artikel / 26 sep 2014

Arbetsmiljöverket skickar brev till tusentals arbetsgivare och kommer att följa upp med inspektioner

Responsive image

I det här nyhetsbrevet informerar vi om Arbetsmiljöverkets pågående kampanj om stress i arbetslivet, samt tar upp aktuella och intressanta lagändringar och lagförslag som påverkar arbetsgivare.

Arbetsmiljöverkets nationella inspektion avseende stress i arbetslivet
Arbetsmiljöverket (AV) har precis skickat ut brev och information om arbetsrelaterad stress till 26 000 arbetsgivare i Sverige. Av dessa arbetsgivare kommer också 2 000 att inspekteras av AV under vecka 41-43. Om du är en av de arbetsgivare som har fått brev från AV eller om du har frågor du välkommen att höra av dig till oss.

AVs kampanj är del av en större kampanj inom EU där 30 länder medverkar. Inom EU informeras nu om riskerna med stress och i Sverige tar AV kampanjen ett steg längre genom att inspektera och ställa krav ute på arbetsplatserna. Det är ett brett spektrum av branscher som inspekteras, bl.a. förskolor, hotell- och restaurang, religiösa samfund och transportbranschen.

Stress har blivit ett utspritt arbetsmiljöproblem och enligt en undersökning av den Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-Osha, upplever hälften av de anställda inom Europa att det är vanligt med arbetsrelaterad stress på den egna arbetsplatsen. Fyra av tio anställda menar att arbetsgivare inte vet hur de ska förebygga stress.

Inför en inspektion av AV är det viktigt att se till att arbetsmiljöarbetet är på plats och om något behöver åtgärdas. I grova drag ska de anställda vara insatta och delaktiga i arbetsmiljöarbetet och det kan behövas skyddsombud och skydds-kommitté. Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy, rutiner för arbetsmiljöarbetet, samt en uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifterna. Vidare ska det bedrivas ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket innefattar att löpande undersöka arbetsförhållanden, bedöma risker, vidta åtgärder, upprätta handlingsplaner, och följa upp arbetet. Det ska även göras en årlig uppföljning, finnas företagshälsovård, och arbetsanpassning- och rehabiliteringsarbete. I vissa fall finns det krav på skriftlighet.

Eftersom AVs kampanj avser just stress är det särskilt viktigt att fundera kring hur stressnivåerna ser ut på arbetsplatsen, om anställda visar tecken på stress, vilka åtgärder som vidtagits/kan vidtas för att hantera detta, samt vilket stöd som ges till anställda.

Om det finns brister i arbetsmiljöarbetet kan AV komma att ställa krav på förbättringar.

Lagändringar
Arbetstidslagen – skärpta sanktionsregler

Fr.o.m. den 1 juli 2014 ersattes övertidsavgiften i arbetstidslagen av sanktionsavgifter. Den tidigare övertidsavgiften avsåg överträdelser av reglerna om övertid, medan de nya reglerna är bredare och tar sikte på överträdelser av bestämmelserna om ordinarie arbetstid, jourtid, övertid, mertid, dygnsvila och veckovila.

Arbetsgivare får nu ett strikt ansvar för att se till att arbetstidsreglerna följs – det krävs alltså inte längre något uppsåt eller oaktsamhet och en arbetsgivare kan inte så att säga ”komma undan” genom att hävda god tro.

Sanktionsavgiften beräknas på samma sätt som den tidigare övertidsavgiften med en procent av det prisbasbelopp som gällde vid tidpunkten för överträdelsen för varje otillåten arbetstimme. En överträdelse under 2014 skulle då bli 444 kr per anställd och timme. Det är Arbetsmiljöverket (AV) som ålägger arbetsgivare att betala sanktionsavgift.

Det här innebär att det blir extra viktigt för arbetsgivare att ha koll på reglerna i arbetstids-lagen och sina anställdas arbetstid, för att inte bli skyldig att betala dyra avgifter.

Diskrimineringslagen
Fr.o.m. den 1 januari 2015 har vi fått får vi ett nytt diskrimineringsbegrepp, nämligen bristande tillgänglighet. Begreppet har att göra med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning (tidigare kallat funktionshinder) och kommer att gälla inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. Begreppet finns i praktiken redan inom arbetslivsområdet, och effekten av ändringen blir störst inom de andra samhällsområdena.

Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Utredningar
Diskrimineringslagen – Aktiva åtgärder för likabehandling

Det finns ett förslag om att reglerna om aktiva åtgärder ska skärpas och omfatta samtliga diskrimineringsgrunder. De aktiva åtgärderna ska bl.a. bedrivas fortlöpande och på ett systematiskt sätt, likt arbetsmiljöarbetet. DO skulle också få utökade befogenheter. Om reglerna införs är det tänkt att de ska gälla från 1 januari 2016.

Registerkontroll av anställda
Det finns ett förslag om att arbetsgivare endast ska få kräva utdrag ur belastningsregistret från anställda eller arbetssökande om det finns stöd i lag. Idag finns inga hinder för arbetsgivare att kräva utdrag ur belastningsregistret och det är vanligt att arbetsgivare t.ex. inför en rekrytering kräver att en kandidat ger in utdrag ur belastningsregistret.

De särskilda lagregler som finns idag om att arbetsgivare i vissa fall har en skyldighet att kräva utdrag, t.ex. för arbete på förskolor, kommer inte att påverkas. Om reglerna införs är det tänkt att de ska gälla från 1 juli 2015.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.