uppdrag / 22 feb 2024

Setterwalls har bistått Skellefteå Kraft AB i prövning av miljötillstånd för avskiljning av koldioxid

Responsive image

Setterwalls har bistått Skellefteå Kraft AB i prövning av miljötillstånd för att få avskilja koldioxid från rökgaserna vid Hedensbyns kraftvärmeverk i Skellefteå i syfte att skapa negativa utsläpp av koldioxid. Genom att skapa negativa utsläpp av koldioxid har Skellefteå Kraft AB möjlighet till att bidra till uppfyllandet av Sveriges långsiktiga mål, att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter minska atmosfäriska halter av växthusgaser. Skellefteå Kraft AB är ett av de första bolagen som har meddelats tillstånd för avskiljning av koldioxid av biogent ursprung för geologisk lagring.

Genom meddelat tillstånd får Skellefteå Kraft AB tillstånd att fånga in och avskilja den koldioxid som frigörs vid förbränning av hållbart producerade biobränslen vid kraftvärmeverket Hedensbyverket i Skellefteå. Efter transport avses koldioxiden kunna lagras geologiskt. Långsiktigt bedöms projektet kunna möjliggöra upp till cirka 140 000 ton negativa koldioxidutsläpp per år vilket motsvarar i storleksordningen utsläppen från biltrafiken i Skellefteå kommun under ett helt år.

Ansökan om ändringstillstånd omfattade avskiljning och komprimering av koldioxid från utgående rökgaser vid kraftvärmeverket. Efterföljande transport från anläggningen till mellanlager samt hantering av den avskilda och komprimerade koldioxiden inför transport till permanent lagringsplats under havsbotten omfattades inte av ansökan. Miljöprövningsdelegationen delade sökandens inställning att transport, förvätskning och mellanlagring av koldioxiden är att betrakta som följdverksamheter till den sökta verksamheten och ansåg att ansökan var lämpligt avgränsad.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.