artikel | 15 jan 2024

Dom C – 660/20 från EU-domstolen – Diskriminering av deltidsarbetande piloter

Responsive image

EU-domstolen har slagit fast att bestämmelser i ett tyskt kollektivavtal för piloter som uppställer samma krav för deltidsanställda som för heltidsanställda för erhållande av särskilt övertidsersättning är diskriminerande i strid med förbudet mot diskriminering av deltidsanställda som återfinns i en bilaga till direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete. 

I ett avgörande från oktober 2023 tog EU-domstolen ställning till en fråga som gällde diskriminering av deltidsarbetande piloter. Målet handlade om en tysk deltidsarbetande (90 % av heltid) pilot som omfattades av ett kollektivavtal där en särskild övertidsersättning utgick för piloter vars flygtimmar överskred ett visst antal per månad (ett tröskelvärde). Tröskelvärdet var detsamma för både heltids- och deltidsarbetande piloter. Arbetstagaren ansåg att detta diskriminerade honom som deltidsanställd eftersom tröskelvärdet (dvs det antal flygtimmar från vilka övertidsersättning börjar beräknas) inte anpassades i proportion till hans deltidstjänst, vilket resulterade i att arbetstagaren erhöll en lägre mertidsersättning för de timmar som han arbetade och som överskred 90 % av tröskelvärdet, medan den högre övertidsersättningen utgick först när tröskelvärdet uppnåtts. Arbetstagaren ansåg att detta stred mot förbudet mot diskriminering av deltidsanställda enligt en bilaga till direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete. Arbetstagaren yrkade därför ersättning motsvarande mellanskillnaden av den lön som utbetalats, och den ersättning han skulle ha erhållit om övertidsersättningen utbetalats med tillämpning av tröskelvärden som anpassats baserat på hans deltidsanställning.

EU-domstolen konstaterade att tillämpningen av samma tröskelvärde för deltidsarbetande piloter som för heltidsarbetande utgör en ”mindre förmånlig” behandling av deltidsarbetande. Därefter gjorde domstolen en bedömning om det fanns objektiva skäl för särbehandlingen, bland annat mot bakgrund av arbetsgivarens invändning om att tröskelvärdena bestämts för att kompensera för en särskild arbetsbelastning som påverkar piloternas hälsa. Domstolen fann dock att de skäl som anförts inte innebar att skillnaden är motiverad av ”objektiva skäl”. Det var alltså i strid mot förbudet mot att diskriminera deltidsanställda att tillämpa samma tröskelvärde för heltids- och deltidsanställda vid beräkning av extra övertidsersättning.

Läs hela domen här.

Setterwalls kommentar: Sverige har implementerat direktiv 97/81/EG genom lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Det är alltså även enligt svensk nationell lag förbjudet att diskriminera deltidsanställda när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Vid tillkomsten av den svenska lagen konstaterade lagstiftaren att undantag från förbudet skulle tolkas snävt, och att det kan vara svårt att förutse vilka ”objektiva skäl” som kan motivera en särbehandling. Den svenska lagstiftaren lämnade det därför upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om detta genom kollektivavtal, och underströk att EU-domstolens praxis skulle beaktas i samband därmed. Det kan därför inte uteslutas att detta avgörande påverkar arbetsmarknadens parter i Sverige vid förhandling, tolkning och tillämpning av till exempel bestämmelser om mer- och övertidsersättningar i kollektivavtal, vilka ofta är olika höga och som mot den bakgrunden skulle kunna anses vara diskriminerande i de fall skillnaderna inte kan motiveras av objektiva skäl.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.