artikel | 13 dec 2019

Klargörande om ändring av föreskrifter i äldre stiftelser

Responsive image

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 12 december 2019 dom i ett mål avseende ändring av föreskrifter i en s.k. äldre stiftelse. Frågan som Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till var om en ändringsföreskrift i stadgarna som inte uppfyller kraven för ett giltigt ändringsförbehåll för en sådan äldre stiftelse kan tillämpas i vissa avseenden eller om föreskriften helt saknar verkan.

För ändring av stiftelseföreskrifter krävs enligt stiftelselagen antingen, beroende på vilken typ av ändring som är aktuell, tillstånd av Kammarkollegiet (s.k. permutation) eller länsstyrelsen. Ändamålet i en stiftelse har en särställning och kan när stiftelsen väl har bildats ändras endast efter permutation. Föreskrifter som inte rör ändamålet kan ändras efter tillstånd av länsstyrelsen. Som alternativ finns en möjlighet enligt stiftelselagen att ändra den senare typen av föreskrifter i enlighet med ett giltigt ändringsförbehåll. För detta krävs att stiftaren uttryckligen har föreskrivit att styrelsen eller förvaltaren har rätt att utan tillstånd av en myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår en annan fråga än ändamålet. 

För stiftelser som har bildats innan nuvarande stiftelselag trädde i kraft (den 1 januari 1996) ska frågan om giltigheten av ett ändringsförbehåll inte bedömas enligt stiftelselagen, utan enligt den stiftelserätt som gällde när stiftelsen bildades. Enligt äldre rätt krävdes antingen att ändringsförbehållet inte omfattade stiftelsens ändamål eller, om ändamålet omfattades, att ändringsmöjligheten var kopplad till att en viss händelse inträffar som den som har rätt att ändra föreskrifterna för stiftelsen inte kan råda över.

Det aktuella målet gällde en äldre stiftelse med ett ändringsförbehåll som varken uteslöt stiftelsens ändamål eller var kopplat till en särskild händelse utom styrelsens kontroll. Ändringsförbehållet skulle därmed såsom generellt förbehåll enligt äldre rätt inte vara giltigt. Stiftelsen hade dock inte ändrat ändamålet, utan föreskrifter avseende val av styrelse, revisor och suppleanter.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens tolkning av äldre stiftelserätt var den enda typ av ändringsförbehåll som inte kunde godtas sådana som möjliggjorde ändring av ändamålet utan begränsning till att en viss händelse inträffade (generellt utformade förbehåll). Mot bakgrund av detta och med hänsyn till att stiftarens vilja ska respekteras så långt möjligt konstaterar domstolen att ett generellt utformat ändringsförbehåll inte ska anses vara utan verkan i dess helhet, utan att det ska vara möjligt att göra ändringar av stiftelsens föreskrifter som inte rör ändamålet med stöd av förbehållet. Ändringar som omfattas av förbehållets ordalydelse och inte direkt eller indirekt kan påverka stiftelsens ändamål eller förutsättningarna för att fullfölja ändamålet är därmed giltiga.

Sammanfattningsvis gör Högsta förvaltningsdomstolen bedömningen att det är möjligt att med stöd av ett generellt utformat förbehåll göra ändringar i föreskrifterna för en äldre stiftelse som inte berör stiftelsens ändamål. Avgörandet ger ledning i en viktig fråga vid förvaltningen av äldre stiftelser och bidrar till att underlätta den praktiska tillämpningen av äldre stiftelsestadgar och föreskrifter.

 

Har du behov av stiftelserättslig rådgivning?

Setterwalls arbetar regelbundet med olika typer av stiftelser och har omfattande erfarenhet av såväl non-profitverksamhet som stiftelser med kommersiell verksamhet. Vi biträder bl.a. i samband med bildande och förvaltning av stiftelser, vid ansökan om permutation och andra typer av tillstånd eller med rättsutredningar inom stiftelseområdet avseende exempelvis skattefrågor eller tillämpning av stiftelselagen.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Private Client

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.