artikel | 01 mar 2023

Rättvisa försenad: Hur en ökad satsning på brottsbekämpning kan påverka tvistelösning i domstol

Responsive image

Under de senaste åren har svensk politik till stor del dominerats av löften om ”hårdare tag”, ”längre straff” och ”ökad andel uppklarade brott” – allt i syfte att minska brottsligheten och motverka gängkriminaliteten. I debatten nämns ofta ökade resurser till polisen. En fråga som däremot har fått betydligt mindre uppmärksamhet är handläggningstiderna i domstol och särskilt hur dessa kan komma att påverkas av det ensidiga fokuset på brottsbekämpning. I denna artikel kommer vi att kort beröra hur den ökade satsningen på brottsbekämpning kan påverka handläggningstiderna för civilmål, vilka konsekvenser detta kan få för företag som hamnar i tvist, och vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika problem.

Domstolssystemet är ryggraden i vårt rättssystem och spelar en avgörande roll när det gäller att lösa tvister och skipa rättvisa. De allmänna domstolarna (tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen) handlägger både brottmål och tvistemål. Handläggningstiden av ett mål påverkas av flera olika faktorer såsom målets komplexitet och omfattning, men inte minst av vilka andra mål som är föremål för domstolens prövning vid det aktuella tillfället. Domstolarna är nämligen många gånger skyldiga att prioritera vissa mål framför andra, till exempel brottmål före tvistemål, i synnerhet när det är fråga om brottmål där den misstänkte sitter häktad i väntan på domstolsprövning. Företag och privatpersoner som hamnar i tvist vid de allmänna domstolarna får därför ofta se sitt mål nedprioriteras i förhållande till andra mål som domstolen har att hantera.

 Den beskrivna situationen har länge varit ett uttalat problem och det är inte ovanligt att det tar flera år att lösa en tvist i allmän domstol. I samband med att politikerna nu fortsätter att prioritera brottsbekämpning och lagföring av misstänkta brottslingar allt högre riskerar problemet att förvärras ytterligare. Inte nog med att antalet brottmål som ska prövas av domstolarna riskerar att öka. Det har också på senare tid kommit flera lagförslag som innebär att det ska bli lättare att häkta misstänkta brottslingar, vilket kommer att leda till en ökning av de särskilt prioriterade brottmålen.

Även om det naturligtvis är behjärtansvärt att försöka motverka brottslighet så ser vi en risk för att åtgärderna sätter ökad press på domstolssystemets begränsade resurser, vilket kan leda till förseningar i handläggningen av alla typer av mål – men framför allt civilrättsliga mål med låg prioritet, såsom tvister mellan företag. Rättvisa som skipas inom ramen för domstolarnas verksamhet är som bekant endast en del av den långa kedja som rättsväsendet utgör. Stora förändringar i tidigare led av denna kedja kommer ofrånkomligen att påverka även senare led.

För företag som är utlämnade till att lösa sina tvister inom ramen för de allmänna domstolarnas verksamhet innebär detta att processerna kan komma att bli ännu mer utdragna än de är idag. Det kan därmed finnas ett stort värde för företag i att noga se över vilka alternativ som finns till tvistelösning i domstol – dels på en generell nivå för att säkerställa en effektiv hantering av potentiella framtida tvister i företagets verksamhet, dels i det enskilda fallet när en tvist väl har uppstått.

 Vilka förebyggande åtgärder kan man vidta?

Den största möjligheten för företag att påverka hur en potentiell framtida tvist ska avgöras uppkommer redan vid avtalsskrivningen – vilket typiskt sett sker genom att parterna för in en tvistelösningsklausul i avtalet. Vid den tidpunkten, då parterna brukar stå på god fot med varandra, kan det finnas skäl att överväga om man bör avtala om att eventuella framtida tvister ska lösas på något mer effektivt sätt än genom rättegång i domstol.

Även vid långvariga avtalsförhållanden kan det finnas skäl att se över tvistelösningsklausulerna i samband med omförhandling av avtal. För företag som använder sig av allmänna villkor är det också ofta möjligt att ta in en tvistelösningsklausul i sådana villkor.

Det vanligaste alternativet till tvistelösning i domstol är tvistelösning genom skiljeförfarande. En stor fördel med skiljeföranden är att de vanligen går betydligt fortare än domstolsprocesser. De blir därför också i många fall billigare för parterna. Dessutom är det möjligt för parterna att i skiljeförfarande skräddarsy processen på ett annat sätt än vad som är möjligt i domstol. Om parterna vill att framtida tvister ska lösas genom skiljeförfarande så kan parterna ange det i tvistelösningsklausulen i avtalet. En vanlig variant av skiljeförfarande är det som kallas förenklat skiljeförfarande, varigenom tvisten avgörs av endast en skiljedomare och där fokus ligger på en effektiv och relativt billig process med kort handläggningstid.

Parterna kan också ha anledning att redan i samband med avtalsskrivandet överväga alternativa tvistelösningsformer såsom medling, vilket innebär att en oberoende medlare understödjer de tvistande parterna i försök att nå en samförståndslösning.

Vad kan man göra när tvist väl har uppstått?

När en tvist väl är ett faktum så kan det vara svårt att påverka hur tvisten ska hanteras. Det finns i och för sig inget principiellt hinder mot att parterna kommer överens om att en redan uppkommen tvist ska avgöras genom skiljeförfarande i stället för i domstol. Parterna brukar dock ha svårt att komma överens om något alls när tvisten är ett faktum.

Men även för företag som tvistar i domstol finns det åtgärder som bör vidtas eller undvikas för att underlätta processen och hålla nere handläggningstiden och kostnaderna. Det är därför viktigt att anlita ett professionellt ombud som kan bidra till en effektiv hantering.

Domstolarnas långa handläggningstider kan ibland även utgöra ett skäl för parterna att försöka hitta en lösning i samförstånd genom förlikning.

 

Setterwalls erbjuder vägledning och rådgivning inom alla former av tvistelösning, såväl när det gäller förebyggande åtgärder som när det gäller att lösa redan uppkomna tvister. Tveka inte att höra av er om ni och ert företag är intresserade av att veta mer om hur handläggningstiderna i domstol kan påverka just er och vilka alternativa lösningar som kan vara lämpliga för att förebygga problem.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.