artikel / 13 mar 2020

Coronautbrottet – när föreligger en skyldighet att vinstvarna eller i övrigt informera marknaden?

Responsive image

Det pågående utbrottet av coronavirus och dess följdverkningar för svenska företag har på ett påtagligt sätt aktualiserat frågan om i vilka fall det föreligger en skyldighet för noterade bolag att offentliggöra en så kallad vinstvarning eller i övrigt informera marknaden. Denna artikel innehåller en översiktlig genomgång av regelverket kring vinstvarningar och informationsgivning, vissa av de bedömningsfrågor som aktualiseras samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens nyligen utfärdade rekommendationer avseende informationsgivning.*

Bolag som har finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad, MTF- eller OTC-plattform, är skyldiga att följa EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar). Enligt Mar ska sådana bolag som huvudregel så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör bolaget. Med insiderinformation avses information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör ett eller flera bolag eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på de finansiella instrumenten eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument. En negativ förändring av ett bolags resultat eller finansiella position kan därför vara omständigheter som utgör insiderinformation och som bolaget har en skyldighet att offentliggöra genom en så kallad vinstvarning genom vilken allmänheten informeras om förändringen.

Hur väsentlig en negativ förändring av ett bolags resultat eller finansiella position ska vara för att anses utgöra insiderinformation kan bero på flera faktorer. Nasdaq har uttalat att bolaget vid bedömningen ska utvärdera avvikelsen baserat på senast kända faktiska finansiella resultat, prognos eller framåtblickande uttalanden. Bolaget bör också beakta resultatutsikter och allmänt kända förändringar av finansiella villkor för återstoden av granskningsperioden. Omständigheter som påverkar utsikterna kan omfatta förändringar i bolagets verksamhetsmiljö och säsongsbetonade mönster i bolagets bransch. Hänsyn kan också tas till annan information som bolaget har offentliggjort rörande påverkan på bolaget av externa faktorer. Marknadsförväntningar, såsom analytikerestimat, bör beaktas men är i sig inte avgörande vid utvärderingen. Det är den information som har offentliggjorts av bolaget självt och vad som rimligen kan härledas från informationen som är viktigast. Om liknande information tidigare har haft en priskänslig påverkan eller om bolaget tidigare har behandlat liknande omständigheter som insiderinformation kan utgöra ytterligare en bedömningsgrund.

Med hänsyn till ovanstående kan det diskuteras huruvida följdverkningarna från utbrottet av coronavirus är att betrakta som insiderinformation eller inte kan variera, inte bara mellan olika branscher utan även mellan olika bolag inom samma bransch. Låt oss i ett fingerat exempel anta att ett bolag i sin tillverkning har en stor exponering mot en region som på grund av coronautbrottet håller fabriker stängda och att marknaden sedan tidigare har kännedom om exponeringen. Det kan då diskuteras om informationen att bolagets tillverkning blivit lidande av att bolagets fabriker i regionen är stängda skulle vara att se som information som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på bolagets aktier. Om informationen inte skulle ha en sådan väsentlig inverkan på priset på bolagets aktier är den inte att klassificera som insiderinformation och behöver därför inte offentliggöras på den grunden. Om exemplet istället ändras så att bolagets tillverkningsanläggningar är de enda fabriker som kan upprätthålla en fungerande produktion i en region där övriga fabriker är stängda på grund av coronautbrottet skulle slutsatsen eventuellt bli den motsatta, att bolagets anläggningar hålls öppna är sådan positiv information som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på bolagets aktier. Informationen är då att betrakta som insiderinformation och ska offentliggöras. Därutöver har den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) i ljuset av coronautbrottets följdverkningar på de finansiella marknaderna utfärdat rekommendationer som medför ytterligare informationsskyldigheter för noterade bolag, se vidare nedan.

I de fall viss information bedöms vara insiderinformation innehåller Mar en möjlighet för bolag att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, bland annat under förutsättning att det inte är sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten. ESMA har i sina riktlinjer uttalat att uppskjutet offentliggörande av insiderinformation sannolikt vilseleder allmänheten om den insiderinformation vars offentliggörande bolaget avser skjuta upp avviker väsentligt från bolagets tidigare offentliggjorda meddelanden om den fråga som insiderinformationen avser. Situationen är densamma om den insiderinformation vars offentliggörande bolaget avser skjuta upp gäller det faktum att bolagets finansiella mål troligtvis inte kommer att uppnås, om målen tidigare har meddelats offentligt eller om informationen står i strid med marknadens förväntningar, om förväntningarna baseras på signaler som bolaget tidigare har skickat till marknaden i till exempel intervjuer, vid presentationsmöten med investerare eller i andra typer av kommunikation som härrör från eller har godkänts av bolaget. I korthet innebär detta att för det fall det finansiella resultatet eller den finansiella positionen för ett bolag på ett väsentligt sätt avviker från vad som rimligen kan förväntas baserat på, av bolaget, tidigare offentliggjord information kan information om avvikelsen  utgöra insiderinformation och ska då offentliggöras så snart som möjligt. I ett sådant fall skulle ett uppskjutet offentliggörande sannolikt vilseleda allmänheten och därför vara otillåtet.

Ett annat fall där ett uppskjutet offentliggörande sannolikt skulle vilseleda allmänheten och därför vara otillåtet är för det fall bolagets finansiella resultat eller ställning avviker från en prognos som offentliggjorts av bolaget. Med prognos avses specifika siffror för nuvarande finansiella period och/eller följande finansiella perioder. Nasdaq är av uppfattningen att även kortsiktiga mål kan utgöra prognoser vilket innebär att ett mål för exempelvis omsättningen för det nästkommande kvartalet är att se som en prognos. Om ett bolag rimligen förväntar sig att dess finansiella resultat eller ställning kommer att väsentligt avvika från en prognos som offentliggjorts av bolaget och avvikelsen utgör insiderinformation ska bolaget offentliggöra information om avvikelsen.

I ljuset av coronautbrottets påverkan på de finansiella marknaderna i EU har ESMA även offentliggjort rekommendationer avseende noterade bolags skyldigheter att informera marknaden genom såväl löpande informationsgivning som finansiell rapportering. Enligt rekommendationerna bör bolagen så snart som möjligt offentliggöra all relevant information av väsentlig karaktär rörande coronavirusets effekter på bolagets verksamhet, framtidsutsikter eller finansiella situation i enlighet med deras öppenhetsskyldigheter under Mar. Därtill bör bolagen enligt rekommendationerna i årsredovisningen för 2019, om denna inte färdigställts, belysa de faktiska och potentiella effekterna av coronaviruset i den utsträckning det är möjligt baserat på både en kvalitativ och kvantitativ bedömning av deras verksamhet, finansiella situation och ekonomiska resultat. Om årsredovisningen för 2019 är färdigställd bör detta istället belysas i bolagens delårsrapporter. Utöver att beakta ESMA:s rekommendationer bör noterade bolag även se över riskfaktorerna i sina finansiella rapporter och prospekt och vid behov komplettera dessa med för bolaget eller bolagets finansiella instrument relevanta riskfaktorer kopplade till coronautbrottet.

Slutligen kan sägs att i de fall ett bolag har för avsikt att offentliggöra information relaterad till en negativ förändring av bolagets resultat eller finansiella position kan det finnas en skyldighet att innan offentliggörandet informera den marknadsplats där bolagets finansiella instrument handlas.

Axel Helle, advokat

*Innehållet i denna artikel är en allmän redogörelse av aktiemarknadsgruppens bedömningar men utgör inte aktiemarknadsrättslig rådgivning att lägga till grund för hantering av ett enskilt fall.

 

Vill du veta mer eller har frågor med anledning av artikeln, kontakta gärna våra experter.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Aktiemarknadsrätt, COVID-19 | Coronaviruset

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.