artikel / 02 okt 2019

Högsta förvaltningsdomstolen frångår lagtextens ordalydelse till nackdel för den skattskyldige i mål om företrädaransvar

Responsive image

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom som meddelades den 20 september gjort bedömningen att även företrädare som inte aktivt lämnat oriktiga uppgifter kan göras personligen betalningsansvariga för bolags skatteskulder. Högsta förvaltningsdomstolen kom till denna slutsats genom att tolka lagtexten mot bakgrund av övriga bestämmelser om företrädaransvar och reglernas övergripande syfte.

Av 59 kap. 14 § skatteförfarandelagen framgår att om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att den juridiska personen tillgodoräknats överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt med ett för stort belopp, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala beloppet.

I det ifrågavarande målet hade ett bolag lämnat oriktig uppgift vilket medförde att bolaget har tillgodoförts överskjutande ingående mervärdesskatt. Företrädaren för bolaget hade anfört att denne inte hade haft någon insikt i att den oriktiga uppgiften lämnats och att denne inte heller borde ha haft det då det var fråga om en löpande administrativ uppgift för den redovisningsansvarige.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, uttalar i sina domskäl att bestämmelsens ordalydelse visserligen närmast talar för att bara den företrädare som personligen lämnat de oriktiga uppgifterna kan bli föremål för betalningsansvar. HFD uttalar dock därefter att bestämmelsen måste läsas och förstås tillsammans med övriga bestämmelser om företrädaransvar samtidigt som reglernas övergripande syfte måste beaktas.

Bestämmelserna om företrädaransvar syftar till att så långt som möjligt säkra statens skattefordringar på områden där frihet från personligt betalningsansvar kan försvåra indrivandet av skatterna. HFD menar att det utifrån syftet inte framstår som rimligt att det bara skulle vara möjligt att tillämpa 59 kap. 14 § skatteförfarandelagen när företrädaren personligen har lämnat de oriktiga uppgifterna. HFD kommer utifrån detta till slutsatsen att den omständigheten att en företrädare för en juridisk person inte personligen har lämnat oriktiga uppgifter inte utesluter att denna kan påföras företrädaransvar.

Setterwalls kommentar
HFD:s dom bekräftar bilden av att reglerna om företrädaransvar tillämpas på ett mycket strikt sätt. Mot bakgrund av att skatterätten är ett rättsområde där det ställs mycket höga krav på rättssäkerhet är det anmärkningsvärt att HFD i målet valt att frångå lagtextens ordalydelse till nackdel för den skattskyldige. Då domstolar tenderar att döma till fördel för Skatteverket i dessa skatteprocesser är det av stor vikt att skattskyldiga har ombud som kan ta till vara deras rättigheter.

Setterwalls har med framgång drivit ett flertal skatteprocesser gällande företrädaransvar de senaste åren. Välkommen att kontakta oss om ni har frågor om företrädaransvar.

 

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.