artikel | 25 okt 2021

SCC Express – ett nytt verktyg som fyller ett tomrum på tvistlösningsmarknaden

Responsive image

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) har nyligen utökat sitt utbud av tvistlösningsverktyg genom lanseringen av SCC Express Dispute Assessment (SCC Express). Genom SCC Express kan tvistande parter få en objektiv juridisk bedömning av en tvistig fråga på endast tre veckor och till ett fast pris. SCC Express är avsett att fylla ett tomrum på marknaden som inte täcks av andra tvistlösningsformer. Albin Larsson och Erik Gyllang på Setterwalls leder dig genom regelverket och förklarar i vilka situationer som SCC Express kan och bör komma till användning.

Vad är SCC Express?
SCC har nyligen introducerat ett nytt verktyg för tvistlösning – SCC Express. SCC har motiverat lanseringen med en ökad efterfrågan på alternativa tvistlösningsformer i allmänhet och en efterfrågan på verktyg som kan fylla det tomrum som inte täcks av andra tvistlösningsformer (till exempel skiljeförfarande och medling) i synnerhet.

SCC Express är en samtyckesbaserad och konfidentiell process, vars syfte är att tvistande parter mycket snabbt och till ett fast pris på 29 000 EUR ska kunna få en objektiv juridisk bedömning av en eller flera tvistiga frågor.

Inom ramen för förfarandet utses en neutral juridisk expert som har stor frihet att bestämma över handläggningen av processen. Förfarandet utmynnar i att experten, senast 21 dagar efter att tvisten hänsköts till henne eller honom, skriftligen presenterar sin bedömning av de tvistiga frågorna.

Expertens bedömning är som utgångspunkt inte verkställbar eller bindande för parterna, utan är främst avsedd att ge parterna värdefull vägledning för den vidare hanteringen av de tvistiga frågorna, exempelvis i förlikningsdiskussioner. Det primära syftet med SCC Express är alltså att bedömningen ska ge parterna möjlighet att komma vidare i sin avtalsrelation utan att behöva genomgå en fullskalig process i skiljeförfarande eller domstol.

Parterna kan dock komma överens om att expertens bedömning ska vara avtalsrättsligt bindande. Parterna kan också gemensamt utse experten till skiljedomare och begära att expertens bedömning ska bekräftas i en skiljedom, som då blir verkställbar på samma sätt som andra skiljedomar.

Hur går processen till?

  1. Förfarandet inleds genom att en av de tvistande parterna betalar ansökningsavgiften på 4 000 EUR och skickar in en begäran till SCC om utseende av en expert. Begäran ska bland annat innehålla uppgifter om de tvistande parterna, en beskrivning av tvisten och en redogörelse för vilken eller vilka frågor som ska bedömas.
  2. SCC kommunicerar begäran med motparten och ger motparten tillfälle att svara. Om motpartens samtycke inte har inkluderats redan i den inledande begäran ges motparten också tillfälle att verifiera att det föreligger samtycke till förfarandet.
  3. Parterna betalar resten av avgiften för förfarandet, det vill säga 25 000 EUR. Om inte annat överenskommits ska parterna betala hälften vardera av kostnaderna för förfarandet.
  4. Inom 48 timmar från det att avgiften har betalats utser SCC en expert. SCC tar hänsyn till eventuella förslag från parterna avseende vem som ska utses. SCC hänskjuter sedan ärendet till experten.
  5. Experten styr över handläggningen av förfarandet, vilket innebär att det kan anpassas efter omständigheterna i det enskilda fallet. Parterna ska dock alltid ges rimliga möjligheter att presentera sina respektive ståndpunkter med beaktande av den begränsade tiden för förfarandet. Senast 21 dagar från mottagandet av ärendet presenterar experten skriftligen sin bedömning, tillsammans med sammanfattande slutsatser rörande tvistefrågorna.
  6. Expertens bedömning är som utgångspunkt inte bindande eller verkställbar. Parterna kan dock komma överens om att ge bedömningen avtalsrättslig verkan alternativt gemensamt utse experten till skiljedomare och begära att bedömningen fastställs i en skiljedom (som då också blir verkställbar).

Setterwalls kommentar
Sedvanliga tvistlösningsformer som skiljeförfaranden och domstolsprocesser kommer givetvis även fortsättningsvis att vara de primära verktygen för att lösa tvister. Den främsta fördelen med sådana förfaranden är att de leder till verkställbara avgöranden, innebärande att en trilskande motpart kan tvingas uppfylla sina skyldigheter. Därutöver finns flera alternativa tvistlösningsformer, inte minst medling, som också de kommer att fylla samma funktion som tidigare.

Till skillnad från tvistlösning i skiljeförfarande och domstol – men i likhet med medling – resulterar inte SCC Express i ett verkställbart avgörande för parterna. I likhet med skiljeförfarande och domstolsprocess – men till skillnad från medling – resulterar dock SCC Express i en objektiv juridisk bedömning av de tvistiga frågorna. Tanken är också att bedömningen, utan att vara bindande, ska kunna hjälpa parterna att komma vidare i sin avtalsrelation. Det sistnämnda syftet är också detsamma som för medling. SCC Express befinner sig alltså i vissa avseenden i gränslandet mellan skiljeförfarande och medling, men det har också egenskaper som är unika för just SCC Express. Förfarandet fyller därmed en funktion som andra tvistlösningsformer saknar.

Använt på rätt sätt, i lämpliga situationer, och under ledning av kompetenta experter bedömer vi att det finns goda förutsättningar för att SCC Express-förfaranden kommer att möjliggöra snabba och jämförelsevis billiga lösningar på vissa tvister som annars hade riskerat att leda till utdragna och kostsamma processer. Det kan t.ex. röra sig om situationer där båda parter är övertygade om att de har rätt i en eller flera rättsfrågor.

Mot denna bakgrund ser vi positivt på introduktionen av SCC Express och delar SCC:s uppfattning att förfarandet kan komma att fylla ett tomrum på tvistlösningsmarknaden.
Det är dock viktigt att också ha i åtanke förfarandets begränsningar. Den mycket korta handläggningstiden för SCC Express och det faktum att endast en person bedömer tvistefrågorna gör förfarandet lämpat främst för väl avgränsade tvistefrågor som inte kräver någon omfattande bevisprövning. Vi föreställer oss att SCC Express till exempel kan komma till användning i tvister som rör mera renodlade frågor om avtalstolkning eller rättstillämpning eller vid bedömningen av bevisfrågor som inte kräver någon omfattande utredning från någon sida. Vi skulle bli förvånade om parter annat än i sällsynta undantagsfall kommer att utnyttja möjligheterna att göra expertens bedömning bindande.

Sammanfattningsvis är det vår slutsats att SCC Express sannolikt kommer att användas i ett relativt litet antal fall varje år men att det ändå kan komma att fylla en funktion på marknaden som andra tvistlösningsverktyg saknar. Det finns alltså god anledning för såväl jurister som bolagsrepresentanter att bekanta sig med detta verktyg.

Setterwalls ser fram emot att följa utvecklingen och användningen av SCC Express och bistår gärna med rådgivning om när förfarandet bör komma till användning.

Mer information om SCC Express finns här och SCC:s regler för förfarandet hittar ni här.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Kommersiella avtal, Tvistelösning

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.