artikel / 17 mar 2022

Åtgärdspaket mot prisökningar på drivmedel och el

Responsive image

Till följd av Rysslands invasion av Ukraina har priserna på drivmedel och el ökat. Regeringen har därför presenterat ett paket med olika åtgärder för att möta dessa prisökningar. Setterwalls sammanfattar här regeringens avsedda åtgärder.


Åtgärder på kort sikt

1. Sänkt skatt på diesel och bensin

Utöver den redan beslutade skattesänkningen på bensin och diesel med 50 öre som sker 1 maj 2022 föreslår regeringen nu att drivmedelsskatten ska sänkas tillfälligt. Förslaget innebär att drivmedelsskatten sänks till lägsta tillåtna nivå för diesel enligt EU-regleringen där också motsvarande sänkning kommer att göras för bensin. Den tillfälliga sänkningen föreslås gälla mellan 1 juni och 31 oktober 2022 och kommer i praktiken att innebära att priset på drivmedel sänks med 1,30 kronor. Uppdatering 17 mars 2022. Riksdagens finansutskott röstade idag emot Regeringens förslag och har istället i eget förslag meddelat att priset vid pump ska sänkas med 5 kronor. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, dvs en majoritet i riksdagen står bakom detta nya förslag. Vi följer utvecklingen här särskilt och återkommer med uppdateringar. *

2. Särskild drivmedelskompensation

Till alla privatpersoner som äger en bil kommer en särskild drivmedelskompensation att utgå med 1 000 kronor. Ytterligare 500 kronor kommer att utgå till boende i stödområden där primärt boende i gles- och landsbygd omfattas. Tanken är att ersättning kommer att utgå automatiskt och maximalt kommer ersättning utgå för en bil per person. *Se ovan under sänkt skatt på diesel och bensin.

3. Förstärkning av klimatbonussystemet

3,9 miljarder kronor ska tillskjutas klimatbonussystemet i vårändringsbudgeten, det s.k. bonus malus-systemet. Effekten av detta innebär att den som köper en ren elbil kommer att kunna erhålla kompensation om 70 000 kronor. Då anslagen som sköts till för 2022 tog slut redan i januari kommer därför på nytt möjligheten att erhålla ersättning finnas för såväl företag som privatpersoner.

4. Förlängd elpriskompensation

Regeringen avser förlänga elpriskompensationen med en månad och kommer därför att omfatta även mars månad. Omfattas gör elprisområdena 3 och 4 vilket motsvarar södra och mellersta Sverige. Den nedre gränsen för mängden förbrukad elektricitet kommer också att sänkas till 400 kWh och den övre gränsen har bestämts till 2 000 kWh per månad. Ersättningsbeloppet kommer att justeras ned till maximalt 1 000 kronor. Regeringen avser återkomma angående när utbetalning av kompensationen kan ske. Den föreslagna elpriskompensationen omfattar bara hushåll och inte företag.

5. Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer

Regeringen avser att tillfälligt höja bostadsbidraget för barnfamiljer med syftet att särskilt nå hushåll med svag ekonomi. Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 % av det preliminära bostadsbidraget och maximalt 1 325 kronor. Det höjda tilläggsbidraget ska utbetalas från juli till och med december 2022.

Därtill avses pensionärer genom garantitillägget kunna få 1 000 kronor skattefritt. Garantitillägget kommer omfatta ca en halv miljon pensionärer.

 

Åtgärder på lång sikt

6. Reformerat reseavdrag

Regeringen avser att i veckan lämna en lagrådsremiss för att göra om dagens skattereglering för reseavdrag, med en skattereduktion vilken helt ska baseras på avståndet mellan bostad och arbetsplats. Avsikten är att varken färdmedel eller kostnaderna för resorna ska vara av betydelse för avdraget och därtill att förenkla systemet. Även nivån och den övre avståndsgränsen föreslås höjas. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Uppdatering 17 mars 2022. Regeringen har idag beslutat om lagrådsremiss med förslag om ett nytt system för reseavdrag som ska träda i kraft den 1 januari 2023. I lagrådsremissen föreslås att dagens reseavdrag ersätts med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Med det nya reseavdraget föreslås avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen vara det som avgör storleken på skattereduktionen. Varken färdmedel eller kostnaderna för resorna föreslås ha någon betydelse. Nivåerna i lagrådsremissen innebär att en skattereduktion på 5 kr per mil får göras för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg utanför storstadskommunerna. I ett antal storstadskommuner föreslås den nedre avståndsgränsen i stället vara 3 mil enkel väg. Skattereduktion ges upp till en övre avståndsgräns på 8 mil enkel väg.

7. Reduktionsplikten för 2023 pausas

Reduktionsplikten innebär att den som är skattepliktig för ett reduktionspliktigt drivmedel gradvis ska öka inblandningen av biodrivmedel. För 2023 föreslår regeringen att frysa reduktionsplikten på samma nivå som gäller för 2022 och reduktionsplikten kommer därmed inte att höjas. Förslaget ska skickas på remiss och avsikten är att reglerna ska träda i kraft 1 januari 2023.

8. Tillfällig paus för BNP-indexeringen av drivmedelsskatterna

BNP-indexering av drivmedelsskatten är en årlig uppräkning av skatten på drivmedel. Regeringen föreslår att denna pausas för 2023 för att minska ökningen av drivmedelspriserna till 2023. Förslaget kommer att skickas på remiss.

Sammantaget kan konstateras att regeringens avsedda åtgärder primärt är inriktade på privatpersoner (konsumenter). Vad gäller åtgärderna på kort sikt så utgör dock den sänkta skatten på diesel och bensin samt förstärkningen av klimatbonussystemet åtgärder som också kan komma företag till godo. Angående åtgärderna på lång sikt så har förslaget om pausad reduktionsplikt betydelse för de företag som är skatteskyldiga för reduktionspliktigt drivmedel. Såväl företag som privatpersoner skulle också gynnas av en tillfällig paus av BNP-indexeringen då det skulle stävja prisökningen på drivmedel.

Setterwalls följer utvecklingen av åtgärderna med intresse. Välkommen att kontakta oss för rådgivning kring frågor kopplade till ovanstående åtgärder eller andra frågor kopplade till det pågående världsläget och hur det kan komma att påverka din verksamhet.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

 

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.