uppdrag / 30 okt 2020

Livsmedelsverkets avgifter i strid med EU-rätten – Setterwalls företrädde framgångsrikt ett flertal köttproducenter mot Livsmedelsverket i kammarrätten

Responsive image

Setterwalls har framgångsrikt företrätt ett flertal köttproducenter mot Livsmedelsverket gällande bolagens s.k. kontrollavgift. I dom meddelad den 23 oktober 2020 instämde kammarrätten med bolagens talan, förklarade att Livsmedelsverket kontrollavgifter var i strid med EU-rätten och upphävde Livsmedelsverkets beslut om kontrollavgift för år 2017. Domen förväntas få mycket stora konsekvenser för branschen.

Bakgrunden är att Livsmedelsverket, enligt tvingande EU-rätt, är skyldig att ta ut en avgift från köttproducenter för offentlig kontroll för att täcka sina kostnader för kontrollen. Av samma regelverk följer att det endast är vissa kostnader som får finansieras genom avgifterna.

De senaste åren har kontrollavgifterna i Sverige, och därmed kostnaderna för de enskilda köttproducenterna, ökat kraftigt. Sverige har i nuläget bland de högsta kontrollavgifterna inom hela EU. Branschföreträdare har vid ett flertal tillfällen påpekat till både myndighet och regering att konkurrenskraften för svenska köttproducenter undergrävs genom de orättvist stora kostnader som påförs de svenska företagen.

Branschföreningarna Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel valde då, genom arton av dess medlemsföretag, att överklaga Livsmedelsverkets kontrollavgifter, för att få prövat om Livsmedelsverkets avgiftsuttag är i enlighet med gällande regelverk inom EU. Målet har innefattat frågor kring tillämpningen av det både komplicerade och omfattande regelverket som reglerar den offentliga kontrollen av livsmedel, samt invecklade frågeställningar rörande bland annat EU-rättens genomslag och myndigheters finansiering.

Kammarrätten har nu genom sina domar fastställt att Livsmedelsverkets beräkning av 2017 års avgifter innefattade ett flertal kostnader som enligt EU-rätten inte får finansieras genom avgifter, och att avgifterna som slakterierna skulle betala därigenom varit för höga.

Livsmedelsverkets kontrollavgifter för åren 2018 och 2019 har på samma sätt överklagats, och målen har vilandeförklarats i avvaktan på Kammarrättens avgörande. Såvitt avser 2020 års avgifter har även dessa överklagats och handläggs för närvarande i förvaltningsrätten. Det kan förväntas att kammarrättens dom kommer vara av avgörande betydelse även i dessa mål, även om dessa avgifter baseras på en ny EU-förordning, som trädde i kraft i Sverige i slutet av förra året, då denna inte har ändrats jämfört med det äldre regelverket i tillämpliga delar.

Domen förväntas få mycket stora konsekvenser för branschen. Utöver att domstolen delade köttproducenternas uppfattning om att Livsmedelsverkets avgiftsuttag är i strid med gällande regelverk, finns nu möjlighet för de berörda aktörerna att föra en konstruktiv dialog med såväl Livsmedelsverket och regeringen i samband med att ett nytt system för kontrollavgifter kommer att införas, mot bakgrund av det nya regelverk som trädde i kraft i slutet av 2019.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.