artikel | 20 apr 2023

Ny mervärdesskattelag från 1 juli 2023

Responsive image

Riksdagen beslutade idag att anta en ny mervärdesskattelag enligt regeringens proposition. Den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2023 och är en omarbetning av och ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen från 1994. Syftet är att anpassa den svenska lagen till EU:s mervärdesskattedirektiv och att förenkla regleringen. Setterwalls sammanfattar innebörden av den nya lagen.

Sedan den nuvarande mervärdesskattelagen (ML) trädde i kraft 1994 har det både skett förändringar i de svenska reglerna och ett nytt moderniserat mervärdesskattedirektiv antagits i EU, vilket även det föranlett ändringar. Med anledning av detta har lagen blivit komplex och svårtillämpad för företag och andra, vilket har gjort behovet av en översyn och ett mer lättförståeligt och lättillämpat mervärdesskatterättsligt regelverk varit efterlängtat.

Den nya mervärdesskattelagens disposition kommer i huvudsak överensstämma med mervärdesskattedirektivet vad gäller bl.a. kapitelindelning. Syftet är att detta ska ge ökad flexibilitet och hållbarhet framåt då de flesta och största förändringarna på mervärdesskatterättens område görs på EU-nivå. Detta innebär en annan struktur av lagen, i förhållande till nuvarande ML, med fler kapitel, paragrafer och underrubriker, dock överensstämmer majoriteten av paragraferna i sak med nuvarande ML. Även hänvisningar till EU-rättsakter och andra kapitel blir tydligare.

En betydande skillnad i den nya lagen är ett modernare språk och delvis nya termer och begrepp som ska vara förenliga med mervärdesskattedirektivet, vilket också definieras och förklaras inledningsvis i den nya lagen. Avsikten är att förändringarna på sikt ska underlätta tillämpningen. Några centrala begrepp som införs eller ändras är bl.a.

  • ”Betalningsskyldig” och ”beskattningsbar person”, som ersätter det nuvarande begreppet ”skattskyldig” i betydelserna skyldighet att betala skatt och själva skattesubjektet, samt ”frivillig beskattning”, som ersätter det nuvarande begreppet ”frivillig skattskyldighet” vid fastighetsupplåtelse.
  • ”Beskattningsgrundande händelse” som ger upphov till skatten och gör att mervärdesskattesystemet slår till, vilket motsvaras närmast av nuvarande begrepp ”skattskyldighetens inträde”, införs.
  • Det nuvarande begreppet ”omsättning” som avgränsar tillämpningsområdet för mervärdesskatt saknar motsvarighet i direktivet och tas bort för att tydliggöras med ”leverans av varor mot ersättning” respektive ”tillhandahållande av tjänster mot ersättning”.
  • Begreppen ”beskattade transaktioner” som villkor för avdragsrätt för mervärdesskatt och ”verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt” tillkommer i den nya lagen för att få direktivets mer transaktionsinriktade synsätt istället för den nuvarande anknytningen till en verksamhet som sådan.
  • Begreppet ”utländsk beskattningsbar person” samt definitionerna av ”export” och ”verksamhet” tas bort då dessa inte förekommer i direktivet.
  • Även det nuvarande konkurrensrekvisitet i undantaget för tjänster inom fristående grupper, som ska förhindra att undantaget från skatteplikt förorsakar risk för konkurrenssnedvridning, anpassas genom att det ges samma lydelse som direktivets bestämmelse med syftet att det inte ska kunna uppkomma situationer med mer begränsat eller annat resultat än motsvarande i direktivet.

Den nya mervärdesskattelagen, tillsammans med relaterade lagändringar, träder i kraft den 1 juli 2023, men den nuvarande lagen kommer att fortsätta gälla i vissa fall.

Välkommen att kontakta Setterwalls skatterådgivare vid mervärdesskatterättsliga frågor eller funderingar gällande det nya regelverket.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.