artikel / 30 apr 2024

Medvind för svensk sjöfart – förslag till utveckling av tonnageskattereglerna

Responsive image

Under 2023 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att analysera stämpelskatt och tonnageskatt inom sjöfarten. Utredningen utmynnade i en promemoria med det övergripande syftet att öppna upp tonnagebeskattningssystemet så att det blir möjligt, och mer attraktivt, för fler att ingå i systemet. Setterwalls Andréa Jällbrink har deltagit i arbetet med Advokatsamfundets remissyttrande över promemorian. 

Under januari 2024 publicerade regeringen promemorian Vågade skatter – Navigering i sjöfartens förutsättningar. Bakgrunden till utredningen var att den svenska handelsflottan, och framför allt antalet svenskflaggade fartyg, har minskat stadigt sedan 2008. Det har noterats att allt fler svenskkontrollerade rederier registrerar sina fartyg under annan flagg samtidigt som det blir alltmer ovanligt att utlandskontrollerade rederier väljer svensk flagg. Två av orsakerna till den negativa utvecklingen av svensk sjöfarts konkurrenskraft tros vara stämpelskatten, som tas ut i samband med beviljade av ansökan om inteckning i skepp, och de höga trösklarna för rederier att beviljas inträde i tonnageskattesystemet. Nedan återges några av de ändringar som framgår av utredningen och som avser utveckla och förbättra tonnageskattereglerna.

Hur kommer detta påverka svensk sjöfart?

Förutsägbarheten i tonnagebeskattningssystemet har lyfts fram som en av nyckelfrågorna för att systemet ska få genomslag i praktiken. Arbetet för Advokatsamfundets remissgrupp har därför fokuserats till att föreslå förtydliganden som syftar till att öka förutsägbarheten kring tolkningen av kommande lagstiftning. Ur ett legalt perspektiv innebär utredningens förslag om utvidgning av flera kvalifikationskrav också att vissa bedömningsfrågor flyttas till andra delar av lagstiftningen. Ett sådant exempel är kravet på att fartygets strategiska och ekonomiska ledning ska finnas i Sverige (Inkomstskattelagen 39 b kap. 6 §) vilket genom utredningens förslag förväntas få större betydelse. Framåt kommer begreppet sannolikt att utgöra en väsentlig del av bedömningen i om man kvalificeras för tonnagebeskattningssystemet. Begreppet innebär redan i dagsläget en hel del tolkningssvårigheter och det är därför avgörande att begreppet förtydligas i samband med den fortsatta beredningen av tonnagebeskattningssystemets utformning.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Sjö- och transporträtt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.