artikel / 11 maj 2020

Så kan du använda din IP i kristider – 8 tips för att vända utmaningar till möjligheter

Responsive image

Den globala Corona-krisen har chockerat världen och dess effekter på många företag har varit allvarliga och svårhanterliga. Själva viruset i sig, i kombination med de hanteringsstrategier och åtgärder som företag och regeringar har tagit fram, har påverkat affärslivet över hela världen. Krisen kan hota vissa företags hela existens samtidigt som den kan skapa möjligheter för andra.

I tider som dessa är det viktigare än någonsin att identifiera outnyttjade resurser ditt företag kan ha som skulle kunna hjälpa verksamheten. Många företag har immateriella rättigheter och tillgångar (IPR eller IP) som de inte är medvetna om eller åtminstone inte använder till sin fulla potential. Genom att identifiera, hantera och ta dessa tillgångar i bruk kan man se till att de genererar värde. Med andra ord kan de visa sig vara mycket användbara för kämpande verksamheter – eller möjliggöra investeringar för de som i rådande tider ser möjligheter att investera och få en marknadsfördel.

För det första, vad är immateriella rättigheter och var hittar du dem?

Jämfört med de flesta andra typer av bolagstillgångar, till exempel lagervaror eller produktionsmaskiner, är IP vanligtvis svårare att identifiera. IP-resurser kan omfatta en mängd immateriella tillgångar såsom patent, varumärken, design, upphovsrättsskyddat material (som texter och bilder), företagsnamn, data, databaser, källkod, domännamn, företagshemligheter, sociala medier-sidor, appar, metoder och allmän know-how. Det första steget i att använda dina immateriella rättigheter är därför att identifiera vilka immateriella tillgångar ditt företag faktiskt har.

Därefter är det dags att få din IP att börja arbeta! Nedan har vi identifierat åtta idéer på hur du kan hantera din portfölj av immateriella rättigheter för att möta utmaningarna i den rådande situationen.

1. Intern genomgång (Due Diligence) och skydd av immateriella rättigheter
Ta dig först tid att gå igenom och inventera ditt företags IP-tillgångar. Företag bör fråga sig om deras IP-portfölj i tillräcklig utsträckning täcker de specifika produkter eller aspekter av verksamheten som är centrala. I vissa fall kan en intern Due Diligence även uppdaga immateriella tillgångar som i själva verket är överflödiga eller där registreringen av andra skäl kan överges för att effektivisera IP-portföljen och skära ner på kostnaderna för underhåll och bevarande av registreringen för den immateriella rättigheten (mer om detta i tips 3 nedan).

I koncerner kan det också löna sig att undersöka om IP-tillgångar ägs av rätt bolag inom koncernen. Att av strategiska skäl överföra immateriella rättigheter till en enhet inom koncernen och upprätta interna licenser för användning i andra enheter kani vissa fall övervägas för att mer effektivt utnyttja och skydda IP-tillgångarna.

2. Säkerhet för lån och finansiering
Som tidigare nämnts kan registrerade immateriella rättigheter naturligtvis ha ett stort ekonomiskt värde och därmed vara högst användbara för företag i svårigheter. Många företag känner inte till möjligheten att pantsätta registrerade immateriella rättigheter, som till exempel patent, varumärken och design (liksom ansökningar för dessa), för att använda som säkerhet för finansiering från exempelvis banker och finansiella institut. Pantavtalet bör registreras i det relevanta registret för att säkerställa panthavarens rätt.

3. Sälj av immateriella rättigheter som inte används
I ekonomiska svårigheter kan det gamla talesättet ”cash is king” gälla mer än någonsin.

Genom att inventera sina IP-tillgångar kan företag inse att vissa av dem inte är värda ansträngningen att upprätthålla eller inte tillhör kärnan i verksamheten. Fundera på om ditt företag har sådana IP-tillgångar som inte används och som därmed är överflödiga, eller som av annan anledning har ett begränsat värde för din verksamhet. Sådana tillgångar skulle potentiellt kunna säljas, i bästa fall utan att orsaka någon negativ långsiktig effekt på verksamheten.

4. Licensiering
Genom en licens kan du ge någon annan rätt att använda dina annars exklusiva tillgångar. IP-licenser rör oftast varumärken, design och patent (det vill säga registrerbara IP-tillgångar), men glöm inte andra typer av immateriella rättigheter i detta sammanhang – till exempel upphovsrättsskyddat material som mjukvara, data och allmän teknisk eller kommersiell know-how som tillhör ditt företag. Licensiering av IP kan vara ett effektivt sätt att öka de löpande intäkterna för ditt företag. Du kan till exempel överväga licensiering utan negativ inverkan på din egna verksamhet för användning inom andra typer av varor eller tjänster, på andra geografiska marknader, inom andra affärssegment eller för andra typer av användning än vad ditt eget företag utnyttjar den immateriella rättigheten till eller för. Genom att nå andra marknader eller segment med hjälp av en licenspartner kan dessutom värdet av IP:n faktiskt öka tack vare den ökade exponeringen. En annan möjlighet är att licensiera dina immateriella rättigheter till en konkurrent, särskilt för ett företag som annars spenderar mycket tid, pengar och ansträngning för att försvara sin IP från intrång. Resurser kan därmed frigöras från rättsprocesser och försvar av rättigheter till expansion och utveckling av verksamheten.

Genom villkoren i licensavtalet kan parterna komma överens om betalningen (till exempel genom en engångsavgift och/eller en löpande royalty), var och hur IP:n får användas, ansvarsfördelningen mellan parterna och när och hur licensen kan sägas upp. Alla dessa avtalsvillkor bör givetvis övervägas noggrant.

5. Sale-and-lease-back
Som en förlängning av ovanstående tips att sälja av tillgångar som inte används i stor utsträckning inom företagets verksamhet, kan ett sale-and-lease-back-upplägg vara ett alternativ. Detta skulle till exempel vara fördelaktigt för ett företag som behöver öka sin likviditet, eftersom det kan erhålla snabb finansiering utan att tappa rätten att använda IP-tillgången i den egna verksamheten.

6. Utveckling av ny IP
Om orderingången minskar på grund av krisen, överväg att flytta fokus till internt utvecklingsarbete som kan hjälpa till att kick-starta ditt företag när situationen stabiliseras, eller producera tillgångar som kan säljas eller licensieras. Lämpliga områden kan vara utveckling av uppfinningar, koncept, know-how och varumärken – eller varför inte undersöka möjligheterna inom helt nya affärsområden. Tänk utanför boxen!

Ett företag kan naturligtvis ifrågasätta om det är klokt att investera i immateriella rättigheter i utmanande tider. Dock tyder forskning på att kriser inspirerar till fler nya idéer, avgörande innovationer och banbrytande nystartade företag, så möjligheten kan vara precis rätt att spendera lite tid med att undersöka möjliga strategiska drag. Dessutom kan processen för att erhålla en registrering för IP (särskilt när det gäller patent) vara tidskrävande, så det är värt att förbereda sig i god tid innan den avsedda IP-tillgången ska användas. Företag som har bibehållit sin utvecklingstakt har med stor sannolikhet en bättre position efter krisen och ett försprång jämfört med konkurrenter som varit mer defensiva.

I detta sammanhang bör det också nämnas att det finns flera statliga fonder och ekonomiska stöd som kan sökas relaterat till arbete med teknikskifte i företag. Vinnova och Tillväxtverket är exempel på två svenska statliga portaler värda att kolla upp för att ta reda på om ditt företag är berättigat till konverteringsstöd.

7. Översyn av avtal
Granska relevanta avtal med dina affärspartners, leverantörer o.s.v. för att se hur IP hanteras däri. Om din affärspartner till exempel går i konkurs eller säljer av sin verksamhet kan du hamna i en position där du förlorar rätten att använda IP-tillgångar som är avgörande för ditt företag eller där värdefull know-how eller rättigheter till projektresultat (kanske till och med sådana som skapats av både ditt företag och affärspartnern i samarbete) försvinner. Denna risk kan minskas innan en sådan situation uppstår genom att se över viktiga kontrakt – kanske borde ett nytt avtal eller tilläggsavtal ingås för att säkra värdefulla IP-tillgångar för ditt företag?

8. Scanning av marknaden och verkställighet av IP-rättigheter
Slutligen, för den som för tillfället har mer tid till övers kan det vara ett utmärkt tillfälle att kolla igenom marknaden online för att se vad konkurrenter och andra mer eller mindre välrenommerade aktörer håller på med. Med en enkel Google-sökning kan du upptäcka obehörig användning av dina immateriella rättigheter. Detta kan omfatta försäljning av förfalskade produkter, annan otillåten användning av ditt varumärke, patent eller design, sökordsannonsering (till exempel genom Google AdWords) där ditt varumärke eller ditt företagsnamn används för att dra trafik till någon annans webbplats eller vilseledande användning av ett domännamn som kan förväxlas med ditt. Beroende på omständigheterna och typen av användning kan det vara möjligt (och ibland till och med högst lämpligt) att agera för att hindra sådan användning. Att driva igenom dina immateriella rättigheter som exempelvis i ovannämnda scenarier kan, förutom att säkerställa att din IP behåller och ökar sitt värde genom att hålla borta intrångsgörare, även leda till ett välkommet ekonomiskt tillskott genom den ersättning och/eller skadestånd som du kan ha rätt till.

Setterwalls har ett stort och välrenommerat IP-team med bred erfarenhet och hög ranking av internationella juridiska rankinginstitut. Vi hjälper gärna till i alla steg för att identifiera, registrera och utvärdera dina IP-tillgångar, och med att ta fram en lösning som passar för just ditt företag. Hör av dig för att ta reda på vad vi kan göra för dig!

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Immaterialrätt, marknadsrätt & mediarätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.