Hyres- och nyttjanderätt

Vid ingående av hyresavtal finns det en mängd parametrar att beakta för att säkerställa att respektive parts syfte med hyresavtalet uppfylls. Det är viktigt att hyresavtalet reglerar dessa frågor på ett tydligt sätt samt att hänsyn tas till det tvingande rättsliga regelverk som gäller inom området.

Setterwalls har lång erfarenhet av att granska, förhandla och upprätta alla typer av hyresavtal. Det kan röra sig om hyresavtal för kontor, butikslokaler och andra kommersiella lokaler men även industrilokaler och lokaler som ska byggas om eller som ännu inte är uppförda. Hyresavtal avseende lokaler som ska uppföras innefattar många komplexa frågor, vilka vi har erfarenhet av från en mängd större exploateringsprojekt. Vår erfarenhet inom det hyresrättsliga området sträcker sig över ett flertal olika branscher, från retail och hotell- och restaurangbranschen till skola, vård och omsorg. Våra klienter är svenska såväl som utländska bolag, myndigheter och kommuner. Särskilda överväganden måste göras när myndighet eller kommun är avtalspart med anledning av dennes upphandlingsskyldighet. I denna del har vi stor erfarenhet av relationen mellan hyra och det upphandlingsrättsliga regelverket.

Vårt arbete innefattar även frågor rörande hyresgästens indirekta besittningsskydd, såsom upprättande av uppsägningar, biträde vid hyresnämndsförfaranden, skadeståndsprocesser i allmän domstol angående ersättningskrav med stöd av indirekt besittningsskydd etc. Vårt team hanterar även granskning av hyresavtal i due diligence processer. Genom vår löpande rådgivning inom hyresrätten har vi den särskilda kompetens som krävs för att identifiera de hyresrättsliga riskerna i en överlåtelse- eller förvärvssituation.

Kontakta oss