uppdrag | 02 apr 2020

Setterwalls företrädde framgångsrikt Orifarm Generics i patenttvist

Responsive image

Setterwalls har framgångsrikt företrätt Orifarm Generics i patenttvist mot Neurim Pharmaceuticals vid Patent- och marknadsdomstolen. Under våren 2020 avslog såväl Patent- och marknadsdomstolen som Patent- och marknadsöverdomstolen Neurims interimistiska förbudsyrkande. Efter att Neurims patent slutligt ogiltigförklarades av den tekniska besvärskammaren vid det Europeiska patentverket i december 2020 beslutade Patent- och marknadsdomstolen i februari respektive mars 2021 att avskriva de svenska målen från vidare handläggning. De svenska målen har bringat klarhet i processrättsliga frågor om otillåten taleändring inom ramen för patentmål samt bekräftat domstolarnas praxis vid fördelningen av rättegångskostnader.

I januari 2020 stämde Neurim Pharmaceuticals (”Neurim”) Orifarm Generics (”Orifarm”) för påstått intrång i ett europeiskt patent och framställde bl.a. ett yrkande om interimistiskt vitesförbud mot Orifarms marknadsföring av läkemedlet Mecastrin. Patentet avsåg användande av den aktiva substansen melatonin vid behandling av vissa typer av sömnsvårigheter. Neurim marknadsför en melatoninprodukt under handelsnamnet Circadin. Som Setterwalls rapporterade i april förra året avslog Patent- och marknadsdomstolen Neurims interimistiska förbudsyrkande (se här). Beslutet fastställdes senare av Patent- och marknadsöverdomstolen, vilket innebär att Orifarms produkt Mecastrin har fått fortsätta att säljas under den svenska processens gång.

Neurims patent beviljades av det Europeiska patentverket under 2017, men upphävdes i november 2019 efter invändningsförfarande. Neurim överklagade upphävningsbeslutet till den tekniska besvärskammaren och beslutet vann därför inte laga kraft. Efter att Neurim stämde Orifarm för påstått patentintrång stämde Orifarm i sin tur Neurim och yrkade att Neurims patent skulle upphävas eftersom det var ogiltigt. De svenska målen har pågått parallellt med processen vid det Europeiska patentverket.

I december 2020 beslutade den tekniska besvärskammaren vid Europeiska patentverket att slutligt upphäva Neurims patent. Det betyder att frågan om patentets giltighet slutligt var avgjord även för Sverige. Efter den tekniska besvärskammarens beslut ändrade Neurim dock sin talan, genom att framställa nya justerade yrkanden som grundades på en ännu inte beviljad patentansökan. Neurim gjorde gällande att Orifarm genom sin försäljning m.m. av Mecastrin kommer att göra intrång i det ännu inte beviljade patentet (en avdelad ansökan från det upphävda patentet) när den ansökan väl beviljas. Orifarm gjorde gällande att Neurims justerade yrkanden skulle avvisas eftersom de bl.a. utgjorde en otillåten taleändring. Patent- och marknadsdomstolen delade Orifarms uppfattning och beslutade således den 10 februari 2021 att avvisa Neurims justerade yrkanden. I samma beslut beslutade domstolen även att skriva av målet från vidare handläggning.

I samband med Patent- och marknadsdomstolens beslut att avskriva intrångsmålet från ytterligare handläggning återkallade Orifarm sin talan i ogiltighetsmålet och hemställde att PMD skulle skriva av målet. Orifarm begärde full ersättning för rättegångskostnader eftersom Orifarm uppnått syftet med sin ogiltighetstalan och vunnit full framgång. Neurim yrkade i sin tur att Orifarm skulle ersätta Neurim för dess rättegångskostnader då Orifarm i egenskap av kärande återkallat sin talan. Patent- och marknadsdomstolen gick dock på Orifarms linje och fastställde den 15 mars 2021, i enlighet med etablerad praxis för patentmål, att det finns sådana särskilda omständigheter som föranleder domstolen att förordna att Neurim ska ersätta Orifarms rättegångskostnader.

Sammanfattningsvis gick Orifarm vinnande ur den svenska processen. Utöver att målet i enlighet med tidigare rapportering klargjort tillämpningen av giltighetspresumtionen i samband med interimistiska yrkanden, har målet nu även bringat klarhet i processrättsliga frågor om otillåten taleändring inom ramen för patentmål, samt bekräftat domstolarnas praxis vid fördelningen av rättegångskostnader.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Life Sciences

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.