätt att näringslivet tenderar att fokusera mindre på dessa frågor. Förra veckan publicerade dock Konkurrensverket ett missbruksbeslut rörande volymrabatter (Dnr 638-639/2015). 

Som ofta är fallet kom ärendet till Konkurrensverkets prövning genom klagomål från branschen. Mailworld Office AB och 21 Grams AB, två förmedlare av posttjänster som hanterar bl.a. postsortering, postadministration och portohantering, klagade på postdistributören Postnord Sverige AB:s aviserade förändring av årsvolymrabatter. Förmedlarna ansåg att Postnords agerande skulle leda till att konkurrenter utestängdes och i längden till högre portokostnader för konsumenterna. Klagomålet ledde till utredning som mynnade ut i en utförlig redogörelse av hur Konkurrensverket ser på rabatter ur ett konkurrensrättsligt perspektiv.

Konkurrensverket redogör, steg för steg, för de olika prismissbruksreglerna och kommer slutligen fram till att just denna volymrabatt inte strider mot konkurrensreglerna.

Kontentan av Konkurrensverkets redogörelse är att volymrabatter kan träffas av nästan samtliga prismissbruksregler. Innebär volymrabatterna, som i det aktuella fallet, en selektiv prissättning kan de träffas av missbruksreglerna om prisdiskriminering (dominanten tillämpar olika villkor för likvärdiga transaktioner) och reglerna om utestängande missbruk såsom underprissättning, lojalitetsrabatter och marginalklämning (dvs. då skillnaden mellan grossistpris och slutkundspris inte räcker för att täcka tillkommande kostnader i slutkundsledet) om de leder till att faktiska eller potentiella konkurrenter utestängs samt förbud mot att påtvinga någon ett oskäligt avtalsvillkor såsom ett informationskrav i detta fall.

Konkurrensverkets beslut kan ses som en påminnelse om hur lätt det är att ett fel i utformandet av en volymrabatt kan leda till att rabatten träffas av konkurrensrättens förbud mot missbruk av dominerande ställning. I detta fall ansågs emellertid Postnords system vara väl genomarbetat men fallet tjänar som en påminnelse om hur viktigt det är att ta höjd för konkurrensreglerna vid utformandet av volymrabatter.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

EU- & konkurrensrätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.