artikel | 10 jun 2024

Gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan – utvärdering av nya regler

Responsive image

I februari 2022 fick Boverket i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur man kan påskynda införandet av gränsvärden för byggnader och utvidga tillämpningen av klimatdeklarationer. Uppdraget utmynnade i rapporten Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration (Boverkets rapport 2023:20). Setterwalls Anders Linnerborg och Fredrik Banke har författat Advokatsamfundets remissyttrande över rapportens förslag.

Den 1 januari 2022 trädde lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader i kraft. Genom lagen infördes en skyldighet för kommersiella byggherrar att upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Boverket har redan, inom ramen för ett tidigare regeringsuppdrag, tagit fram en plan för den fortsatta utvecklingen av reglerna om klimatdeklaration för byggnader (se Boverkets rapport 2020:13, Utveckling av regler om klimatdeklaration), och därvid föreslagit att gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan ska införas från 2027, samt att klimatdeklarationen då även ska utökas till att omfatta hela byggnadens livscykel, samt i princip alla byggdelar.

I den nu granskade rapporten, Boverkets rapport 2023:20, föreslår Boverket att ett införande av gränsvärden kan tidigareläggas till den 1 juli 2025. Gränsvärdena föreslås införas i form av en maximal klimatpåverkan för modul A1-A5 i kg CO2e/m2 BTA från de byggnader som uppförs och omfattas av lagen om klimatdeklaration för byggnader. Gränsvärdena föreslås vidare omfatta samtliga byggdelar av en byggnad från grunden och dess isolering exklusive solceller och fast utrustning. Vidare föreslås gränsvärdena hanteras i två grupper:

  • Grupp 1: Relativt homogena byggnadstyper där det finns robusta referensvärden. I denna grupp ska ingå småhus, flerbostadshus, kontorsbyggnader, utbildning exklusive förskola, förskola, samt specialbostäder. Ett gränsvärde föreslås för denna grupp (exklusive småhus) som motsvarar mediannivån för byggnadstypens referensvärde. För småhus föreslås i stället ett gränsvärde som motsvarar 75-percentilen för byggnadstypens referensvärde.
  • Grupp 2: Övriga byggnader där det saknas robusta referensvärden. För denna grupp införs det ett gemensamt gränsvärde, som motsvarar 75-percentilen i referensvärdet för flerbostadshus. Installationer och fast inredning avsedda för verksamheten ingår inte i klimatdeklarationen och gränsvärdet.

Boverket föreslår även att gränsvärdena ska skärpas vart femte år. Till 2030 föreslås exempelvis att gränsvärdena sänks med 25 procent, jämfört med nivån för 2025 (förutom för småhus). Därefter föreslås att det genomförs en fördjupad utredning av tillämpningen och effekten av gränsvärdena innan de ytterligare skärps.

För det fall det deklarerade värdet av klimatpåverkan från en byggnad överstiger gränsvärdet, föreslås tillsynsmyndigheten kunna ta ut en sanktionsavgift.

Synpunkter på de föreslagna reglerna

Det är tydligt att flera aktörer inom sektorn under en längre tid har efterfrågat skarpare regler gällande byggnaders klimatpåverkan, och det är följaktligen välkommet att konkreta förslag nu har presenterats. Advokatsamfundets remissgrupp har dock identifierat vissa oklarheter i, samt lämnat förslag till justeringar av, några av de föreslagna lagbestämmelserna. Detta i syfte att öka förutsägbarheten och tydligheten i den kommande lagstiftningen.

Remissgruppen har även problematiserat det faktum att ett relativt begränsat bedömningsunderlag inhämtats vad gäller mindre byggaktörers möjligheter att i praktiken kunna efterleva de föreslagna lagändringarna, samtidigt som förslaget särskilt förväntas påverka just mindre byggaktörer. Remissgruppen menar således att konsekvenserna för mindre byggaktörer behöver utredas ytterligare under den fortsatta beredningen av förslaget.

Hela remissyttrandet, och samtliga synpunkter från Advokatsamfundets remissgrupp finner du här.

Vi på Setterwalls följer uppmärksamt utvecklingen vad gäller de föreslagna reglerna. Har du frågor kopplade till förslaget ska du därför inte tveka att höra av dig till oss.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.