artikel | 09 mar 2023

Ds 2022:29 – Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande

Responsive image

I samband med att de nya ”LAS-ändringarna” började tillämpas i höstas, infördes också ett nytt offentligt omställningsstudiestöd för den som är ”mitt i arbetslivet”. Som längst kan stöd ges i 44 veckor för studier på heltid, vilket motsvarar ungefär ett års studier. I en departementspromemoria (Ds 2022:29) från december förra året, har regeringen föreslagit att omställningsstudiestöd ska kunna lämnas under ytterligare veckor efter så kallad återkvalificering, nämligen när det har gått minst 15 år efter att den studerande fick sina första 22 veckor med helt stöd eller motsvarande antal veckor med en del av helt stöd.

Omställningsstudiestöd ska i dessa fall få lämnas under ytterligare högst 22 veckor till studerande som får helt stöd och motsvarande antal veckor till studerande som får en del av helt stöd. Det innebär att en studerande som får helt stöd som mest kan få 66 veckor med omställningsstudiestöd.

De nya ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

I Setterwalls nyhetsbrev från december diskuterades det nya omställningspaketet, som bl.a. inkluderar omställningsstudiestödet (se vår tidigare artikel här).

Omställningsstudiestödet kan enligt dagens regelverk betalas ut i högst 44 veckor till den som får helt stöd, vilket motsvarar ungefär ett års studier. Vid deltidsstudier lämnas stöd under motsvarande antal heltidsveckor, och en person som studerar 50 % kan då exempel-vis ha rätt till 88 veckors omställningsstudiestöd.

I nuvarande regler saknas bestämmelser om återkvalificering till omställningsstudiestöd. Eftersom medellivslängden i Sverige kontinuerligt ökar, kommer arbetslivet bli allt längre. Samtidigt utvecklas arbetsmarknaden (t ex genom den s.k. gröna omställningen och teknikutvecklingen samt då globaliseringen skapar nya kompetensbehov). Regeringen har därför övervägt att införa bestämmelser som ger rätt till ytterligare tid med omställningsstudiestöd.

Det som föreslås är en möjlighet för sökande att just kunna återkvalificeras sig för ytterligare tid med omställningsstudiestöd. När det har gått minst 15 år efter att den studerande fick sina första 22 veckor studiestöd, ska stöd enligt förslaget få lämnas under ytterligare högst 22 veckor till den studerande som får helt stöd. Om förslaget går igenom, betyder det att en studerande (med fullt stöd) kan få totalt 66 veckor med omställningsstudiestöd. Det nya förslaget syftar till att säkra kompetensförsörjningen, stärka näringslivets konkurrenskraft och underlätta det livslånga lärandet.

Förslaget finns tillgängligt här: Fler veckor med omställningsstudiestöd – Regeringen.se

Setterwalls kommentar

Omställningsstudiestödet är tänkt att förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som kan stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. Med beaktande av syftena med stödet och hur arbetsmarknaden utvecklas framstår det förhållandet att nuvarande regler saknar bestämmelser om återkvalificering som en oönskad lucka. Samtidigt är systemet generöst och därmed kortsiktigt mycket kostsamt (även om det också ska ses som en investering). Vilka prioriteringar som kommer göras är en politisk fråga. Setterwalls följer lagstiftningsärendet med intresse.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.