artikel / 07 dec 2022

Ändringar i bostadsrättslagen som påverkar bland annat bostadsutvecklare

Responsive image

Riksdagen har beslutat att anta ett antal lagändringar i syfte att stärka skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. De nya reglerna träder med vissa undantag i kraft den 1 januari 2023 och är viktiga att beakta för alla aktörer på bostadsrättsmarknaden. Setterwalls redogör nedan för några av de förändringar som lagändringarna medför.

Bostadsrätt är en vanlig boendeform och inte sällan privatpersoners största investering i livet. Trots det har konsumentskyddet kopplat till boendeformen hittills varit relativt begränsat. Detta har riksdagen velat förändra genom en rad lagändringar.

En viktig nyhet är att bokningsavtal, reservationsavtal och optionsavtal inte längre kan ingås med giltig verkan om avtalen syftar till en framtida upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt. Sådana avtal om framtida upplåtelse ska i stället framöver endast kunna ingås i form av förhandsavtal, med iakttagande av de formkrav som gäller för sådana.

En annan viktig ändring är att det framöver kommer ställas högre krav på informationsgivning från den som avser upplåta eller upplåter en bostadsrätt. Förhandstecknare ska bland annat, vid nybyggnation av bostadsrätter, ges information om byggprocessen och vilka bolag som är involverade i den. Dessutom ska förhandstecknare redan på ett tidigt stadium få information om vilka risker som är förknippade med det projekt de tecknar sig för.

De skärpta informationskraven har i sin tur betydelse för förhandstecknares rätt att frånträda sitt avtal. Bostadsrättsföreningar ska löpande underrätta förhandstecknare om eventuella väsentliga avvikelser som uppkommer ett pågående projekts gång. Exempelvis avvikelser i avgift eller planlösning. Avvikelserna kan i sin tur ge förhandstecknare en rätt att frånträda sitt förhandsavtal.

Kopplat till informationskraven är det även viktigt att notera att tiden för när ett förhandsavtal kan övergå till en upplåtelse fortsättningsvis måste specificeras till ett visst kvartal. Dessutom förutsätts tillträde till bostadsrättslägenheten ske vid upplåtelsen. Är det inte möjligt måste det i upplåtelseavtalet anges ett bindande tillträdesdatum.

Utöver vad som redan nämnts sker bland annat även vissa ändringar av betydelse för bostadsrättsföreningars administration, däribland att kraven på den ekonomiska planen skärps, att vissa utökade krav ställs på bostadsrättsföreningars årsredovisning och att reglerna om beslutsfattande på föreningsstämman delvis justeras.

Lagändringarna kommer bland annat att ge upphov till ökade krav på planering och kommunikation från bostadsutvecklares sida, särskilt vid stora och komplexa projekt. Finansiering och försäljning av dessa projekt kan i sin tur bli svårare och mer tidskrävande. Brister i informationsgivning kan ge förhandstecknare rätt att frånträda förhandsavtal med rätt till ersättning. Vidare kan fel i förhandsavtalet eller upplåtelseavtalet innebära att det blir ogiltigt. Det är därför viktigt att reglerna iakttas och tillämpas på ett korrekt sätt.

Vi på Setterwalls följer uppmärksamt utvecklingen på området. Har du frågor kopplade till lagändringarna ska du därför inte tveka att höra av dig till oss.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.