uppdrag | 29 mar 2021

Setterwalls företrädde framgångsrikt Orifarm Generics i patenttvist

Responsive image

Setterwalls har framgångsrikt företrätt Orifarm Generics i patenttvist mot Neurim Pharmaceuticals vid Patent- och marknadsdomstolen. I beslut meddelat den 31 mars 2020 instämde Patent- och marknadsdomstolen med Orifarms talan och lämnade Neurims yrkande om interimistiska vitesförbud utan bifall.

Neurim Pharmaceuticals är innehavare av ett europeiskt patent som avser användande av den aktiva substansen melatonin vid behandling av vissa typer av sömnsvårigheter. Neurim marknadsför en melatoninprodukt under handelsnamnet Circadin. Neurims patent beviljades av det Europeiska patentverket under 2017, men upphävdes i november 2019 efter invändningsförfarande.

I och med att Neurim har överklagat hävningsbeslutet till Europeiska patentverkets tekniska besvärskammare, så har upphävningsbeslutet inte trätt i kraft och patentet är därför fortfarande gällande i Sverige under överklagandeprocessen. I slutet av 2019, efter upphävningsbeslutet, lanserade Orifarm Generics en melatoninprodukt på den svenska marknaden under handelsnamnet Mecastrin.

I januari 2020, omedelbart efter överklagandet av upphävningsbeslutet, stämde Neurim Orifarm för påstått patentintrång och yrkade att Patent- och marknadsdomstolen skulle utfärda interimistiska och slutliga vitesförbud samt fastställa skadeståndsskyldighet. Orifram bestred intrångspåståendena och väckte talan om ogiltigförklaring av Neurims patent såvitt avser Sverige på den grunden att den påstådda uppfinningen saknade nyhet. Efter skriftväxling och ingivande av skriftliga expertutlåtanden, meddelade Patent- och marknadsdomstolen sitt interimistiska beslut den 31 mars 2020.

I normala fall skulle domstolen ha presumerat att patentet var giltigt och bedömt om den påstådda intrångsgöraren förmått att göra det sannolikt att patentet var ogiltigt. Med hänvisning till det överklagade upphävningsbeslutet, konstaterade Patent- och marknadsdomstolen att en sådan giltighetspresumtion inte kan tillämpas i fall av det nu aktuella slaget. För att Neurim ska kunna få bifall till sitt interimistiska förbudsyrkande, krävdes istället att Neurim kunde göra det sannolikt att patentet trots allt skulle upprätthållas efter överklagandeförfarandet. Patent- och marknadsdomstolen bedömde att Neurim inte hade lyckats visa att patentet sannolikt var giltigt. Domstolen konkluderade därför att det var sannolikt att patentet saknade nyhet och skulle komma att ogiltigförklaras vid den slutliga prövningen. Följaktligen avslog domstolen Neurims interimistiska förbudsyrkande, vilket innebär att Orifarms produkt får fortsätta att säljas.

Neurim kan överklaga beslutet till Patent- och marknadsöverdomstolen. Prövningen av Neurims övriga yrkanden och Orifarms ogiltighetstalan kommer att fortsättas vid Patent- och marknadsdomstolen.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Life Sciences

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.