artikel | 20 maj 2024

Update: Regeringen föreslår ny patentlag

Responsive image

Regeringen har nyligen presenterat en lagrådsremiss med förslag på en ny, moderniserad patentlag som bättre överensstämmer internationella överenskommelser. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Redan 2012 inleddes arbetet med att anpassa och modernisera det svenska patentsystemet genom tillsättningen av Patentlagsutredningen. Denna utredning fick i uppdrag att föreslå de lagändringar som krävdes på grund av införandet av det enhetliga patentsystemet, inklusive utarbetandet av en ny patentlag och patentförordning. Utredningen ledde till lagändringar som trädde i kraft den 1 juni 2023, i samband med att det enhetliga patentsystemet började gälla i Sverige. Lagrådsremissen tar upp de delar av utredningens slutbetänkande som berör den nya patentlagen och som inte har adresserats i tidigare lagstiftningsprocesser.

Den nya patentlagen föreslås anpassas till internationella regelverk, i form av den europeiska patentkonventionen (EPC) och avtalet om en enhetlig patentdomstol (UPCA), vilket är viktigt för svenska företag som verkar internationellt, och vice versa. Exempelvis justeras bestämmelserna om vilka uppfinningar som kan patenteras och kriterierna för patentbarhet. Justeringarna är redaktionella och innebär inga materiella förändringar, utan syftar till att harmonisera bestämmelserna med motsvarande regler i EPC. Patenterbarhetskriterierna, det vill säga kraven på nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet, ska uttryckligen framgå av en samlad bestämmelse, motsvarande artikel 52 i EPC. Varje patenterbarhetskriterium, samt begreppet känd teknik, ska också definieras i överensstämmelse med artiklarna 54, 56 och 57 i EPC. Ensamrättens innehåll och begränsningar föreslås anpassas till motsvarande bestämmelser i UPCA. Bland annat ändras kravet på grad av insikt för att ett utnyttjande ska anses utgöra ett intrång så att det krävs att den som utnyttjar patentet känner till eller borde ha känt att ett visst utnyttjande inte var tillåtet. Bestämmelsen om konsumtion av ensamrätten justeras så att patenthavaren i vissa fall kan ha berättigad grund att motsätta sig fortsatt kommersialisering av en produkt.

Vidare förtydligas reglerna om handläggning av en patentansökan för att möjliggöra en effektiv handläggning och underlätta förståelsen för patentprocessen. Förslaget innebär en språklig och redaktionell modernisering även av de bestämmelser som inte ändras materiellt, med syftet att göra lagen mer överskådlig och lättare att tillämpa.

Sammanfattningsvis innebär den föreslagna patentlagen inte några stora principiella förändringar jämfört med nuvarande patentlag. Lagförslaget syftar till att modernisera det svenska patentsystemet och säkerställa dess aktualitet i den internationella miljö där det ofta tillämpas. Riksdagen förväntas fatta beslut om den nya patentlagen efter sommaren 2024. Setterwalls fortsätter följa och rapportera om utvecklingen kring den nya patentlagen – har du frågor om lagförslaget är du varmt välkommen att höra av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.