artikel | 02 mar 2023

Regeringen föreslår nya regler om swing pricing

Responsive image

Regeringen har nyligen föreslagit ny reglering av fondbolags användning av likviditetsverktyget benämnt swing pricing. Swing pricing syftar bl.a. till att motverka att befintliga eller kvarvarande fondandelsägare påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår för en värdepappersfond vid nettoflöden in i eller ut ur fonden. Förslaget innebär bl.a. att ett fondbolag efter tillstånd från Finansinspektionen ska få tillämpa swing pricing genom att ett justerat fondandelsvärde beräknas och används. Det kommer däremot enligt regeringens förslag inte längre att vara möjligt att tillämpa swing pricing genom justerat försäljnings- och inlösenpris på så sätt som regelverket möjliggör idag.

Bakgrund

Under covid-19-pandemin uppstod turbulens på fondmarknaden. Under en kort period ökade utflödena ur vissa typer av fonder kraftigt samtidigt som likviditeten i bl.a. obligationsmarknaden försämrades. Detta medförde att vissa fondbolag inte kunde sälja tillgångar i fonder i den takt som krävdes för att kunna lösa in fondandelar när fondandelsägare begärde det. Det var också svårt för vissa fondförvaltare att ange ett tillförlitligt värde på fondandelarna.

För att hantera situationer där kostnader uppstår till följd av stora flöden in i eller ut ur en fond kan det finnas behov av likviditetsverktyg för att omfördela dessa kostnader mellan fondandelsägarna. Swing pricing är ett exempel på ett sådant verktyg. Genom swing pricing kan kostnader omfördelas mellan fondandelsägarna på ett mer rättvist sätt, genom att förhindra att befintliga eller kvarvarande andelsägare missgynnas av att någon annan tecknar andelar i fonden eller av att andra andelsägare löser in sina andelar.  Men verktyget kan också göra värdepappersmarknaden mindre störningskänslig och den finansiella stabiliteten värnas därmed.

Två metoder för swing pricing berörs av regeringen. Den ena metoden innebär att det bara görs en justering av försäljnings- och inlösenpriset. Det är en metod som är möjlig enligt gällande regelverk för värdepappersfonder och specialfonder. Den andra metoden innebär att även fondandelsvärdet justeras och är inte tillåten enligt gällande rätt.

Regeringens förslag innebär bl.a.:
  • Att ett fondbolag efter tillstånd av Finansinspektionen ska få tillämpa swing pricing genom att ett justerat fondandelsvärde beräknas och används. Anledningen till att denna form av swing pricing föreslås är bl.a. att det är en vedertagen metod i andra jurisdiktioner och att svenska fondförvaltare visat ett stort intresse för metoden. Det kommer däremot enligt regeringens förslag inte längre att vara möjligt att, i syfte att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader, tillämpa swing pricing genom att justera försäljnings- och inlösenpriset på så sätt som regelverket möjliggör idag (efter en övergångsperiod). Detta för att ramverket för swing pricing ska möjliggöra en enhetlig och effektiv tillsyn och förutsebar tillämpning av verktyget. Tillstånd ska ges genom godkännande av fondbestämmelserna för fonden.
  • I fondbestämmelserna ska det anges om justerat fondandelsvärde tillämpas och, i så fall, vilken metod som används för beräkningen.
  • För att få tillstånd ska fondbolaget ha den organisation, de system och den kompetens som behövs.
  • En tillämpning av swing pricing ska vara förenlig med fondandelsägarnas gemensamma intresse och ge möjlighet till betryggande insyn och kontroll.

Förslagen ska gälla även för förvaltningsbolag när de förvaltar värdepappersfonder och AIF-förvaltare när de förvaltar specialfonder.

Ikraftträdande m.m.

Förslagen överlämnades till riksdagen den 23 februari genom prop. 2022/23:65. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Närmare regler om bl.a. metoder för swing pricing kommer att regleras i föreskrifter från Finansinspektionen.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Bank & finans

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.