artikel / 13 okt 2021

Nytt avgörande från HFD i frågan kring påförande av moms vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen

Responsive image

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom meddelad den 7 oktober 2021 prövat frågan hur en tullskuld som uppkommit på grund av bristande efterlevnad av tullagstiftning ska beräknas när varorna i fråga omfattas av tullfrihet. HFD prövade även frågan om Skatteverket eller Tullverket ska anses vara korrekt beskattningsmyndighet för den mervärdeskatt som påförts i samband med importen av varorna.

Bakgrund
Omständigheterna i målet rörde en transportör som var ansvarig för att transportera varor från Turkiet till Sverige under ett s.k transiteringsförfarande, där varor transporteras utan att någon skattskyldighet för tull och andra skatter inträder för varorna i fråga. Av avtalet mellan EU och Turkiet följer att det de aktuella varorna ska omfattas av tullfrihet förutsatt att varorna var i fri cirkulation i Turkiet innan transporten till EU påbörjades.

Varorna uppvisades inte för tullen i samband med införseln till Sverige och på förfrågan av tullverket efter att införseln uppmärksammades inkom importören med tulldeklarationer till Tullverket. Tullverket fattade därefter beslut om att en tullskuld uppkommit på varorna och transportören ansågs som gäldenär för denna skuld gentemot Tullverket. Tullverket påförde även mervärdeskatt på varorna.

HFD:s bedömning
Enligt HFD:s bedömning HFD ska en tullskuld inte anses ha uppkommit enligt en särskild beräkningsregel i tullkodex om varorna i fråga omfattas av tullfrihet och att den underlåtenhet som medförde att tullskulden uppkom inte utgjorde något försök till bedrägeri. Eftersom transportören kunnat uppvisa särskilda A.TR.- certifikat som styrker att varorna i fråga varit i fri cirkulation i Turkiet och att varorna inte anmäldes till tullen av misstag ansåg HFD att en tullskuld därmed inte har uppkommit. Tullskulden bestämdes därför till 0 kr.

I frågan om mervärdesskatten som påförts av Tullverket ansåg HFD att mervärdesskatt inte kan påföras av Tullverket då det vid tidpunkten för import fanns en deklarant som inkommit med deklarationer och denne är registrerad till mervärdeskatt i Sverige. I det aktuella fallet hade importören via att tullombud inkommit med deklarationer och eftersom importören var registrerad till mervärdeskatt och agerar i egenskap av beskattningsbar person ska mervärdesskatt inte påföras av Tullverket utan av Skatteverket i detta fall.

Våra kommentarer 
HFD:s dom ger ett efterlängtat förtydligade kring vad som gäller i frågan om mervärdesskatt i samband med bristande efterlevnad av tullagstiftningen. Företag bör med stöd av domen undvika en inlåsningseffekt av påförd importmoms för det fall underrättelse till Tullverket om misstaget har skett. Företag som till följd av tidigare tillämpning fått en inlåsning av importmoms har nu möjlighet att ompröva tidigare beslut.

Kontakta gärna oss om ni har frågor kring hur HFD:s avgörande påverkar er verksamhet eller om ni har andra frågor rörande tull och tullprocessen.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.