artikel / 28 mar 2019

Samverkansmodell för ordnat införande av medicinteknik

Responsive image

I mitten av mars 2019 beslutade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att rekommendera regionerna att etablera en samverkansmodell för ordnat införande av medicinteknik. Redan idag finns en sådan modell för läkemedel, vilken har fungerat som en förebild för rekommendationen. Läs vad Helena Nilsson skriver. 

Samverkansmodellen för ordnat införande av läkemedel innebär att regionerna arbetar gemensamt med prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel. SKL har nu alltså valt att rekommendera att regionerna etablerar en liknande samverkansmodell för medicinteknik.

SKL beskriver svårigheter i dagens system, som att medicintekniska produkter introduceras osystematiskt, vilket i längden riskerar att leda till ojämlik vård och onödiga kostnader för samhället. Syftet med införandet är således att åstadkomma en god och jämlik vård över hela landet, samt ett kostnadseffektivt användande av nya produkter och metoder. Modellen väntas även ge en möjlighet att fasa ut äldre, mindre välfungerande produkter. Dessutom hoppas man att upparbetad kunskap i de enskilda regionerna i högre grad ska samutnyttjas.

I samverkansmodellen ska det skapas en beredningsfunktion som ansvarar för bl.a. koordinering, kommunikation och uppföljning samt ett upphandlingsprojekt med fokus på strategisk samverkan avseende medicintekniska produkter.

Rekommendationen innefattar inrättandet av ett Medicintekniskt råd. Rådet ska vara en systerfunktion till läkemedelsmodellens motsvarighet, Nya Terapier-rådet (NT-rådet). Det Medicintekniska rådet ska ha till uppgift att ge råd till regionerna avseende medicintekniska produkter. I detta sammanhang är det värt att nämna att Läkemedelsutredningen i sitt slutbetänkande, Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89), föreslår att NT-rådets uppgift på läkemedelsområdet ska tas över av en ny myndighet som kallas Läkemedelsrådet. Betänkandet är just nu ute på remiss och förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Vad NT-rådet ska göra, om det alls ska finnas kvar, får landstingen bestämma enligt utredningen.

Vi anser att de av Läkemedelsutredningen redovisade skälen för att inrätta en myndighet som ger rekommendationer avseende läkemedel gör sig gällande även på det medicintekniska området. Om Läkemedelsrådet inrättas finns det därmed skäl att se över även det föreslagna Medicintekniska rådet.

Samverkansmodellen för ordnat införande av medicinteknik ska enligt rekommendationen byggas upp under 2019 för att sedan vara i drift 2020. Senast den 15 maj 2019 ska regionerna anmäla till SKL hur de avser att behandla rekommendationen.

Vi följer detta med intresse.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.