Skattefrågor – skatta rätt för din verksamhet

Skattefrågor har stor betydelse för hur du ska driva din verksamhet på det mest ekonomiska sättet och kan vara avgörande för val av bolagsform eller hur en koncern struktureras.

I ditt företag kommer också skattefrågor att bli en oundviklig del i verksamheten. Du måste till exempel hantera inkomstbeskattning, mervärdesskatt (moms) och sociala avgifter (arbetsgivaravgifter och egenavgifter). Det finns även regler om hur själva skatteförfarandet (beskattning/taxering) ska ske.

Skatteområdet är ett komplext rättsområde som förändras konstant. Genom att agera och fundera över skattefrågor proaktivt kan du hantera olika risker och möjligheter samt optimera det skattemässiga utfallet av verksamheten. Detta kan även medföra att du undviker att hamna i en process mot Skatteverket, vilket kan vara såväl tidskrävande som kostsamt. En checklista med de viktigaste skatterättsliga delarna att tänka på finns i Next Level-paketet.

”Vi har haft löpande kontakter med Setterwalls som hjälpt oss att ta fram avtalspaket anpassade till just våra affärsmodeller. Setterwalls anpassar smidigt juridiken till våra behov och vi använder dem gärna som juridiskt bollplank.” – ClimeOn

 

Olika företagsformer och deras beskattning
Bedriver du ditt företag som ett aktiebolag eller ekonomisk förening kommer beskattningen att ske av ditt företag med en skattesats om för närvarande (år 2018) 22 procent (bolagsskatt). Regeringen har föreslagit en sänkning av bolagsskatten i två steg till 20,6 procent men beslut har ännu inte fattats.

Bedrivs verksamheten genom ett handelsbolag, kommanditbolag eller som enskild näringsverksamhet kommer istället bolagets resultat att beskattas hos ägaren/ägarna. Om ägaren är ett aktiebolag blir vinsten från det underliggande bolaget en del av aktiebolagets resultat och beskattas med bolagsskatt. Om ägaren är en privatperson beskattas vinst från handelsbolag, kommanditbolag och enskild näringsverksamhet som inkomst av näringsverksamhet. Beskattningen är progressiv och uppgår till högst ca 57 procent.

Skatten utgår på företagets vinst, som utgörs av skillnaden mellan intäkter och kostnader. Vissa kostnader är avdragsgilla direkt då de uppkommer medan andra ska skrivas av under ett visst antal år.

 

Särskilda skatteregler för fåmansföretag
För s.k. fåmansföretag finns särskilda regler. Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening utgör ett fåmansföretag om fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Det finns även en specialregel som innebär att ett företag kan vara ett fåmansföretag oberoende av antalet delägare.

Till största del handlar reglerna om fåmansföretag om hur utdelning från fåmansföretaget, eller en kapitalvinst som görs vid försäljning av aktier i ett fåmansföretag, ska beskattas. Inkomsten ska nämligen fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital, vilket innebär att utdelning från och kapitalvinst vid avyttring av andelar i ett fåmansföretag beskattas med som lägst 20 procent och som högst ca 57 procent.

Syftet med reglerna om beskattningen av utdelning och kapitalvinst vid försäljning av aktier i fåmansföretag är att förhindra att inkomster som är arbetsinkomster behandlas som kapitalinkomster vid beskattningen, dvs. att förhindra ett kringgående av reglerna om inkomstbeskattning. För att veta hur mycket som ska hänföras till inkomst av kapital respektive inkomst av tjänst beräknas ett s.k. gränsbelopp. Förenklat kan man säga att ju högre gränsbelopp man har, desto större del ska hänföras till inkomst av kapital. Om bolaget har anställda kan ägaren under vissa förutsättningar, vid beräkningen av gränsbeloppet, tillgodoräkna sig utbetalda löner i bolaget och i dotterbolag.

Det kan finnas möjligheter att öka gränsbeloppet så att en större del kan tas ut som lågbeskattad utdelning.

 

Kort om moms och tull
Som företagare ska du redovisa och betala moms för de varor och tjänster som du säljer, och du har som utgångspunkt rätt att göra avdrag för den moms som du betalar på inköp av varor och tjänster i din verksamhet (s.k. ingående moms). Du ska normalt sett registrera ditt företag för moms och redovisa momsen i en momsdeklaration som lämnas in till Skatteverket månadsvis eller kvartalsvis. Det finns många undantag och specifika regler när det gäller moms. Därför är det viktigt att kontrollera vad som gäller vid handel med en specifik vara eller tjänst. Momsreglerna är komplicerade och ändras kontinuerligt och en felaktig momshantering kan resultera i omfattande kostnader samt skattetillägg från Skatteverket.

Vid varuhandel med länder utanför EU måste reglerna om tull beaktas. När varor transporteras över landsgränserna ska import- eller exportdeklaration lämnas till Tullverket.

 

Incitamentsprogram
För att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i företaget kan det vara en bra idé att utforma ett incitamentsprogram. Incitamentsprogram kan utformas på många olika sätt t.ex. genom:

 • Värdepapper
  – Aktier
  – Teckningsoptioner
  – Syntetiska optioner
  – Köpoptioner
  – Konvertibler
  – Kapital- eller vinstandelslån
 • Personaloptioner (rätt att i framtiden förvärva värdepapper)

Generellt kan sägas att beskattning av och tidpunkten för beskattning av aktierelaterade incitamentsprogram är beroende av om de instrument som de anställda förvärvar eller tilldelas är att betrakta som värdepapper eller personaloptioner. Om det rör sig om personaloptioner kan beskattningen dessutom skilja sig markant beroende på om vissa villkor är uppfyllda. Vilket instrument som är bäst lämpat och hur ett incitamentsprogram ska utformas i det enskilda fallet beror bl.a. på syftet med programmet, samt i vilken utsträckning de anställda ska betala för instrumenten.

Att tänka igenom sin struktur och uppnå skatteeffektivitet – ett praktiskt exempel
X äger 100 procent i A AB samt 100 procent i B AB. Verksamhet drivs i båda bolagen och X är verksam i betydande omfattning i båda bolagen vilket innebär att reglerna om fåmansföretag tillämpas. X önskar sälja B AB. Innan försäljning sker vill X tillgodogöra sig de utdelningsbara medel som finns i bolaget. Om utdelning sker direkt till X kommer X att beskattas enligt fåmansföretagsreglerna. Beskattningen av utdelningen uppgår till lägst 20 och högst ca 57 procent. Ett annat alternativ är att sälja B AB till A AB till underpris och att B AB därefter gör en utdelning till A AB. Eftersom en sådan utdelning är skattefri utgår ingen beskattning och X kan välja att antingen låta medlen ligga kvar i A AB eller att ta en utdelning på önskat belopp från A AB. Vid utdelning till sig själv behöver fåmansföretagsreglerna beaktas och hänsyn tas till gränsbeloppet. Därefter säljs B AB externt till marknadspris. En eventuell sådan kapitalvinst är skattefri för A AB. Hade X istället sålt B AB som privatperson beskattas en eventuell kapitalvinst enligt fåmansföretagsreglerna och beroende på gränsbeloppet beskattas en sådan försäljning med mellan 20 och ca 57 procent. Olika lösningar för att uppnå samma resultat kan alltså leda till stora beskattningsskillnader.

 

Nedan kan du ladda ner användbar information som kan underlätta för ditt växande start-up företag.

Ladda ner information