artikel / 26 apr 2024

Europaparlamentet antar nytt direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence – Tre takeaways

Responsive image

Den 23 februari 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (eng. Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ”CSDDD”). Den 24 april 2024 antogs det nya direktivet av EU-parlamentet och ska nu formellt godkännas av Europeiska rådet. Därefter ska EU:s medlemsstater implementera direktivet i nationell lagstiftning senast till utgången av 2026. Nedan beskriver vi varför utvecklingen är viktig att känna till och förbereda sig inför.

Direktivets ambition

CSDDD ska stärka skyddet för mänskliga rättigheter och miljön. Direktivet fastställer en skyldighet för berörda företag att visa tillbörlig aktsamhet i sin verksamhet och i sina värdekedjor i syfte att motverka negativa effekter för mänskliga rättigheter och miljön.

Därutöver är CSDDD ett komplement till direktivet om standarder för hållbarhetsrapportering (eng. Corporate Sustainability Reporting Directive, ”CSRD”). Det nya direktivet fastställer regler och skyldigheter för företag vad gäller faktiska och potentiella negativa effekter för mänskliga rättigheter och miljöeffekter. Fokus läggs härvid på företagens egen verksamhet, deras dotterbolags verksamhet, samt verksamheten för företagens partners i leden uppströms och nedströms. Vid åsidosättande av direktivets regler kan företag komma att sanktioneras.

Direktivets omfattning

CSDDD omfattar tre grupper av företag inom EU som kommer att behöva efterleva de nya kraven. För respektive grupp gäller ett särskilt datum då reglerna börjar gälla:

 1. Företag med fler än 5 000 anställda och en global omsättning på över 1 500 miljoner euro ska efterleva kraven senast från och med 2027.
 2. Företag med fler än 3 000 anställda och en global omsättning på över 900 miljoner euro ska efterleva kraven senast från och med 2028.
 3. Företag med fler än 1 000 anställda och en global omsättning på över 450 miljoner euro samt alla andra företag som berörs av direktivet ska efterleva kraven senast från och med 2029.

Tröskelvärdena höjdes efter långa diskussioner i Europeiska rådet och begränsar därmed CSDDD:s tillämpningsområde till större företag. Direktivet kommer dock även att gälla för bolag från tredjeländer vars omsättning inom gemenskapen når upp till tröskelvärdena. Små och medelstora företag samt övriga bolag berörs inte direkt av CSDDD, men kan komma att påverkas indirekt om de ingår i värdekedjan för företag som faller inom direktivets tillämpningsområde.

Direktivets krav

För berörda företag fastställer CSDDD en skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet (eng. due diligence). Sådan ska visas genom att berörda företag åläggs att upprätta en särskild policy avseende tillbörlig aktsamhet och:

 • Integrera tillbörlig aktsamhet i alla sina policyer.
 • Identifiera faktiska eller potentiella negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och miljön som uppstår från den egna verksamheten eller från dotterbolag i hela värdekedjan.
 • Vidta relevanta åtgärder för att förhindra och begränsa den potentiella negativa påverkan på mänskliga rättigheter eller miljö som identifierats samt agera för att de faktiska konsekvenserna upphör.
 • Inrätta och upprätthålla ett klagomålsförfarande för att ge individer och organisationer möjlighet att lämna in klagomål till företaget avseende faktisk eller potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter eller miljö.
 • Övervaka hur effektiva policyn och åtgärderna för tillbörlig aktsamhet är.
 • Offentliggöra information om tillbörlig aktsamhet.

Med andra ord ska företag som omfattas kunna säkerställa att de kan identifiera och avbryta risker i fråga om miljö och mänskliga rättigheter i sin egen verksamhet, i sina dotterbolags verksamhet och i verksamheten genom och hos etablerade partners. Företagen måste också anta omställningsplaner för att göra sin affärsmodell förenlig med Parisavtalets globala uppvärmningsgräns på 1,5 °C.

Företag som inte efterlever CSDDD kan komma att sanktioneras betydande bötesbelopp. Den maximala gränsen för böter bestäms av respektive medlemsstat, men kommer att uppgå till minst fem procent av ett företags globala nettoomsättning under föregående räkenskapsår. Företag som brister i tillbörlig aktsamhet blir därtill ansvariga för de skador som orsakats och kan komma att behöva betala skadestånd till skadelidande.

Setterwalls kommentarer

Sammantaget innehåller CSDDD långtgående krav på styrelse och ledning i berörda företag att säkerställa att företaget verkar för god hållbarhet och i linje med mänskliga rättigheter. Det slutligt antagna direktivet är en nedtonad version jämfört med det ursprungliga förslaget. Trots det uppskattas direktivet komma att omfatta ca. 500 svenska bolag och 5 400 företag i EU. Indirekt kommer dock många fler företag att påverkas som en del av värdekedjan till berörda företag.

I dagsläget råder vi företag som kommer att beröras av direktivet att:

 1. Göra en plan för CSDDD:s ikraftträdande och införande i svensk lagstiftning.
 2. Lägga stort fokus på att utvärdera hela sin värdekedja – uppströms som nedströms – för att säkerställa att CSDDD-kraven uppfylls hos alla involverade företag, dvs. även av företag som inte direkt omfattas av det nya direktivet.
 3. Ställa krav på sina partners och leverantörer som i dagsläget inte uppfyller direktivets krav med hänsyn till att dessa företag också kommer att behöva visa regelefterlevnad för att vara konkurrenskraftiga på marknaden framgent.

Inom två år förväntas Sverige ha implementerat direktivet i nationell lagstiftning. Setterwalls följer utvecklingen och för vidare information eller vid frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.