artikel | 15 mar 2019

Uthyrning av vårdpersonal blir momspliktigt

Responsive image

Från och med den 1 juli 2019 kommer Skatteverket att tillämpa en ny tolkning avseende reglerna för moms vid uthyrning av sjukvårdspersonal. Setterwalls Niclas Hermansson och Carl-Johan Lundgren redogör för innehållet och kriterierna i den nya tolkningen som kommer att leda till stora konsekvenser för flera aktörer på marknaden.

Vårdtjänster, såsom sjukvård, tandvård eller social omsorg, är som huvudregel undantagna moms. Tidigare har även uthyrning av vårdpersonal, förutsatt att personalen hyrs ut för att tillhandahålla vårdtjänster, varit momsbefriad med hänvisning till det underliggande undantaget för vårdtjänster. I somras fastställde dock Högsta förvaltningsdomstolen i dom HFD 2018 ref. 41, att uthyrning av vårdpersonal inte i sig utgör en momsbefriad vårdtjänst.

Enligt HFD ska uthyrning av vårdpersonal inte likställas med tillhandahållande av vårdtjänster, utan med uthyrning av personal. Uthyrning av personal omfattas som regel av momsplikt. Domstolen konstaterar därmed att det är irrelevant vilka arbetsuppgifter som den uthyrda personalen utför vid prövningen om momsfrihet föreligger eller inte. Det är vårdinrättningen som är patientens motpart och säljer vårdtjänsten, inte den inhyrda vårdpersonalen som utför den.

Med anledning av HFD:s avgörande har Skatteverket utfärdat ett ställningstagande kring regleringen (Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt, Dnr: 202 398355-18/111).

Skatteverket konstaterar först och främst att uthyrning av vårdpersonal inte utgör en vårdtjänst undantagen moms. Skatteverket öppnar i sitt ställningstagande dock upp för att uthyrning av vårdpersonal i vissa undantagsfall trots allt, även fortsättningsvis kan vara momsfri. Det är då det rör sig om uthyrning av personal med nära anknytning till sjukvård. För att en uthyrningstjänst ska anses ha nära anknytning ska tre kriterier vara uppfyllda. Kriterierna har fastställts av EU-domstolen i bl.a. målet C-434/05 (Horizon College).

(1) För det första ska såväl säljare som köpare driva vårdinrättningar. Detta kriterium är uppfyllt om ett sjukhus eller en privat vårdinrättning hyr ut personal till ett annat sjukhus eller vårdinrättning.

(2) För det andra ska tjänsten vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten. Det innebär att tjänsten som den uthyrda personalen utför hos köparen är kopplad till vårdtjänsten. Exempelvis uppfyller inte lokalvård detta kriterium.

(3) För det tredje får syftet med tjänsten inte vara att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste erlägga moms. I sitt ställningstagande menar Skatteverket att i regel görs denna typ av tjänster i direkt konkurrens med kommersiella företag, men i undantagsfall så kan det finnas ett annat grundläggande syfte. Ett sådant syfte kan vara då två vårdinrättningar samarbetar för att nå kompetensutveckling.

Om samtliga kriterier är uppfyllda rör det sig således om en transaktion med nära anknytning till sjukvård vilken är momsbefriad.

Konsekvenserna av den nya tolkningen av reglerna är långtgående. Förutom att företag som sysslar med uthyrning av vårdpersonal numera måste fakturera utgående moms, riskerar även denna tolkning att snedvrida konkurrensen mellan privata och offentliga vårdgivare. Detta då landsting och kommuner, genom momskompensationssystemet, kompenseras för de momsutgifter de har för inhyrning av vårdpersonal, medan privata vårdgivare inte kompenseras och som regel saknar avdragsrätt för den ingående momsen som erläggs för personalinhyrningen.

Kontakta Setterwalls för att få veta mer om hur det förändrade rättsläget kan påverka din verksamhet inom sjukvård eller personaluthyrning.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.