artikel | 23 apr 2015

Konkurrensverkets nya vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer

Responsive image

I måndags publicerade Konkurrensverket sin nya vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer

Vägledningen öppnar för fler situationer då anmälningar av företagskoncentrationer aktualiseras. Information om bl.a. Konkurrensverkets möjlighet att ”stoppa klockan” och dess rutiner för att ge insyn i känslig information via s.k. datarum har tillkommit liksom information rörande inlämning av underlag om bl.a. effektivitetsvinster.
Vilka större nyheter har tillkommit?

Den nya vägledningen ersätter den vägledning som har gällt sedan 2010. Vägledningen innehåller information om hur Konkurrensverket handlägger företagskoncentrationer och bygger bl.a. på verkets erfarenheter från tidigare koncentrationsprövningar. Konkurrensverket är inte bunden av vägledningen.
Konkurrensverket har utökat exemplen i vilka situationer en företagskoncentration ska anmälas när 1-miljardströskeln uppnås men inte 200-miljonerströskeln.
Ett nytt exempel är då köparen och målbolaget är verksamma i olika led av leverantörskedjan och målbolaget är en viktig försäljningskanal mot slutkunder.
Konkurrensverket anser det även lämpligt att frivilligt anmäla en koncentration i de fall då koncentrationen kan förväntas väcka kritik från kunder eller konkurrenter.
Möjligheter att förlänga tidsfristerna för Konkurrensverkets prövning av anmälningar har tillkommit. Konkurrensverket kan stoppa klockan antingen på begäran av part eller om part inte följer ett åläggande om att t.ex. tillhandahålla visst material.

Ny information har tillkommit rörande Konkurrensverkets hantering av tillgängliggörande av affärskänslig information genom datarum på plats på Konkurrensverket och rörande konkurrensmydigheters hantering av mulitnationella koncentrationer. Konkurrensverket uppmanar parterna att på ett tidigt stadium förse verket med underlag bl.a. om effektivitetsvinster som kan medföra att en koncentration inte ska anses hämma konkurrensen.
Det är vår uppfattning att den nya vägledningen kan ge upphov till fler anmälningspliktiga förvärv även då 200-miljonerströskeln inte uppnås. Eftersom Konkurrensverket inte ger förhandsbesked om en koncentration ska anmälas eller inte kan det vara värt att frivilligt anmäla en koncentration som inte uppfyller ovan nämnda tröskelvärde. För mer information om när ett förvärv kan bli anmälningspliktigt och den konkurrensrättsliga hanteringen, kontakta Setterwalls EU- och konkurrensrättsgrupp.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

EU- & konkurrensrätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.