artikel | 18 mar 2020

Corona och statens paket

Responsive image

Regeringen presenterade 16 mars 2020 åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet (Covid-19). Regeringen avser att lämna förslaget till riksdagen för beslut redan den 19 mars 2020. Bland åtgärderna i krispaketet finns ett nytt system för korttidspermitteringar, att staten tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningar samt att staten ger anstånd för företagens skattebetalningar. Nedan följer en kort beskrivning av krispaketet liksom andra stimulansåtgärder som vidtagits. Därefter redogör vi kort för några andra aspekter som är viktiga att tänka på.

Regeringens föreslagna krispaket:

  • Stöd vid korttidspermitteringar – Arbetsgivarens möjligheter att använda sig av och få ekonomiskt stöd vid korttidsarbete ökar. Arbetsgivarens lönekostnader under sådana korttidspermitteringar minskar med upp till 50 procent genom att staten står för en större kostnad. Den anställde/permitterade får ut över 90 procent av sin lön. Förslaget införs den 7 april 2020, men gäller retroaktivt från idag.
  • Sjuklönekostnaden – Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Regeringen har tidigare också beslutat om att slopa karensavdraget mellan den 11 mars och den 31 maj genom att sjukpenning ska utgå från första dagen.
  • Anstånd med betalningar – Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Anstånd kommer inte beviljas företag som missköter sin ekonomi eller har större skatteskulder. Reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Arbetsrättsliga aspekter

Arbetsgivare bör redan nu utreda om de kan använda möjligheterna till korttidsarbete och hur det i sådana fall ska se ut inom företaget. Förutsättningarna för stöd skiljer sig åt mellan arbetsgivare som har kollektivavtal och de som inte har det. Oavsett är det en förutsättning att det finns avtal om korttidsarbete på plats mellan arbetsgivaren och de anställda eller central och lokal arbetstagarorganisation. Nedan följer tre saker ni bör tänka på beträffande korttidsarbete.

  1. De företag som ser ett behov av att införa korttidsarbete bör redan nu inleda dialog i frågan med relevanta arbetstagarparter.
  2. Företaget bör upprätta en välmotiverad ansökan med detaljerade uppgifter och underlag eftersom det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningarna för stöd är uppfyllda.
  3. Slutligen, eftersom det finns en risk för arbetsgivaren att bli återbetalningsskyldig, helt eller delvis, är det viktigt att systemet används på rätt sätt.

Kontakta oss på Setterwalls så hjälper vi er med processen.

Andra aktuella frågor

  • Force majeure – Spridningen av Covid-19 kan utgöra skäl för att åberopa force majeure – d.v.s. möjlighet att bli befriad från ansvar för avtalsbrott på grund av övermäktiga och oförutsägbara händelser. Eftersom det i Sverige inte finns någon särskild lagreglering om force majeure är utgångspunkten parternas avtal. Med det sagt kan regleringen se annorlunda ut i andra länder. Det finns därför anledning att granska viktiga avtal och se över om det finns en särskild klausul om force majeure, hur den är formulerad samt vilken jurisdiktion och vilket lands lag som gäller. Frågan om force majeure är tillämpligt måste bedömas från fall till fall. Kontakta oss så hjälper vi er att avgöra om det är tillämpligt för er!
  • Företagsrekonstruktion – För bolag som redan nu har stora betalningssvårigheter och som står inför beslut om konkurs kan företagsrekonstruktion vara en möjlig utväg. Under den tid en företagsrekonstruktion pågår får utmätning som huvudregel inte ske. Rekonstruktören upprättar normalt ett förslag till ett s.k. offentligt ackord där företagets samlade fordringar skrivs ned och ett procentuellt belopp (minst 25 procent) betalas.
  • Riksbankens lån till företag – Riksbanken har beslutat att låna ut 500 miljarder kr till svenska banker. Pengarna lånas ut till bankerna som i sin tur avgör vilka företag som får ta del av lånen. Kontakta er bank för att se om det kan vara aktuellt för er.
  • GDPR – Information om anställdas sjukdomar är särskilt känsligt. Det kan vara lämpligt att se över era rutiner beträffande behandling av personuppgifter.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.