uppdrag / 19 aug 2022

Höga krav för ex parte-förbud enligt patentlagen

Responsive image

Setterwalls har nyligen framgångsrikt företrätt ett läkemedelsbolag med ett överklagande av ett interimistiskt vitesförbud som Patent- och marknadsdomstolen utfärdade utan klientbolagets hörande, dvs. ett s.k. ex parte-förbud. Patent- och marknadsöverdomstolen biföll överklagandet och bekräftade genom sina beslutsskäl att det ställs mycket höga krav för att ex parte-förbud ska få meddelas vid påstådda patentintrång.

Patenthavaren ansökte om stämning den 19 juli 2022 och framställde bl.a. yrkande om interimistiskt vitesförbud pga. påstått intrång i ett patent gällande en doseringsregim för ett MS-läkemedel. Patent- och marknadsdomstolen (PMD) utfärdade stämning och förelade motparten att inkomma med svaromål inom två veckor från delgivning.

Den 25 juli 2022 kompletterade patenthavaren sin talan med ett yrkande om att det interimistiska förbudet skulle meddelas utan motpartens hörande, dvs. ex parte.

Den 29 juli 2022 bekräftade motparten att stämningen hade mottagits. Senare samma dag biföll PMD patenthavarens yrkande och utfärdade ett interimistiskt vitesförbud utan motpartens hörande. Förbudet trädde i kraft omedelbart. PMD anförde i sina beslutsskäl att det var sannolikt att patentet var giltigt och att den påstådda intrångsprodukten gjorde intrång i patentet. Som skäl för att utfärda förbudet utan motpartens hörande anförde PMD att motparten dröjt med att bekräfta mottagande av stämningen trots att motparten borde ha haft kännedom om att patenthavaren planerade att väcka talan, att det var sannolikt att patenthavaren skulle förlora i princip all sin försäljning från den 1 augusti 2022 om den påstådda intrångsprodukten fanns kvar på marknaden, samt att det med hänvisning till att motparten var ett nystartat företag med oklar ekonomisk ställning var osäkert om motparten skulle kunna kompensera patenthavarens skada om inget förbud utfärdades.

Setterwalls överklagade PMD:s beslut till Patent- och markndsöverdomstolen (PMÖD) med yrkande om att PMÖD omedelbart skulle besluta att förbudet tills vidare inte skulle gälla (s.k. inhibition) och att PMÖD skulle upphäva PMD:s beslut. PMÖD biföll inhibitionsyrkandet och beslutade därefter – efter att patenthavaren fått komma till tals – att upphäva PMD:s beslut. PMÖD:s beslut är slutligt och får inte överklagas.

I beslutsskälen anförde PMÖD inledningsvis att Högsta domstolen i ett mål gällande kvarstad (NJA 2005 s. 29) uttalat att det måste finnas en beaktansvärd anledning till att fatta beslut utan motpartens hörande och att fr.a. graden av tidsnöd är av stor betydelse. PMÖD konstaterade att samma utgångspunkter gör sig gällande i förhållande till beslut om interimistiska ex parte-förbud enligt patentlagen samt att det med hänvisning till EU:s sanktionsdirektiv har särskild betydelse om ett dröjsmål kan medföra irreparabel skada.

När det gällde omständigheterna i det aktuella fallet konstaterade PMÖD att patenthavarens agerande indikerade att graden av tidsnöd inte var särskilt hög. PMÖD anförde vidare att de omständigheterna att motparten dröjt med att bekräfta mottagande av stämningen, att motparten vidtagit ytterligare lanseringsförberedelser i mellantiden och att motpartens ekonomiska situation var oklar varken var för sig eller tillsammans kunde motivera ett undantag från huvudregeln om att motparten ska höras innan beslut fattas.

Om PMD:s ex parte-beslut hade fastställts av PMÖD, så skulle detta kunna ha medfört betydelsefulla konsekvenser för patenthavares och påstådda intrångsgörares ageranden i samband med produktlanseringar. Framför allt så är det tänkbart att det hade blivit betydligt vanligare att företag skulle väcka ogiltighetstalan i god tid före produktlanseringar, i syfte att begränsa risken för ex parte-förbud. Det skulle i sin tur ha medfört att många patenttvister som idag görs upp utom rätta eller som av andra anledningar aldrig leder till domstolstvister, hade behövt anhängiggöras vid PMD.

PMÖD:s beslut om att upphäva ex parte-förbudet bekräftar att rättsläget inte har förändrats på denna punkt och att det även fortsättningsvis ställs mycket höga krav för att interimistiska vitesförbud ska få meddelas utan motpartens hörande. Vi bedömer därmed att ex parte-förbud även i framtiden kommer att vara mycket ovanliga inom patenträtten.

(Se PMÖD:s beslut av den 5 augusti 2022 i mål nr PMÖ 9563-22)

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.