artikel | 04 nov 2021

Finansinspektionen meddelar beslut som berör tolkningen av begreppet närstående juridisk person vid insynsrapportering enligt MAR

Responsive image

Enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 566/2014 (MAR) är personer i ledande ställning i ett noterat bolag, samt till dem närstående personer, skyldiga att anmäla transaktioner i bolaget till behörig myndighet, vilken i Sverige är Finansinspektionen (FI). Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och inte senare än tre handelsdagar efter dagen för transaktionen.

Personer i ledande ställning definieras i artikel 3.1.25 MAR och avser, typiskt sett, bolagets styrelseledamöter samt medlemmar av bolagets ledning eller koncernledning. Närstående personer definieras i artikel 3.1.26 MAR som bland annat anger att en juridisk person är närstående till en person i ledande ställning om personen i ledande ställning utför ledningsuppgifter i den juridiska personen.

Vad som utgör ledningsuppgifter definieras dock inte vidare i MAR utan har tidigare klargjorts av FI i en nyhetspublicering i oktober 2016 som angav att ”Ledningsuppgifter, i den mening som avses i artikel 3.1.26 d i Mar, utförs i ett aktiebolag t.ex. av verkställande direktör, vice verkställande direktör eller enskilda styrelseledamöter som av styrelsen har fått behörighet att företräda bolaget inom ramen för den löpande verksamheten (med undantag för rent administrativa frågor, t.ex. valberedningen)”.

Den 28 oktober i år meddelade FI ett beslut om sanktionsavgift rörande insynsrapportering i vilket FI utvidgar sitt synsätt kring vilka som ska anses utföra ledningsuppgifter i ett svenskt aktiebolag i förhållande till det tidigare klargörandet från 2016.

FI:s beslut om sanktionsavgift
Bakgrunden i fallet var följande. AA och BB var styrelseledamöter såväl i Bolaget A som i Bolaget B. Bolaget A sålde vid nio olika tillfällen aktier i det noterade Bolaget B, utan att rapportera någon av dessa transaktioner till FI.

Fråga uppkom om Bolaget A var att betrakta som en närstående juridisk person till AA och BB, eftersom dessa i och med sina styrelseuppdrag Bolaget B var att betrakta som personer i ledande ställning i Bolaget B. I sådant fall hade det ålegat Bolaget A att som närstående anmäla transaktionerna till FI i enlighet med artikel 19.1 i MAR. Avgörande för bedömningen om Bolaget A skulle ses som en närstående juridisk person till AA och BB var frågan om dessa styrelseledamöter utövade ledningsuppgifter i Bolaget A i den mening som avses i artikel 3.1.26 d MAR.

Bolaget A gjorde gällande att det arbete som AA och BB utfört i bolaget har varit begränsat till icke operativt styrelsearbete samt att de saknat behörighet att företräda bolaget i den löpande verksamheten, varför de inte ska ha ansetts utföra ledningsuppgifter och Bolaget A således inte ska ha varit närstående till dem. Bolaget A argumenterade för att om en överträdelse av MAR varit för handen så var det dessutom uppenbart att omständigheterna i ärendet var sådana att en eventuell överträdelse varit ursäktlig då bolaget haft mycket goda sakskäl för sin bedömning att det inte varit närstående till vare sig AA eller BB under den i ärendet relevanta perioden. I denna del hänvisade Bolaget A särskilt till FI:s nyhetspublicering från oktober 2016.

FI:s bedömning innefattade en analys av styrelsens kompetens enligt aktiebolagslagen och det konstaterades till exempel att styrelsen svarar för bolagets organisation och angelägenheter och är ytterst ansvarig för den löpande förvaltningen i bolaget. Detta talar enligt FI för att en styrelseledamot typiskt sett får förutsättas ägna sig åt ledningsuppgifter i den mening som avses i MAR. Samtidigt påpekades att det kan aktualiseras undantagssituationer, exempelvis om bolaget uppvisar dokumentation som visar hur bolaget organiserat sin verksamhet.

I det aktuella fallet framhöll FI att Bolaget A inte hade inkommit med sådan dokumentation som ska beaktas vid bedömningen om styrelseledamöter ägnat sig åt ledningsuppgifter. Detta innebar enligt FI att eftersom AA och BB ägnat sig åt sedvanliga styrelseuppgifter i Bolaget A hade de därmed utfört ledningsuppgifter i bolaget. Således bedömde FI att Bolaget A utgjorde en närstående juridisk person till AA och BB vid tiden för transaktionerna, varför anmälningsskyldighet förelåg för Bolaget A. Eftersom Bolaget A underlåtit att anmäla transaktionerna meddelade FI en sanktionsavgift på 8 000 000 kronor.

FI noterade i beslutet att myndigheten avser att i förtydligande syfte se över de skrivningar som finns på hemsidan avseende vad som avses med begreppet ledningsuppgifter, men fäste därutöver ingen vikt vid Bolaget A:s invändning med hänvisning till FI:s nyhetspublicering från 2016 utan fann att överträdelserna inte var ursäktliga och att det inte heller i övrigt fanns några skäl att avstå från ingripande eller att sätta ned sanktionsavgiften.

Setterwalls kommentar
I ljuset av FI:s nyhetspublicering från oktober 2016 har den rådande uppfattningen på marknaden varit att en enskild styrelseledamot i ett svenskt aktiebolag i normalfallet inte anses utföra ledningsuppgifter. FI:s argumentation i det nya sanktionsbeslutet ger dock vid handen att FI numera anser att så trots allt är fallet. Beslutet kan komma att överklagas till förvaltningsdomstol och det återstår därför att se hur tolkningen slutligen fastställs. Av försiktighetsskäl bör utgångspunkten tills vidare dock vara att FI:s nya synsätt gäller vilket i praktiken innebär att fler bolag än tidigare anses vara närstående till personer i ledande ställning och således är skyldiga att insynsrapportera enligt MAR. Detta medför också att bolag kan behöva se över sina policys och listor över personer i ledande ställning och deras närstående. Det ska noteras att det nya avgörandet berör svenska aktiebolag och att frågan om vilka personer som utför ledningsuppgifter ska avgöras i enlighet med nationell rätt. Detta medför att bedömningen kan bli annorlunda i förhållande till utländska aktiebolag.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.