artikel / 12 apr 2019

Förslag till nytt visselblåsardirektiv från EU sätter press på byggföretagen

Responsive image

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till ett nytt visselblåsardirektiv. Setterwalls reder ut vilken påverkan det omfattande och ambitiösa regelverket kommer att få på bygg- och anläggningsbranschen

Vad gäller saken?
Offentligt upphandlade kontrakt står för en stor andel av inköpen i Sverige. 2017 annonserades totalt 18 525 offentliga upphandlingar och 39 % av dem var anläggningsupphandlingar.(1)  Marknaden för byggentreprenader för upphandlande myndigheter och enheter är stor i Sverige. Samtidigt visar en enkätstudie som håller på att sammanställas av Konkurrensverket att 74 % av de tillfrågade som arbetar i anläggningsbranschen tror att det förekommer korruption inom den egna branschen. Dessutom tror 53 % av de tillfrågade i samma bransch att det förekommer karteller.(2)

Att korruption är ett utbrett problem inom bygg- och anläggningsbranschen har sedan längre varit känt. EU:s olika institutioner har sedan ett flertal år tillbaka diskuterat frågan om ett harmoniserat regelverk för att underlätta för visselblåsare att larma om korruption och andra oegentligheter. Diskussionerna har resulterat i ett antal resolutioner men aldrig i faktiska förslag till lagstiftning. Under tiden har skandaler som avslöjats av visselblåsare blivit återkommande teman i europeiska tidningar.

Som en reaktion på dessa skandaler och ett efterfrågat krafttag från många håll lade Europeiska kommissionen den 23 april 2018 fram Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (Europeiska kommissionen KOM (2018) 218 slutlig 2018/0106 (COD).(3)  Det föreslagna direktivet är ambitiöst, omfattande och går längre än den svenska visselblåsarlagen som trädde i kraft den 1 januari 2017.

Vad innebär det nya förslaget för byggbranschen?
Till skillnad från Sverige finns det idag i många EU-länder inget skydd alls för visselblåsare men nu vill alltså EU-kommissionen införa minimilagstiftning som ska gälla inom hela EU. Alla företag både inom offentlig och privat sektor ska omfattas men med vissa undantag, bland annat sjukhus och skolor.

Den största nyheten i förslaget är införandet av krav på företag att inrätta interna rapporteringssystem för visselblåsning. Förslaget innehåller också regler om hur dessa system ska vara uppbyggda. Därtill ska medlemsstaterna inrätta oberoende myndighetsorgan dit personen kan vända sig om det inte hjälper att slå larm internt. Som visselblåsare ska man dessutom alltid ha en rätt att få sin identitet skyddad. Förslaget innebär också att personer som rapporterar om blotta misstanken om överträdelser som korruption ska vara skyddade mot repressalier av olika slag.

Till skillnad från den svenska visselblåsarlagen utökar förslaget skyddet för visselblåsare på så sätt att man ska kunna visselblåsa om en mängd olika sorters överträdelser av unionsrätten, bland annat korruption men även andra regelverk som stora byggföretag träffas av i sina verksamheter. Omfånget av vad en person kan rapportera om, vilket bolaget sedermera måste följa upp, blir alltså väldigt brett.

Eftersom förslaget tar sikte på personaltäta bolag med över 50 anställda kommer i princip samtliga av Sveriges större byggbolag att träffas av de nya visselblåsarreglerna. Om förslaget går igenom ska dessa byggjättar inrätta interna rapporteringskanaler som gör det möjligt för visselblåsare att larma om korruption och andra oegentligheter inom företagen.

Vad händer härnäst?
Förslaget är för närvarande under behandling i ministerrådet men förväntas vara införlivat hos medlemsstaterna i maj 2021. Om förslaget blir verklighet, återstår det fortfarande att se hur långt medlemsstaterna kommer att gå för att genomföra direktivets bestämmelser i nationell rätt, eftersom direktivet endast föreskriver en miniminorm.

Det kan därför finnas anledning att rusta inför den stora administrativa börda i form av interna rapporteringskanaler och rutiner som troligtvis kommer krävas av stora byggföretag inom EU.

Setterwalls följer utvecklingen på området och hjälper gärna ert företag att förbereda verksamheten på att möta de nya krav som reglerna kommer att innebära. Kontakta Mattias Wiklund eller Ebba Svenburg på Setterwalls om ni vill veta mer om visselblåsardirektivet och hur vi kan hjälpa er. Se även information om Setterwalls whistleblowingsystem nedan.

(1) Upphandlingsmyndigheten
(2) Konkurrensverket
(3) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.