artikel | 09 mar 2023

Rätt att kvarstå i anställningen till 69 års ålder

Responsive image

Från och med årsskiftet har arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen fram till 69 års ålder. Den tidigare gränsen var 68 år. Setterwalls informerar om hur anställningsskyddet påverkas och vad man som arbetsgivare bör tänka på.

Den 1 januari i år höjdes återigen gränsen i LAS för hur länge en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställning, från 68 år till 69 år. Arbetstagare har alltså numera rätt att fortsätta arbeta till utgången av den månad de fyller 69 år (”LAS-åldern”). Härefter försämras anställningsskyddet väsentligt eftersom flera bestämmelser i LAS då inte längre behöver iakttas av arbetsgivaren.

  • Det krävs inte sakliga skäl för uppsägning.
  • Arbetstagaren har inte rätt till omständigheter till grund för uppsägning/avsked.
  • Arbetstagaren kan inte med stöd av LAS få ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande. (Möjlighet till ogiltighet med stöd av diskrimineringslagen kvarstår dock.)
  • Arbetstagaren har endast rätt till en månads uppsägningstid enligt LAS. Observera dock att annan uppsägningstid kan följa av anställningsavtalet.
  • Arbetstagaren har inte företrädesrätt i turordningshänseende eller till återanställning eller högre sysselsättningsgrad.
  • En särskild visstidsanställning eller ett vikariat övergår inte automatiskt i en tillsvidareanställning efter viss tid.
  • Uppsägningsbeskedets innehåll påverkas. I och med punkterna ovan behöver inte arbetsgivaren uppge de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen, ange om personen har företrädesrätt till återanställning, eller ange hur arbetstagaren ska gå till väga om denne vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig.
  • Uppsägningsförfarandet underlättas. Arbetsgivaren behöver inte förhandla enligt medbestämmandelagen, utan det är tillräckligt att underrätta arbetstagaren och, om arbetstagaren är fackligt ansluten, varsla aktuell arbetstagarorganisation. Arbetstagaren och arbetstagarorganisationen har möjlighet att begära överläggning om uppsägningen.

Setterwalls kommentar:

Setterwalls rekommenderar arbetsgivare att i god tid inleda dialog med anställda som närmar sig LAS-åldern i god tid. Dialogen kan handla om vad respektive part har för inställning till anställningens fortgående. Det underlättar att i god tid kunna göra en bra överlämning av arbetstagarens arbetsuppgifter, alternativt att göra upp en plan över hur man tänker sig att de kommande åren ska se ut. Många arbetsgivare arbetar också med generellt tillämpliga policyer för vad som gäller när arbetstagare uppnår LAS-åldern.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.