artikel / 27 sep 2021

Skattenyheter i regeringens budgetproposition för 2022

Responsive image

Regeringen överlämnade under måndagen budgetpropositionen för 2022. Propositionen innehåller ett flertal skatte- och avgiftsnyheter för budgetåret 2022 och framåt, Setterwalls sammanfattar dessa nedan.
 

Skatt på arbetsinkomster

 • Skattereduktionen för förvärvsinkomster såsom lön, pension och socialförsäkringsförmåner föreslås förstärkas och som huvudregel med 2 820 kr per person och år. Ikraftträdande 1 januari 2022.
 • Skattereduktionen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning föreslås förstärkas för att ta bort skillnaden i beskattning mellan sådan ersättning å ena sidan och av arbetsinkomster å andra sidan. Ikraftträdande 1 januari 2022.
 • En skattelättnad för avgiften till en arbetslöshetskassa föreslås införas, genom en skattereduktion med 25 % av den avgift som betalats under året. Ikraftträdande 1 juli 2022.
 • En skattelättnad föreslås införas för cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller till sina anställda för privat bruk, innebärande att en förmån av cykel inte ska tas upp till beskattning till den del värdet uppgår till högst 3 000 kr per beskattningsår. Ikraftträdande 1 januari 2022.
 • Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar föreslås ändras, genom att dagens nedsättning ersätts med en fast schablonmässig nedsättning som utgår från bilens miljöteknik. Ikraftträdande 1 juli 2022.
 • Reglerna om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag föreslås förenklas. Ikraftträdande 1 januari 2022.
 • Reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall föreslås utvidgas och förenklas. Läs Setterwalls fördjupade artiklar om förslaget som skickades på lagrådsremiss den 28 maj här. Regeringen avser att under 2021 återkomma till riksdagen med ett lagförslag för ikraftträdande 1 januari 2022.
 • Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar föreslås förstärkas under juni-augusti 2022, innebärande att för ersättning som utges under dessa månader ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 % betalas. Ikraftträdande 1 juni 2022.

Skatt på kapital

 • Skattefrihet för uthyrning av personliga tillgångar föreslås införas, innebärande att fysiska personer som hyr ut får göra ett avdrag från nettointäkten med 20 000 kr. Ikraftträdande 1 januari 2022.
 • En ny lag om källskatt på utdelning föreslås införas. Setterwalls återkommer med en mer uttömmande artikel i denna del, håll ögonen öppna här. Regeringen avser att under 2022 återkomma till riksdagen med ett lagförslag för ikraftträdande 1 juli 2023 i fråga om bestämmelser om godkänd mellanhand, och i övrigt 1 januari 2024.

Företagsskatter

 • En särskild begränsningsregel föreslås införas som innebär att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Setterwalls återkommer med en mer uttömmande artikel i denna del, håll ögonen öppna här. Ikraftträdande 1 maj 2022.

Skatt på konsumtion m.m. – energi- och miljöskatter

 • Den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut föreslås sänkas från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer. Ikraftträdande 1 juni 2022.
 • Skatten på avfallsförbränning föreslås förutom den årliga omräkningen med hänsyn till konsumentprisindex (KPI) även räknas om med beaktande av bruttonationalprodukten genom ett tillägg med två procentenheter till KPI-utvecklingen. Ikraftträdande 1 november 2022.

Skatt på konsumtion m.m. – övriga punktskatter

 • Skatten på kemikalier i viss elektronik föreslås förutom den årliga omräkningen med hänsyn till KPI räknas om med beaktande av bruttonationalprodukten genom ett tillägg med två procentenheter till KPI-utvecklingen. Ikraftträdande 1 januari 2023.
 • Reklamskatten föreslås avskaffas fr.o.m. 1 januari 2022.
 • Alkoholskatten föreslås höjas fr.o.m. 1 januari 2024.
 • Tobaksskatten föreslås höjas fr.o.m. 1 januari 2024.
 • Det föreslås i nuläget inte införas en skatt på kemikalier i kläder och skor.

Skatt på konsumtion m.m. – mervärdesskatt

 • Det föreslås införas undantag från och i vissa fall rätt till återbetalning av mervärdesskatt vid inköp av varor och tjänster som görs av EU-organ i syfte att hantera covid-19. Ikraftträdande 1 januari 2022.
 • Omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt föreslås höjas från 30 000 kr till 80 000 kr per beskattningsår. Ikraftträdande 1 juli 2022.
 • Mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne föreslås sänkas från 12 % till 6 %. Ikraftträdande 1 juli 2022.

Övriga skattefrågor

 • Det föreslås införas en möjlighet till avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar. Ikraftträdande mars/april 2022.

Setterwalls fortsätter att utvecklingen av förslagen med intresse. Välkommen att kontakta oss för rådgivning kring ovanstående förslag om du undrar över hur dessa kan komma att påverka din verksamhet eller vardag.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.