Exploatering av fastigheter

Vid exploateringsprojekt aktualiseras ofta många juridiska frågeställningar. Till skillnad från i transaktionsverksamhet kan det röra sig om en mycket stor mängd aktörer och därmed sammanhängande frågeställningar. Det rör sig om förhållandet till kommunen och andra myndigheter, förhållandet till tidigare ägare, förhållet till de som ska hyra det som byggs och förhållandet till grannar.

Vi har en omfattande erfarenhet av fastighetsrättens samtliga delar, både den avtalsrättslig (allmänna) fastighetsrätten och den offentligrättsliga (speciella) fastighetsrätten. I kontakten med kommunen kan det röra sig om markförvärv och regleringar av exploateringar i markanvisningsavtal och exploateringsavtal, som till exempel kan utlösa frågor om vad som får avtalas och otillåten direktupphandling. En annan vanlig fråga är hur förpliktelser ska binda kommande ägare. I förhållandet till kommunen är självklart också detaljplane- och bygglovsfrågor vanliga. Särskilt gäller detta äldre planer, när det gått en tid mellan kommunens vilja att planera och det att själva exploateringen ska genomföras.

Förhållandet till andra myndigheter kan rörande miljötillstånd, vattenrättsliga tillstånd, fastighetsbildningsåtgärder hos lantmätaren (till exempel för att justera fastighetsindelningen så att den stämmer med detaljplanen eller för att inrätta gemensamhetsanläggningar). Det kan också röra sig om exempelvis skylttillstånd från Trafikverket, tillstånd att använda allmän mark från Polismyndigheten med mera.

Andra parter, tidigare ägare, de som ska nyttja och grannar, kan utlösa en vid flora av frågeställningar vid exploateringar. I förhållandet till tidigare ägare kan fråga inställa sig om vem som ska sanera förorenad mark, ska köpeskillingen justeras om byggnationen går bra och vilka förpliktelser ”slipper” en ny ägare? När det gäller nyttjaren/hyresgästen är det till exempel centralt att hyresavtalet klarar av de tidsförskjutningar som en exploatering kan medföra utan att hyresgästen har rätt att frånträda avtalet. Slutligen kan grannar vara något att hantera med tanke på att de exempelvis kan ogilla byggnationer och överklaga bygglov.

Vid sidan av det ovanstående finns också entreprenadfrågorna där det många gånger är det viktigt att ha ett kunnande. Inom detta område kan vi erbjuda kvalificerad hjälp med att både se över entreprenadavtalet i sig självt, men också för att exempelvis hantera entreprenadfrågorna i samklang med hur regleringarna ser ut

Kontakta oss