artikel | 15 jan 2024

Arbetsrättsliga nyheter – uppdatering januari 2024

Responsive image

Setterwalls arbetsrättsgrupp blickar tillbaka på 2023 och sammanfattar intressanta rättsfall och annat som hände eller är på gång på arbetsrättens område. Vi önskar våra klienter och alla andra som läser våra nyhetsbrev trevlig läsning och ser fram emot ett händelserikt 2024.

Nya rättsfall från Arbetsdomstolen

HFD 2023 Ref 42 – Avstängning från arbetslöshetskassa

Arbetslöshetskassan hade inte rätt att stänga av en sökande från arbetslöshetsersättning eftersom den enskilde inte ansågs ha förlorat sitt jobb på grund av otillbörligt uppförande. Läs artikeln här.

AD 2023 nr 43 – Förhandlingsskyldighet och veto inför inhyrning enligt medbestämmandelagen

Ett måleriföretag förhandlade enligt reglerna i medbestämmandelagen (MBL) med en arbetstagarorganisation inför inhyrning av personal i ett projekt. Arbetstagarorganisationen lade in veto mot inhyrningen som måleriföretaget bröt igenom. Därefter utökade måleriförtaget inhyrningen med ytterligare personal, utan att förhandla. Arbetsdomstolen kom fram till att måleriföretaget hade rätt att bryta igenom vetot men att bolaget skulle ha förhandlat inför den utökade inhyrning. Läs artikeln här.

AD 2023 nr 47 – Säkerhetsprövning hos Polisen – frågor om föreningsrättskränkning och diskriminering

Målet rörde om polismyndigheten i samband med säkerhetsprövning av en polisaspirant hade vidtagit åtgärder i syfte att förmå aspiranten att inte utnyttja sin föreningsrätt, eller utsatt henne för könsdiskriminering. Arbetsdomstolen fann att så inte var fallet. Läs artikeln här.

AD 2023 nr 53 – Förhandlingsskyldighet vid nyanställning när deltidsanställda önskar högre sysselsättningsgrad?

Deltidsanställda hade anmält företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren nyanställde ytterligare deltidspersonal, men påkallade inte förhandling enligt 32 § lagen om anställningsskydd (LAS). Skälet var att ingen av de anställda faktiskt hade företrädesrätt till den anställning som skulle tillsättas, vilket parterna var överens om. Arbetsdomstolen kom fram till att arbetsgivaren inte hade någon förhandlingsskyldighet och att något brott mot bestämmelsen alltså inte förekommit. Läs artikeln här.

AD 2023 nr 75 – Vaccinationspolicy för anställda var tillåten

Ett vårdbolag hade infört en vaccinationspolicy. Anställda som vägrade följa policyn blev avstängda från arbetet utan lön, då det inte fanns några omplaceringsmöjligheter till icke-patientnära arbetsuppgifter. Arbetsdomstolen kom fram till att vårdbolaget hade haft rätt att med stöd av sin arbetsledningsrätt införa vaccinationspolicyn. Läs artikeln här.

 

Rättsfall från EU-domstolen

Dom C – 660/20 från EU-domstolen – Diskriminering av deltidsarbetande piloter

EU-domstolen har slagit fast att bestämmelser i ett tyskt kollektivavtal för piloter som uppställer samma krav för deltidsanställda som för heltidsanställda för erhållande av särskilt övertidsersättning är diskriminerande i strid med förbudet mot diskriminering av deltidsanställda som återfinns i en bilaga till direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete. Läs artikeln här.

Dom C – 583/21 från EU-domstolen – Övergång av verksamhet

EU-domstolen har i november lämnat ett förhandsavgörande* som gäller tolkningen av reglerna om verksamhetsövergång. Läs artikeln här.

 

Andra nyheter

Krav på interna visselblåsarkanaler – nu även för bolag med mellan 50–249 anställda

I december för två år sedan infördes en ny visselblåsarlag i Sverige. I den nya lagen har det bland annat införts en skyldighet för verksamhetsutövare med 50 eller fler anställda att inrätta interna visselblåsarkanaler. Skyldigheten att ha en intern visselblåsarkanal har genomförts successivt – men omfattar sedan den 17 december 2023 samtliga verksamhetsutövare med fler än 50 anställda. Läs artikeln här.

Höjt försörjningskrav för arbetstillstånd

Den 1 november 2023 höjdes försörjningskravet för personer som ansöker om arbetstillstånd i Sverige. För att beviljas arbetstillstånd krävs numera en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen i Sverige, vilket för närvarande motsvarar en lön om 27 360 kronor. Det är en betydande ökning från det tidigare minimikravet om 13 000 kronor. Läs artikeln här.

JO riktar skarp kritik mot kommun för bakgrundskontroller av anställda

Justitieombudsmannen har i beslut den 19 oktober 2023 (dnr 7143-2022) riktat allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Södertälje kommun för att i strid med skyddet för den personliga integriteten och privatlivet ha kontrollerat om kommunanställda gjort sig skyldiga till brott. Läs artikeln här.

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.