Visselblåsning

Den 17 december 2021 fick Sverige en ny visselblåsarlag som ålägger företag att inrätta interna visselblåsarkanaler. Genom visselblåsarkanalerna ska bland annat anställda kunna rapportera om missförhållanden på sin arbetsplats. Att inrätta visselblåsarkanaler är inte bara en förutsättning för att företag ska uppfylla sina skyldigheter enligt lag, utan utgör också ett viktigt verktyg för att förebygga förtroendeskador och andra ekonomiska risker i företaget. Setterwalls har kunskap om komplexiteten kring regelverket om visselblåsning och bistår i alla frågor kopplade till visselblåsning.

Visselblåsarlagen i korthet

Kravet på att inrätta interna rapporteringskanaler implementeras successivt. Från och med den 17 juli 2022 ska alla företag med över 249 anställda ha inrättat en intern rapporteringskanal, och från och med den 17 december 2023 ska företag med 50 eller fler anställda ha inrättat en sådan kanal.

Företags visselblåsningskanaler måste uppfylla vissa särskilda krav som uppställs i lag. Företag ska bland annat möjliggöra både muntlig och skriftlig rapportering, och tillse att den som mottar rapporterna är oberoende och självständig. En vid krets av personer ska ges möjlighet att rapportera via de interna kanalerna, utöver arbetstagare ska även till exempel underentreprenörer, konsulter och praktikanter beredas sådan möjlighet. I ljuset av den nya lagstiftningen är det viktigt att se över hur ditt företag ska implementera er visselblåsarkanal. Vid sidan av de lagstadgade kraven på visselblåsarkanalernas funktioner har företag även en dokumentationsplikt rörande den interna rapporteringskanalen och förfarandena däri, samt en skyldighet att hålla uppgifter om visselblåsarens identitet konfidentiella. Företag ska också ge lättillgänglig information om hur visselblåsare ska gå till väga för att göra en rapport.

Den nya visselblåsarlagen ger ett förstärkt skydd för visselblåsare. En av lagens mest centrala delar är att visselblåsare ska skyddas mot repressalier. Arbetsgivare får inte heller vidta åtgärder som hindrar en visselblåsare från att rapportera.

Även för företag med färre än 50 anställda finns anledning att fundera på att inrätta en intern visselblåsarkanal. Genom interna visselblåsarkanaler skapas förutsättningar att komma till rätta med eventuella missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen – vilket i förlängningen ökar förtroendet för företaget hos såväl arbetstagare som aktieägare och kunder.

Urval av några av våra tjänster kopplade till visselblåsning

Setterwalls dedikerade team av jurister är väl förtrogna med de komplexa regulatoriska och sociala krav som företag ställs inför och vi levererar alltid en rådgivning som möter ambitiöst ställda förväntningar. Vi bistår bland annat i:

  • Upprättande av visselblåsarsystem. Vi samarbetar med de marknadsledande aktörerna som tillhandahåller kompletta tekniska lösningar för mottagande av rapporter från visselblåsare. Vi kan bistå i framtagandet av företagsinterna riktlinjer, information till visselblåsare och olika typer av styrdokument som säkerställer att visselblåsarsystemet hanteras i enlighet med de krav som ställs i visselblåsarlagen.
  • Bedömning av efterlevnad. Vi granskar företags interna visselblåsarkanaler och säkerställer att dessa uppfyller lagstadgade krav.
  • Extern mottagare. Genom att anlita Setterwalls som mottagare säkerställer ni oberoendet och självständigheten hos er mottagarfunktion och att återkoppling sker inom de i lagstadgade tidsfristerna.
  • Fördjupad oberoende utredning till följd av visselblåsning: För de företag som väljer att själva hantera mottagarfunktionen kan vi bistå då det uppstår ett behov av en fördjupad oberoende utredning till följd av en visselblåsning.
  • Personuppgiftsfrågor. Hanteringen av rapporter från visselblåsare väcker en rad frågor som är nära sammanlänkade med regelverken om personuppgiftsbehandling. Setterwalls har stor kompetens inom personuppgift- och integritetsfrågor och tillhandahåller kvalificerad rådgivning för ditt företags hantering av personuppgifter i ärenden kopplade till visselblåsning.

Svenska och internationella klienter

Bland våra klienter finns många av landets ledande företag samt ledande internationella koncerner.

Nyhetsbrev

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för uppdateringar rörande aktuella juridiska frågor inom just din bransch genom att klicka här.