Responsive image

Bransch

Private Client

Våra specialister inom området Private Clients har omfattande erfarenhet av att tillhandahålla expertrådgivning kring privat- och affärsjuridiska frågor, ofta med gränsöverskridande karaktär.

Som fullservicebyrå kan vi erbjuda specialiserad rådgivning i alla privat- och affärsjuridiska frågor som berör dig, din familj och din egendom. Med dina individuella önskemål och långsiktiga intressen i fokus bistår vi både i komplicerade juridiska frågor och ger löpande stöd i praktiska frågor.

Vår rådgivning omfattar bland annat följande:

  • Biträde och rådgivning till family offices
  • Rådgivning inför generationsskiften samt i samband med överlåtelser eller omstruktureringar av företag eller andra organisationer
  • Rådgivning i samband med investeringar i fastigheter och verksamheter samt i frågor avseende kapitalförsäkringar och andra former av kapitalplacering
  • Översyn av din och din familjs familjerättsliga situation, upprättande av äktenskapsförord eller samboavtal
  • Upprättande av gåvobrev och testamenten

Vi har också en gedigen erfarenhet av familjestiftelser och andra stiftelser, både näringsdrivande och allmännyttiga, samt rådgivning kopplad till ideell verksamhet och filantropi. Som exempel på frågor vi hanterar inom dessa områden kan nämnas:

  • Bildande och strukturering av stiftelser och ideella föreningar
  • Frågor avseende fundraising och annan insamlingsverksamhet, innefattande biträde i kontakter med stödorganisationer och myndigheter
  • Permutation och ändring av stadgar
  • Rådgivning avseende drift och ledning samt stöd i det löpande styrelsearbetet

Svenska och internationella klienter

Våra klienter är huvudsakligen privatpersoner, stiftelser, föreningar och företag, både i Sverige och utlandet. Bland våra klienter återfinns såväl förmögna familjer som anrika organisationer som drivs i stiftelse- eller föreningsform, men också mindre nystartade verksamheter som behöver stöd på vägen.

Stockholm:

Åke J. Fors

Malmö:

Sören Brekell

Verksamhetsområde:

Skatterätt