artikel | 07 apr 2020

Miljötillstånd och COVID-19-hinder: Vad bör du tänka på?

Responsive image

För verksamheter med miljötillstånd kan rådande COVID-19-pandemi ge upphov till flertalet frågor. Hur hanterar man t.ex. krav på samråd inför nya miljötillstånd om man inte kan träffas fysiskt i stora grupper? Vad händer med tidsfrister i miljötillstånd om tider inte kan hållas? Och för andra villkor, vad gäller där? Setterwalls kommenterar frågorna nedan.

Samråd inför tillståndsprövning
Startskottet för att påbörja processen att tillståndspröva en verksamhet enligt miljöbalken är att initiera en samrådsprocess. Detta görs inledningsvis med ett sk. undersökningssamråd eller direkt med ett sk. avgränsningssamråd, för bl.a. de situationer när en verksamhets betydande miljöpåverkan framgår direkt av föreskrift.

I båda fallen ska ett samrådsunderlag tas fram och samråd hållas med vissa angivna kretsar. Många har nu ställt sig frågan om COVID-19-pandemin medför att det går att genomföra samrådet skriftligt i större utsträckning än vad som annars är fallet.

Som noteras i lagkommentaren till bestämmelsen om avgränsningssamråd är formerna för samrådet inte bestämda i miljöbalken. Det anges att det är lämpligt att inhämta länsstyrelsens råd i frågan, eftersom länsstyrelsen har en central roll i systemet.

Det är grundläggande att omfattningen av informationen och samrådet anpassas till vilken verksamhet det är fråga om. När det gäller större verksamheter noteras i lagkommentaren för avgränsningssamråd också att informationen bör lämnas vid särskilda informationsmöten. Naturvårdsverket anger i sin vägledning ang. undersökningssamråd att det inte finns något krav på att samrådet är ett fysiskt möte även om det är vanligt att det ingår möten med samrådsparter under undersökningssamrådet. Ytterst är det vid en domstolsprövning som det klarläggs om en exploatör har genomfört tillräckliga åtgärder för att ett samråd, både när det gäller undersökning och avgränsning, ska anses fullgott.

Vi har svårt att se att oförutsedda händelser i stil med COVID-19 som utgångspunkt skulle påverka bedömningen av vad som krävs för att ha genomfört ett samråd i tillräcklig utsträckning. Det saknas dock tydlig lagreglering om vad som krävs för att ett samråd ska anses ha genomförts på korrekt sätt och samrådsmöten har redan innan COVID-19 i stor utsträckning genomförts skriftligt, i vart fall i kombinationen med kungörelse och direktutskick av samrådsunderlag till berörd krets. Med hänsyn till länsstyrelsens framskjutna roll i denna del av processen bör länsstyrelsens syn på hur samrådet kan och bör genomföras få stor betydelse för bedömningen av vad som är tillräckligt för ett specifikt projekt. 

Tidsfrister i miljötillstånd
För verksamheter som erhållit nya miljötillstånd, eller ändringstillstånd för avgränsade verksamhetsjusteringar, är frågan om igångsättningstid central. Det vill säga tiden för när verksamheten eller ändringen ska vara tagen i drift för att tillståndet inte ska förfalla. Det finns visserligen regler som möjliggör förlängning av igångsättningstid, men möjligheterna att få förlängning har blivit färre i senare tids praxis.

Enligt miljöbalken kan tillståndsmyndigheten förlänga igångsättningstiden om tillståndshavaren visar så kallade giltiga skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller. Vilka omständigheter som kan utgöra giltiga skäl eller synnerliga olägenheter redovisas inte i lagtext. Ansökan om förlängning måste göras innan den ursprungligt bestämda tiden löpt ut.

I förarbetena anges att svårigheter att utverka erforderliga tillstånd eller att få fram arbetsmaskiner eller personal utgör exempel på vad som i tidigare vattenrättslig praxis brukat godtas som giltigt skäl för dröjsmål. Rättsläget har av Mark- och miljööverdomstolen sammanfattats som att oväntade och oförutsedda hinder kan utgöra giltiga skäl. De omständigheter som avses är framför allt sådana som rent faktiskt hindrar ett utförande av verksamheten. Synnerlig olägenhet anses uppkomma först om verksamheten/arbetet har utförts till en del.

Praxis har fastställt att rent ekonomiska skäl inte är grund för förlängning. Varken förändringar i konjunkturen eller ytterligare krav på lönsamhet har godtagits. Vid hinder som uppstår i kölvattnet av COVID-19 kan det förutsättas bli relevant vilken effekt detta fått på det enskilda projektet. Är det just förekomsten av denna pandemi som t.ex. lett till att det uppstått hinder med att få ut både utrustning och personal på site ligger det nära till hands att peka på förarbetena. Som alltid annars kommer det dock att bli en utvärdering för varje enskilt fall. Ju tydligare sambandet är mellan COVID-19 och därtill kopplade hinder som uppstått, och om dessa är utanför exploatörens kontroll, desto större förutsättningar kan förväntas finnas att få gehör för en förlängningsansökan.

Andra villkor i miljötillstånd
Ett miljötillstånd kan vara förenat med en rad olika villkor. Detta helt beroende på typ av verksamhet och den påverkan som kan förväntas uppstå på en viss plats. Allt från frågor om tex. buller, skyddsavstånd, utsläppsvärden till luft och vatten och ekonomisk säkerhet kan villkorsregleras. Hur ett visst villkor är utformat avgör hur skarpt det är ur ansvarssynpunkt. När det gäller sk. begränsningsvärden, tex. för hur mycket en viss verksamhet får bullra eller vilka utsläppsnivåer som är tillåtna för vissa parametrar, är det straffbart att överskrida ett sådant villkor om det görs med avsikt (uppsåtligt) eller till följd av vårdslöshet (oaktsamt). Om ett villkorsbrott är att anse som ringa döms dock inte till ansvar. En överträdelse är att anse som ringa om den framstår som obetydlig med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen. Att effekter av COVID-19 skulle få någon särskild relevans i en sådan bedömning är generellt svårt att se. Möjligtvis kan aspekter om avsikt och vårdslöshet diskuteras, men framför allt visar den strama regleringen på att om COVID-19 riskerar att få effekter för verksamhetens möjligheter att uppfylla meddelat miljötillstånd så krävs ytterst åtgärder i form av begränsad drift/liknande samt att tillsynsmyndigheten, som alltid, hålls informerad.

Har du frågor eller vill veta mer? Välkommen att höra av dig så hjälper vi dig.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Miljörätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.