artikel | 31 okt 2016

Stopplagstiftning mot så kallade kattrumpor och nya 3:12-regler

Responsive image

Inga fler kattrumpor?
Den 27 oktober meddelade regeringen ett kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. Förslaget inriktar sig på fastighetsöverföringar genom gåva från en privatperson till ett bolag, en så kallad kattrumpa.

Enligt förslaget ska en fastighet anses som avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Värdet ska vara fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet eller dess omkostnadsbelopp om det är en privatbostadsfastighet. Regeringen anger att förslaget har sin grund i att förhindra oönskad skatteplanering vid vissa fastighetsöverlåtelser.

Regeringen anser att det föreligger särskilda skäl för att stopplagstiftningen ska kunna träda i kraft omedelbart och har med stöd i regeringsformen angett att stopplagstiftningen, ifall den godkänns av riksdagen under 2017, ska tillämpas på transaktioner från och med den 28 oktober 2016.

Kattrumpa
En kattrumpa utnyttjar den så kallade huvudsaklighetsprincipen som tillämpas vid gåvotransaktioner av fastigheter. Huvudsaklighetsprincipen innebär att en fastighet kan ges i gåva trots att visst vederlag utgår till gåvogivaren. Om vederlaget understiger taxeringsvärdet utgör hela transaktionen en gåva, om vederlaget är lika med eller överstiger fastighetens taxeringsvärde utgör transaktionen en försäljning.

Ägaren av en fastighet har alltså möjlighet att mot ett vederlag som understiger taxeringsvärdet för fastigheten, överlåta fastigheten till ett aktiebolag genom en gåva. Eftersom gåvor är skattefria i Sverige uppstår inga beskattningskonsekvenser vid en sådan transaktion för vare sig ägaren eller aktiebolaget. Det förvärvande bolaget är dock skyldigt att erlägga stämpelskatt på fastighetsköpet.

För att överlåtelsen ska kunna klassificeras som en gåva måste dock rekvisiten för gåva vara uppfyllda. Det måste med andra ord ske en gåvoöverföring från gåvogivaren till någon utomstående som gåvogivaren vill gynna. Enligt praxis på området anses en gåva föreligga om bolaget som förvärvar fastigheten till minst 40 % ägs av någon närstående till gåvogivaren.

Regeringens förslag inriktar sig på förfaranden som innehåller en sådan gåvotransaktion inför en extern försäljning av fastigheten. Vid en extern försäljning bildar ägaren av fastigheten två nya bolag, ett moder- och ett dotterbolag. En närstående till ägaren innehar 40 % av aktierna i moderbolaget. Ägaren säljer sedan mot revers in fastigheten till dotterbolaget till ett belopp som understiger fastighetens taxeringsvärde. När gåvodelen av transaktionen är uppfylld säljs dotterbolaget till en extern köpare för fastighetens marknadsvärde. I samband med försäljningen överlåts också reversen från dotterbolaget till moderbolaget. Vinsten vid försäljningen är skattefri för moderbolaget. Moderbolaget betalar sedan tillbaka skulden till ägaren med de medel som influtit från försäljningen. Det överstigande beloppet kan delas ut till ägarna som beskattats till 25 %, då moderbolaget inte anses som ett fåmansföretag.

Nya 3:12-regler
Den 3 november överlämnas 3:12-utredningen till finansminister Magdalena Andersson. Utredningen förväntas komma med nya förslag bl.a. avseende beräkningen av det lönebaserade utrymmet i fåmansföretag, vilket kommer ha stor betydelse för beräkningen av gränsbeloppet som styr skatteeffektiv utdelning från fåmansföretag. Utredningen kan också komma att föreslå höjda skattesatser på utdelning från fåmansföretag inom gränsbeloppet.

Vi återkommer med ett nyhetsbrev snarast efter det att utredningens förslag offentliggjorts vari utredningens förslag närmare presenteras.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.