artikel | 15 apr 2019

Nytt förslag förenklar generationsskiften av företag inom familjen

Responsive image

I en ny proposition föreslås att andelar i ett s.k. trädabolag inte ska vara kvalificerade endast på grund av att en närstående är fortsatt verksam i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Förslaget väntas träda i kraft den 1 juli och är tänkt att lösa den skattemässiga särbehandling som idag gäller när företag överlåts inom närståendekretsen, jämfört med överlåtelse till en utomstående. Setterwalls redogör för hur de nya reglerna förenklar generationsskifte av bolag inom familjen.

Ägare till fåmansföretag, som väljer att överlåta sin verksamhet gör ofta det genom att sälja verksamheten genom ett mellanliggande ägarbolag, som därefter innehåller vinstmedel från försäljningen. Överlåts verksamheten till närstående är andelarna i ägarbolaget enligt dagens regler s.k. kvalificerade (viss del av avkastningen på andelarna beskattas i inkomstslaget tjänst), så länge den närstående driver verksamheten vidare. Överlåts verksamheten till utomstående kan andelarna i ägarbolaget övergå till att bli okvalificerade efter drygt fem år, och avkastningen på andelarna beskattas därmed i inkomstslaget kapital (effektiv skattesats om 25 %).

Enligt det nya förslaget ska andelar i ett fåmansföretag (i exemplet ovan ägarbolaget), inte anses kvalificerade för andelsägaren endast på grund av att en närstående är verksam i det företag som har överlåtits till den närstående. Den verksamme närstående personen får inte vara make till andelsägaren, och även följande förutsättningar ska vara uppfyllda:

  1. Ägarbolaget ska ha överlåtit en andel i ett fåmansföretag, en rörelse eller en verksamhetsgren.
  2. Andelsägaren, eller dennes make, får varken direkt eller indirekt ha ägt andelar i verksamhetsbolaget under beskattningsåret.
  3. Andelsägaren, eller någon annan närstående än den verksamme, ska under minst fem av de senaste sju beskattningsåren före överlåtelse ha varit verksam i verksamhetsföretaget eller annat fåmansföretag med samma eller likartad verksamhet som verksamhetsföretaget.
  4. Det får inte finnas särskilda skäl för att andelarna ändå ska anses kvalificerade, med vilket bl.a. avses att transaktioner genomförts som överfört vinster från verksamhetsbolaget till ägarbolaget även efter överlåtelsen.
  5. Varken andelsägaren eller dennes make får vara fortsatt verksamma i verksamhetsföretaget.

Förslaget väntas träda i kraft den 1 juli 2019. Generationsskiften där den överlåtelse som avses i punkt 1 genomförts innan förslaget träder i kraft kommer inte att omfattas av de nya reglerna.

Setterwalls kommentar:
En förändring av fåmansföretagarreglerna för att underlätta generationsskiften inom familjekretsen väntades redan förra året och är nu i högsta grad välkommet. Förslaget innebär, under vissa förutsättningar, att ett s.k. trädabolag kan skapas även vid generationsskifte till närstående, och att avkastning på andelarna i trädabolaget under vissa förutsättningar beskattas med effektiv skattesats om 25 % i inkomstslaget kapital.

En förutsättning enligt förslaget är dock att den tidigare delägaren har upphört att vara verksam i familjeföretaget. Detta villkor skapar bekymmer då det inte är helt ovanligt att tidigare ägare fortsätter att arbeta som anställd i den överlåtna verksamheten. I denna del föreligger alltså en skillnad jämfört med generationsskiften och försäljning till extern part, eftersom ett sådant passivitetskrav inte existerar i sistnämnda situation.

Förslaget innebär också att det redan idag mycket komplexa regelverket för fåmansföretag kompliceras ytterligare genom flera nya undantagsregler.

Välkommen att kontakta oss på Setterwalls om du har frågor kring generationsskiften och vill diskutera dina möjligheter och alternativ.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.