artikel / 06 maj 2020

Tvistelösning i pandemins kölvatten – är skiljeförfarande och förlikning de enda rimliga alternativen?

Responsive image

Vi ser nu att domstolarna, i likhet med näringslivet och samhället i övrigt, tvingas till hårda prioriteringar till följd av COVID-19. Domstolarnas handläggningstider för tvistemål kan framöver förväntas öka kraftigt, varför fördelarna med skiljeförfarande och frivilliga uppgörelser kommer att bli ännu större. Såväl företag som har en pågående tvist som företag som riskerar att hamna i tvist i framtiden gör klokt i att se över sina alternativ. Setterwalls klargör vilka risker som finns och vad som kan göras för att begränsa potentiella skadeverkningar.

Försämrade möjligheter till domstolsprövning inom rimlig tid
Domstolarna har i sin rättskipande verksamhet tydliga riktlinjer att förhålla sig till beträffande prioritetsordningen för olika typer av mål. Förenklat kan sägas att brottmål med ungdomar och/eller personer som är frihetsberövade har högsta prioritet. Därefter prioriteras andra brottmål samt familjerättsliga mål, medan vanliga tvistemål i regel inte bedöms vara brådskande och har lägst prioritet. Det finns givetvis goda avsikter bakom denna ordning, men för den som hamnat i tvist kan domstolarnas långa handläggningstider medföra stor frustration och få svåra ekonomiska följder.

Precis som andra delar av samhället försvåras domstolarnas arbete av utbrottet av COVID-19 och domstolarna tvingas nu till ännu hårdare prioriteringar än normalt.

Domstolarna rapporterar nu en kraftig uppgång av inställda förhandlingar – i såväl tvistemål som andra mål – vilket bland annat beror på svårigheter för parter och andra att delta, inte minst i mål med internationell anknytning. Det är därför rimligt att anta att domstolarna får in avsevärt fler mål än vad som avgörs och att mål läggs på hög.

Förutom den direkta påverkan som det innebär att många förhandlingar nu skjuts på framtiden kommer det, när pandemin väl är över, att finnas stora överbalanser av mål som domstolarna måste hantera innan ordningen är återställd. Detta kommer att ta lång tid. Vi förväntar oss därför att domstolarnas redan långa handläggningstider för tvistemål nu ökar avsevärt och att det kommer att vara svårt att få en domstolsprövning inom rimlig tid. Detta kan leda till stora skadeverkningar för tvistande företag, som i många fall kommer att tvingas vänta i flera år på ett slutligt avgörande.

Vad kan man göra för att undvika att drabbas negativt?
Lyckligtvis finns det goda möjligheter att begränsa sina risker och undvika negativa följder.

  • Företag som ingår avtal gör nu särskilt klokt i att aktivt ta ställning till hur potentiella framtida avtalstvister ska lösas – i domstol eller genom skiljeförfarande? En av de största fördelarna med skiljeförfaranden är att de – även under normala förhållanden – går betydligt snabbare än domstolsförfaranden. Denna fördel kommer att bli ännu större under den närmaste framtiden, varför det nu är av särskild vikt att överväga om de avtal som ingås ska innehålla en skiljeklausul som möjliggör skiljeförfarande och utesluter domstolsprocess. Även den närmare utformningen av skiljeklausulen bör ägnas särskild uppmärksamhet.
  • Om det uppstår oenighet i ett avtalsförhållande är det nu viktigare än någonsin att anlita juridiskt ombud för att försöka hitta lösningar och på så sätt undvika ett långdraget domstolsförfarande. De flesta tvister kan lösas utan någon rättsprocess, men förutsättningarna för en uppgörelse oftast är som bäst i ett tidigt skede. Det finns därför goda skäl att kontakta ombud så snabbt som möjligt om det uppstår konflikter.
  • Även företag som redan har en pågående domstolstvist har all anledning att fundera på om det finns några alternativ till att vänta på att domstolen ska få tid till att avgöra målet. Till att börja med kan det vara klokt att (på nytt) överväga möjligheten till någon form av uppgörelse med motparten. Ett vanligt skäl till att tvistande parter väljer att förlikas är just att slippa lägga värdefull tid och energi på ett domstolsförfarande. Detta skäl kommer att väga ännu tyngre framöver när handläggningstiderna ökar. Möjligheten till en förlikning behöver inte vara utesluten bara för att tvisten har dragit ut på tiden. Erfarenhetsmässigt vet vi att det inte är ovanligt att parter når en samförståndslösning även i tvister som pågått vid domstol under längre tid – ibland så sent som vid dagen för huvudförhandling.
  • Parter som har en pågående domstolstvist kan även ha anledning att överväga om det nyligen lanserade Skiljenämndsalternativet kan utgöra ett alternativ till att vänta på att domstolen avgör målet.
  • I vissa fall är det enda rimliga alternativet att driva en domstolstvist hela vägen i mål, till exempel när det saknas affärsmässiga och juridiska skäl att göra eftergifter. Det är i sådana fall mycket angeläget att anlita ett kompetent ombud som kan säkerställa att målet drivs framåt på ett effektivt och säkert sätt, vilket kan snabba på domstolens handläggning och därigenom begränsa de negativa effekterna av domstolarnas nuvarande svårigheter.

Tveka inte att höra av er till Setterwalls om ni och ert företag vill veta mer om hur man på bästa sätt skyddar sig mot de negativa effekterna av Corona-pandemin, till exempel genom att använda skiljeklausuler, eller om ni vill ha hjälp med att förhandla fram fördelaktiga uppgörelser med era motparter.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Tvistelösning

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.