artikel | 08 apr 2016

Missbruk av dominerande ställning, stoppade förvärv och Konkurrensverkets nya rapport om storbankernas dominans

Responsive image

Risk att komma i kläm – TeliaSonera får betala 65 miljoner kronor i skadestånd för missbruk av dominerande ställning, stoppade förvärv och Konkurrensverkets nya rapport om storbankernas dominans

Den senaste tiden har höga marknadsandelar och missbruk av dominerande ställning varit ett hett ämne inom konkurrensrätten.

TeliaSonera får betala 65 miljoner kronor i skadestånd för missbruk av dominerande ställning
Den 7 mars 2016 meddelade Stockholm tingsrätt dom i målet mellan Yarps och TeliaSonera avseende skadestånd på grund av missbruk av dominerande ställning genom bland annat s.k. marginalklämning. Yarps menade att TeliaSonera agerat i både grossist- och slutkundsledet och att marginalen mellan grossistpriset och priset till slutkunder inte varit tillräcklig för att täcka de egna kostnaderna för försäljning till slutkunder. Yarps, som övertagit rättigheterna från de tidigare internetoperatörerna Spray och Tiscali, begärde skadestånd med närmare 370 miljoner kronor. Tingsrätten gav Yarps delvis rätt och slog fast att TeliaSonera skulle betala 65 miljoner kronor i skadestånd för marginalklämning. 

Domen har överklagats till Svea hovrätt som ännu inte tagit ställning till om domstolen ska ta upp målet till prövning (meddela prövningstillstånd). Det kan således bli en fortsättning på tvisten mellan Yarps och TeliaSonera.

Kycklingförvärv blir inte av – konkurrensrättliga nyheter på förvärvssidan
Den 23 mars 2016 meddelade Konkurrensverket att myndigheten tagit tillbaka den tidigare begäran till domstol om att Kronfågels köp av konkurrenten Lagerberg skulle förbjudas. Konkurrensverket tog tillbaka begäran eftersom parterna meddelat att affären inte kommer genomföras. Konkurrensverket gick till domstol i januari 2016 för att få affären stoppad. Myndigheten menade att marknadsledande Kronfågels köp av den tredje största aktören, Lagerberg, påtagligt skulle försämra konkurrensen på kycklingmarknaden.      

Den 9 mars 2016 meddelade Konkurrensverket att myndigheten genomför en så kallad fördjupad undersökning av Schibstedts förvärv av Hemnet. Konkurrensverket har farhågor att förvärvet kan komma att påtagligt hämma konkurrensen på marknaden för digitala söktjänster av bostäder. Den fördjupade undersökningen ger Konkurrensverket mer tid för ytterligare utredning och analys. Senast den 9 juni 2016 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka om ett förbud mot affären hos Stockholms tingsrätt.

Konkurrensverkets rapport om storbankernas dominans
Den 31 mars 2016 publicerade Konkurrensverket en ny rapport där de fyra svenska storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank har granskats. I rapporten konstateras att de fyra storbankerna tillsammans har en stark ställning på bankmarknaden, särskilt när det gäller in- och upplåning samt kreditgivning, och att det är svårt att etablera sig och ta marknadsandelar. I viss mån finns det möjligheter till en förändrad marknadsstruktur genom innovationer, alternativa finansieringsmöjligheter och ökad internationalisering. I ett pressmeddelande betonar Konkurrensverket, genom generaldirektör Dan Sjöblom, att myndigheten har aktörerna på bankmarknaden under övervakning. ”Det är viktigt att bevaka aktörerna på en starkt koncentrerad oligopolmarknad […]”. Konkurrensverkets rapport finns att läsa här. 

Setterwalls kommentar: Nyheterna visar på riskerna som kan uppstå för företag med höga marknadsandelar eller med en dominerande ställning. Här gäller det att iaktta särskild försiktighet i fråga om prissättning, avtalsvillkor och agerande gentemot kunder och leverantörer. För företag med höga marknadsandelar är det även viktigt att göra en noggrann konkurrensrättslig analys inför ett potentiellt förvärv.

Det är viktigt att komma ihåg att reglerna om missbruk av dominerande ställning även kan drabba de företag som kanske inte själva nödvändigtvis anser sig vara dominerande på marknaden men som likväl konkurrensrättsligt kan anses ha en dominerande ställning. Detta kan bli aktuellt på grund av regulatoriska faktorer, tillgång till strategisk infrastruktur eller immateriella rättigheter. Här utgör målet mellan Yarps och TeliaSonera ett belysande exempel i vilket TeliaSonera hade tillgång till strategisk infrastruktur i form av ett rikstäckande accessnät.

 

Setterwalls EU- och konkurrensrättsgrupp har lång erfarenhet av att arbeta med frågor rörande missbruk av dominerande ställning och vilka överväganden som bör göras för företag med höga marknadsandelar, både i relation till kunder och leverantörer som inför potentiella förvärv. Kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med att bedöma om er strategi är förenlig med konkurrensreglerna eller om ni misstänker att ert företag blir utsatt för ett agerande som kan utgöra missbruk av dominerande ställning.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

EU- & konkurrensrätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.