artikel / 17 dec 2019

Pleniavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen om beskattning av styrelsearvode

Responsive image

Högsta förvaltningsdomstolen (nedan HFD) slog i HFD 2017 ref 41 fast att styrelsearvoden normalt ska beskattas hos styrelseledamoten i inkomstslaget tjänst. Nu har HFD i plenum prövat frågan om beskattning av styrelsearvoden igen i ett överklagat förhandsbesked (Dnr 197-17/D).

Sammanfattning av avgörandet och HFDs bedömning.
Frågan i målet var om ett styrelsearvode som fakturerats av och intäktsförts i ett av styrelseledamoten ägt aktieaktiebolag skulle tas upp som inkomst av bolaget eller hos ledamoten vid beskattningen. Advokaten innehade totalt fyra styrelse-uppdrag, men överklagat förhandsbesked omfattade enbart ett uppdrag som styrelseordförande i ett börsnoterat aktiebolag.

HFD konstaterar att frågan om vem som ska beskattas för erhållna styrelsearvode sedan tidigare är klarlagd i etablerad rättspraxis och att fråga nu uppkommit om det finns anledning att ändra denna praxis.

HFD konstaterar att det kan tyckas att det inte är motiverat och ändamålsenligt att vid beskattningen av styrelsearvoden lägga så stor vikt vid uppdragets per-sonliga karaktär som gjorts i rättspraxis, vilket bl.a. innebär att styrelseuppdragen särbehandlas. HFD fortsätter vidare med att det har accepterats att styrelsearvoden som betalats till ett bolag för uppdrag som avsett begränsad tid och gällt specifika insatser i ett annat företag har tagits upp som inkomst i det bolag som har erhållit arvodena.

Oaktat de principiella utgångspunkterna konstaterar HFD att presumtionen om beskattning i inkomstslaget tjänst har gällt sedan länge, vilket bekräftats av HFD nyligen. Mot bakgrund av att stor försiktighet ska iakttas vid eventuell ändring av ett genom rättspraxis fastlagt rättsläge och då det enligt HFD inte framkommit något som skulle kunna medför att en ändring av rättspraxis framstår som angeläget, konstaterades att tidigare praxis fortsatt ska gälla. Styrelsearvoden ska således som huvudregel tas upp i inkomstslaget tjänst hos styrelseledamoten.

Slutsatser.
HFD:s avgörande innebär att det fortsatt finns ett mycket begränsat utrymme för att fakturera styrelsearvoden från bolag. Dessutom ska detta ses i ljuset av att det sedan länge finns stor acceptans för att bolagisera personliga inkomster och det får ses som olyckligt att styrelseuppdrag fortsättningsvis ska särbehandlas i förhållande till andra uppdrag av personlig karaktär. Noterbart är att flera av HFD:s ledamöter var skiljaktiga, men ska presumtionsregeln slopas och styrelseuppdrag behandlas som alla andra uppdrag krävs ny lagstiftning.

Har du behov av skatterättslig rådgivning?
Setterwalls skatterådgivare har lång erfarenhet och kan ge löpande rådgivning kring inkomstskatt mervärdesskatt och andra indirekta skatter. Vi kan även bistå med att föra diskussioner med Skatteverket och driva skatteprocesser samt tillhandahålla rådgivning till ägarledda företag m.m.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.