artikel / 16 nov 2021

Nytt förslag om krav på rapportering av betalningstider

Responsive image

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ny lagstiftning som innebär att företag med mer än 250 anställda per år har en rapporteringsskyldighet av betaltider vid köp av varor och tjänster från företag verksamma inom Sverige som har färre än 250 anställda. Med förslaget avser regeringen att ta ett steg mot kortare betalningstider i näringslivet som i sin tur ska ge mindre svenska företag bättre förutsättningar för att växa.

Långa betalningstider resulterar i negativa effekter för både företag och konsumenter. Företag som drabbas av långa betalningstider måste i sin tur kräva långa betalningstider av sina leverantörer. På så sätt har långa betalningstider en negativ inverkan på mindre företag som hamnar i en utsatt situation gentemot sina kunder. Genom ett krav på rapportering av betalningstider kommer det vara möjligt att följa utvecklingen av betalningstider. Med kunskap om hur en kund sköter sina betalningstider kommer det sättas press på näringslivet och de mindre företagens förhandlingsposition kommer att stärkas.

Den nya lagstiftningen ska omfatta företag (juridiska personer som yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet) som är bildade enligt svensk rätt och som har fler än 250 anställda per år. Huruvida de berörda företagen är moderbolag eller dotterbolag i en koncern saknar betydelse. Därför ska varje företag med minst 250 anställda årligen rapportera sina betalningstider var för sig. Företag som omfattas ska årligen till Bolagsverket rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor och tjänster av fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet i Sverige (och ingår i SCB:s allmänna företagsregister) och som har färre än 250 anställda.

Av förslaget följer att rapportering ska ske en gång per år och avse fakturor som har betalats under perioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni följande kalenderår. Rapporten ska lämnas senast den 30 september. De uppgifter som ska rapporteras är:

  1. Genomsnittliga avtalade betalningstiden,
  2. Den faktiskt genomsnittliga betalningstiden, och
  3. Andel fakturor som har betalats efter utgången av avtalad betalningstid.

De redovisade uppgifterna ska redovisas separat för företag med 0-9  anställda, 10-49 anställda och 50-249 anställda. Rapportering görs genom en ny digital tjänst som tillhandahålls av Bolagsverket. På så sätt blir informationen lättillgänglig för de mindre företagen.

I det fallet att ett företag inte fullgjort sin skyldighet enligt förslaget, så får Bolagsverket utfärda ett föreläggande om att denne inom viss tid måste fullgöra sin rapporteringsskyldighet. Om företaget inte uppfyller ett sådant föreläggande kan Bolagsverket utfärda ett föreläggande förenat med vite.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. Rapportering ska ske första gången den 30 september 2023, och omfatta perioden 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.