artikel / 26 mar 2024

HFD fastställer avdragsrätt för moms på förvärvskostnader vid förvaltning av förvärvade bolagets dotterbolag

Responsive image

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en ny dom medgett avdragsrätt för ingående moms på kostnader i samband med förvärv av ett dotterbolag och fastställer att ett objektivt samband finns mellan förvärvet och de tjänster som ska tillhandahållas det förvärvade bolagets dotterbolag. Setterwalls går igenom domen i artikeln nedan.

Enligt mervärdesskatterättslig lagstiftning får ett bolag som bedriver en momspliktig verksamhet göra avdrag för ingående moms på kostnader som hänför sig till förvärv i verksamheten. För avdragsrätt krävs som utgångspunkt att förvärven har ett direkt och omedelbart samband med bolagets utgående momspliktiga transaktioner. Om inget sådant samband finns kan avdrag ändå medges om förvärvskostnaderna utgör en del av bolagets allmänna omkostnader, vilket innebär att kostnaderna utgör en del av de kostnadskomponenter som ingår i priset för de varor eller tjänster som bolaget tillhandahåller.

 

Bakgrund

Det i domen aktuella bolaget har förvärvat samtliga aktier i ett rent holdingbolag och därigenom indirekt förvärvat holdingbolagets helägda verksamhetsdrivande dotterbolag. Avsikten med förvärvet anges ha varit att aktivt förvalta bolagets koncern genom att tillhandahålla holdingbolagets dotterbolag momspliktiga tjänster, i form av ledningsfunktioner. Bolaget har i sin momsdeklaration gjort avdrag för ingående moms på kostnader för förvärvet, vilket inte medgavs av Skatteverket. Skatteverket menade att det för avdragsrätt krävs att det holdingbolag som förvärvats ska ingå i bolagets ekonomiska verksamhet, vilket inte sker genom att tillhandahållande av tjänster till holdingbolaget dotterbolag, utan det krävs att aktiv förvaltning sker i förhållande till det förvärvade holdingbolaget och dess andelar. Endast tillhandahålla av tjänster till holdingbolagets dotterbolag utgör inte en sådan ekonomisk verksamhet som kan berättiga till avdragsrätt för moms för bolaget ifråga.

 

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

HFD hänvisar till att deltagande i förvaltningen av dotterbolag enligt EU rättslig praxis utgör en ekonomisk verksamhet. De situationer som har prövats har avsett moderbolag som tillhandahållit tjänster till dotterbolag i vilket andelar har förvärvats. Enligt HFD:s mening kan slutsatsen däremot inte dras att avdragsrätt för ingående moms inte kan komma i fråga i andra situationer, t.ex. då moderbolag endast tillhandahåller tjänster till ett indirekt förvärvat dotterbolag. Enligt HFD kan kostnader i samband med förvärv av andelar i ett dotterbolag anses utgöra allmänna omkostnader i en ekonomisk verksamhet som enbart består av deltagande i förvaltningen av det förvärvade bolagets dotterbolag. Vad som är avgörande är att det ska finnas ett objektivt samband mellan förvärvet och de momspliktiga tjänsterna som tillhandahålls.

Mot bakgrund av det aktuella bolagets avsikt med förvärvet, att tillhandahålla momspliktiga tjänster till holdingbolagets dotterbolag, och att samtliga förvärvskostnader har varit hänförliga till dotterbolaget, finns enligt HFD ett objektivt samband mellan förvärvet och de tillhandahållna tjänsterna. Därmed har förvärvskostnaderna ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet, samt utgör kostnadskomponenter som ingår i priset för de varor och tjänster som bolaget tillhandahåller dotterbolaget. Bolaget hade därmed rätt till momsavdrag.

 

Setterwalls kommentar

Setterwalls välkomnar HFD:s klargörande i frågan om avdragsrätt för moms på förvärvskostnader samt att Skatteverkets restriktiva syn på avdragsrätten och kravet på att tjänster tillhandahålls till det förvärvade bolaget inte erkänns. Mot bakgrund av HFD:s dom finns anledning för bolag att både se över Skatteverkets tidigare beslut att neka avdrag för förvärvskostnader och eventuellt begära omprövning, samt framåtblickande ha HFD:s mer ändamålsenliga synsätt och beakta den faktiska användningen av förvärv tillsammans med syftet med utgående momspliktiga transaktioner.

Setterwalls har stor erfarenhet av frågor avseende moms och avdragsrätt, samt omprövningar och skatteprocesser. Kontakta oss gärna för eventuella skatterättsliga funderingar och diskussioner i ert företag.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.