artikel / 08 jan 2020

Ny lag om god forskningssed

Responsive image

Den 1 januari 2020 trädde en ny lag om god forskningssed ikraft. Den nya lagen har tillkommit i ljuset av de forskningsskandaler som har drabbat svensk sjukvård. Lagen ska främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning och är tillämplig på forskning som utförs av bl.a. statliga universitet och högskolor, andra statliga myndigheter, statliga bolag eller stiftelser, kommuner och regioner och vissa enskilda utbildningsanordnare. Setterwalls sammanfattar innebörden av den nya lagen.

Enligt den nya lagen ansvarar forskaren för att följa god forskningssed i sin forskning. Forskningshuvudmannen har dock det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed. I lagen definieras oredlighet i forskning som en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Vidare har en ny nämnd inrättats som ska pröva misstänkt oredlighet i forskning, Nämnden för oredlighet i forskning. Om det misstänks att oredlighet i forskning har förekommit ska forskningshuvudmannen överlämna handlingarna i ärendet för prövning av denna nämnd. Nämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Rätt till domstolsprövning är nämligen något som har lyfts fram av visselblåsarna i Macchiarini-ärendet sedan de nekats detta.

Nämnden ska också ansvara för omvärldsbevakning och kunskapsspridning gällande frågor om god forskningssed, genom att bl.a. i en årlig rapport sammanställa, analysera och utvärdera information om bl.a. sina egna avgörande och information från forskningshuvudmännen.

Lagen har fått viss kritik då definitionen av oredlighet i forskning av Vetenskapsrådet och flera lärosäten har ansetts som för snäv med risk att vissa situationer inte kommer att täckas. Vidare har det noterats att lagen inte omfattar privata forskningsutförare och att detta kan skapa gränsdragningsproblem och det har också ifrågasatts om inte privata aktörer bör omfattas åtminstone när forskningen finansieras med offentliga medel.

Lagen lär utvärderas och vi på Setterwalls följer detta med intresse.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Life Sciences

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.