artikel / 23 mar 2017

Förändringar i 3:12-förslaget

Responsive image

Den 3 november 2016 presenterade den s.k. 3:12-utredningen sitt förslag till förändringar i beskattningen av ägare till fåmansföretag. Förslaget möttes av stor kritik då förslaget innebar kraftigt ökad beskattning, framförallt för delägare i de mindre fåmansföretagen. Regeringen har nu beaktat denna kritik och den 22 mars 2017 offentliggjort ett utkast till lagrådsremiss med ett justerat förslag om förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag. Samtliga nya bestämmelser föreslås träda i kraft den 1 januari 2018, vilket innebär att avyttringar och utdelningar under 2017 inte träffas av förslaget.

Flera av utredningens förslag behålls i det nya förslaget, men vissa av ursprungsförslagen justeras. Nedan följer en sammanfattning av det justerade förslaget:

 • Utredningens förslag om en trappa i tre nivåer vid beräkning av det lönebaserade utrymmet behålls. Däremot justeras nivåerna (utredningens förslag inom parantes).
  – 15 % av löner upp till 6 IBB (10 % upp till 8 IBB)
  – 30 % av löner mellan 6 och 60 IBB (25 % mellan 8 och 60 IBB)
  – 40 % av löner som överstiger 60 IBB (50 % över 60 IBB)
 • Den s.k. 4 %-spärren slopas, dvs. även delägare som äger mindre än 4 % av kapitalet får tillgodogöra sig löneunderlag. För delägare som äger mindre än 4 % av kapitalet införs i stället ett tak innebärande att de kan tillgodogöra sig maximalt 25 % av den egna och närståendes lön som lönebaserat underlag.
 • Den särskilda dotterbolagsdefinitionen vid beräkning av löneunderlaget behålls.
 • Löneuttagskravet lämnas oförändrat. I utredningen föreslogs att löneuttagskravet skulle höjas till maximalt 15 IBB.
 • Schablonbeloppet i förenklingsregeln lämnas oförändrat. Utredningens förslag innebar en sänkning från 2,75 till 1,75 IBB. Begränsningen att förenklingsregeln inte får användas i kombination med huvudregeln (löneunderlag) vid innehav i flera bolag behålls.
 • Uppräkningen av sparat utdelningsutrymme sänks från statslåneräntan ökad med tre procentenheter till statslåneräntan ökad med två procentenheter.
 • Takbeloppen för beskattning i tjänst av utdelning och kapitalvinst ska slås samman till ett gemensamt takbelopp om 120 IBB per år. Tilläggsköpeskillingar som utfaller senare år ska inkluderas i takbeloppet. Enligt utredningens förslag uppgick taket till 100 IBB.
 • Skattesatsen för utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet höjs från 20 % till 25 % samt skatten på den utdelning och kapitalvinst som överstiger takbeloppet behålls på 30 %.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.