artikel | 23 jun 2020

Sammanfattning av åtgärder mot bakgrund av COVID-19

Responsive image

Utbrottet av coronaviruset, COVID-19, har stor påverkan på både människor, företag och samhälle och kommer att få omfattande konsekvenser framöver. För att motverka de negativa ekonomiska effekterna har regeringen lagt fram en rad krisåtgärder. I denna artikel sammanfattar Setterwalls några av de viktigaste åtgärderna som företagare kan vidta ur ett praktiskt perspektiv. 

Läget förändras kontinuerligt och innehållet i denna artikel är aktuellt per den 23 juni 2020.

Innehåll

 1. Ändra debiterad preliminärskatt
 2. Anstånd med betalning av skatt och avgifter
 3. Nedsättning av arbetsgivaravgifter
 4. Omställningsstöd baserat på förlorad omsättning
 5. Högre avsättning till periodiseringsfond
 6. Korttidspermittering för minskade lönekostnader
 7. Tillfällig rabatt på hyreskostnader i särskilt utsatta branscher
 8. Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader
 9. Gåvor till anställda och förmån av fri parkering
 10. Lånegarantier ger nya lånemöjligheter för små och medelstora företag
 11. Stöd till kultur och idrott

 

1. Ändra debiterad preliminärskatt

För vem?
Företag som väntar sig ett lägre resultat på grund av COVID-19 kan begära ändring av företagets preliminärskatt för att återfå redan betald preliminärskatt och minska betalningarna under resten av räkenskapsåret. Ändring av preliminärskatt kan användas av egenföretagare (enskild näringsverksamhet), aktiebolag och delägare i handelsbolag eller kommanditbolag.

Hur?
Preliminärskatt ändras genom att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket via deras e-tjänst eller på blankett.

2. Anstånd med betalning av skatt och avgifter

För vem?
Företag som har svårt att betala in skatter och avgifter i tid på grund av COVID-19 kan ansöka om anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt på löneutbetalningar. Möjligheten att söka anstånd omfattar egenföretagare (enskild näringsverksamhet), aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Vad omfattas?
Företag kan som mest få anstånd med hela preliminärskatten på utbetald lön för perioden och hela det belopp som redovisas i arbetsgivardeklarationen respektive momsdeklarationen för anståndsperioden som ansökan avser. Anstånd kan beviljas i upp till ett år. Anstånd kan sökas för maximalt tre redovisningsperioder vad gäller arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt på löneutbetalningar, samt moms om företaget redovisar momsen månadsvis. Om företaget redovisar moms årsvis eller kvartalsvis får anstånd med betalning av momsen sökas för en redovisningsperiod.

Vad kostar det?
En ej avdragsgill ränta på 1,25 % (på anståndsbeloppet) löper under de första 6 månaderna och därefter även en anståndsavgift på 0,2 % per månad. Om anståndet utnyttjas i ett år motsvarar kostnaden en avdragsgill ränta om totalt 3,1 % per år. 

Hur?
Ansökan om anstånd lämnas via Skatteverkets e-tjänst eller på blankett SKV 4839. Anstånd kan sökas retroaktivt för moms som redovisats helårsvis från och med den 27 december 2019 och för arbetsgivaravgifter, avdragen preliminärskatt på lön och moms som redovisats månadsvis eller kvartalsvis från och med januari 2020.

3. Nedsättning av arbetsgivaravgifter

För vem?
Alla företag som är registrerade som arbetsgivare kan nu få nedsatta arbetsgivaravgifter för maximalt 30 anställda per bolag (oavsett antalet anställda i bolaget). Nedsättningen innebär att arbetsgivaren bara betalar ålderspensionsavgift (10,21 %) på lön upp till 25 000 kr, vilket kan ge en skattelättnad om högst 5 300 kr per anställd och månad. Nedsättningen gäller för ersättningar som ges ut under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020 och kan användas av egenföretagare (enskild näringsverksamhet), aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Hur?
Begäran om nedsättning av arbetsgivaravgifter görs i arbetsgivardeklarationen genom att arbetsgivaren kryssar i fält 062 ”Reducerad avgift först anställd” på arbetsgivardeklarationens individuppgift (blankett SKV 4788). Har företaget fler än 30 anställda väljer företaget själv vilka anställda som begäran ska omfatta.

4. Omställningsstöd baserat på förlorad omsättning

För vem?
Företag som bedriver verksamhet i Sverige, har F-skatt, har haft en omsättning på minst 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret och under mars – april 2020 har minst 30 % lägre omsättning jämfört med mars – april 2019. Företaget får dock inte ha skatteskulder, vara på obestånd, ha inlett företagsrekonstruktion eller ha sin hemvist i ett skatteparadis. Stödet ska kunna sökas av egenföretagare (enskild näringsverksamhet), aktiebolag och delägare i handelsbolag eller kommanditbolag.

Vad omfattas?
Staten kommer att subventionera företagets fasta kostnader under mars och april 2020 med mellan 22,5 % och 75 %, beroende på hur stor omsättning som har tappats. Stödet har ett maxbelopp om 150 miljoner kr per företag. Det finns också särskilda begränsningar för företag som redovisat ett negativt rörelseresultat under föregående räkenskapsår.

Hur?
Behörig företrädare för företaget eller ett särskilt utsett ombud kan från och med 22 juni 2020 ansöka om stödet via Skatteverkets hemsida och ansökan ska lämnas senast 31 augusti 2020. I ansökan ska bland annat uppgifter om företagets minskade omsättning jämfört med föregående räkenskapsår och företagets fasta kostnader lämnas. Om företaget söker stöd med mer än 100 000 kr måste också ett särskilt revisorsintyg lämnas.

5. Högre avsättning till periodiseringsfonder

För vem och med hur mycket?

 • Egenföretagare (enskild näringsverksamhet) och fysiska personer som är delägare i svenskt handelsbolag eller kommanditbolag kan för 2019 avsätta ett belopp motsvarande hela 2019 års vinst upp till 1 miljon kr till periodiseringsfond.
 • Företagare med aktiebolag, eller andra företagare med en vinst över 3 333 333 kr, kan använda de vanliga reglerna och göra en avsättning med 30 % av vinsten till periodiseringsfond.

Vad innebär det?

Avsättning till periodiseringsfond skjuter upp skatten på vinst under 2019 och kan ge företagare pengar tillbaka för redan betald preliminärskatt. Vinsten måste återföras från periodiseringsfond senast det sjätte året efter avsättningen, men kan återföras tidigare exempelvis för att kvittas mot eventuella förluster under 2020.

Hur?
Avsättning till periodiseringsfond görs normalt i inkomstdeklarationen för 2019 och ger då återbetalning när besked om slutlig skatt meddelas. För att snabbare få tillbaka betald preliminärskatt kan företaget lämna en ny preliminär inkomstdeklaration för 2019 via Skatteverkets e-tjänst eller på blankett.

6. Korttidspermittering för minskade lönekostnader

Vad innebär det?
Nya regler om korttidsarbete gör det möjligt för företagare att minska sina lönekostnader utan att behöva säga upp personal. Korttidsarbete innebär att den anställde går ner i arbetstid med 20, 40, 60 eller 80 %.  Den anställde behåller mellan 88 och 96 % av sin lön beroende på nedsatt arbetstid och staten betalar tre fjärdedelar av kostnaden för att personalen går ner i arbetstid genom ekonomiskt stöd. Stöd för den högsta nivån, 80 % nedsatt arbetstid, lämnas dock bara under perioden 1 maj – 31 juli 2020.

För vem?
Stödet gäller för egenföretagare (enskild näringsverksamhet), aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag som är registrerade som arbetsgivare i Sverige samt har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av COVID-19. Aktiebolag som lämnar utdelning under 2020 kan komma att exkluderas från stöd. Egenföretagare i enskild näringsverksamhet utan andra anställda och delägare av handelsbolag eller kommanditbolag anses inte anställda och omfattas inte av stödet.

En viktig förutsättning för korttidspermittering är att det finns stöd i kollektivavtal eller, om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, att minst 70 % av de anställda på arbetsplatsen accepterar och deltar i  korttidsarbetet. Korttidspermittering förutsätter att det berörda företaget inte har lämnat utdelning efter den 15 mars 2020 och även andra värdeöverföringar, såsom koncernbidrag, kan förhindra företaget från att få stöd för korttidspermittering. Företagare bör därför stämma av den senaste informationen på Tillväxtverkets hemsida innan ansökan lämnas.

Vad kostar det?
Stödet gäller upp till en lön per anställd om högst 44 000 kr och arbetsgivaren står då för 1-8 % av kostnaden för arbetstidsminskningen. Det innebär att arbetsgivaren vid en arbetstidsminskning med 20 % får 19 % lägre lönekostnad för den anställde. Vid en arbetstidsminskning med 80 % får arbetsgivaren en 72 % lägre lönekostnad för den anställde. Om den anställde har högre lön än 44 000 kr kan arbetsgivaren få högre kostnader.

Hur?
Stödet kan sökas hos Tillväxtverket via hemsidan https://korttidsarbete.minansokan.se/. Tillväxtverket har även publicerat tydliga instruktioner på svenska och engelska för hur ansökan om korttidsarbete går till. 

7. Tillfällig rabatt på hyreskostnader i särskilt utsatta branscher

För vem?
Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster i vissa branscher under perioden den 1 april 2020 till den 30 juni 2020 kommer att kunna söka kompensation från staten för en del av nedsättningen. Företagare som är i särskilt utsatta branscher såsom hotell, restaurang och handel kan prata med sin hyresvärd om en eventuell hyresrabatt.

Vad omfattas?
Kompensation till hyresvärden ges med maximalt 50 % av den nedsatta fasta hyran (rabatten), men inte med mer än 25 % av den ursprungliga fasta hyran. Detta innebär att om en hyresvärd ger en hyresrabatt om 50 000 kr på en fast hyra om 100 000 kr, kan hyresvärden få ersättning med ett belopp om 25 000 kr från staten. Kompensationen söks i efterhand av hyresvärden och det är Länsstyrelsen som administrerar ansökan. Som hyresvärd är det viktigt att notera att ansökan om kompensation kan ges in till Länsstyrelsen tidigast den 1 juli 2020 men senast den 31 augusti 2020.

8. Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

För vem?
Under den 1 april 2020 till och med den 31 maj 2020 kommer staten tillfälligt ta hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner. Alla arbetsgivare omfattas av möjligheten till återbetalning av betald sjuklön för anställda.  Egenföretagare ersätts genom sjukpenningen.

Hur?
Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön som vanligt och ersätts sedan av Försäkringskassan via skattekontot. Försäkringskassan kommer besluta om ersättning snarast efter det att arbetsgivardeklarationerna har lämnats till Skatteverket. 

9. Gåvor till anställda och förmån av fri parkering

Vad innebär det?

Fram till 31 december 2020 har regeringen beslutat att gåvor från arbetsgivaren till anställda upp till ett totalt belopp om högst 1 000 kr per anställd ska vara skattefria. Under samma period kommer även förmån av fri parkering vid arbetsplatsen att vara skattefri för anställda. Åtgärderna syftar till att ge företag incitament att ge anställda exempelvis presentkort i lokala butiker för att stödja handeln samt att göra det enklare för anställda att pendla med bil istället för kollektivtrafik. Reglerna innebär att gåvor och parkeringsplatser som omfattas inte är föremål för socialavgifter eller inkomstskatt.

Vad omfattas?

De särskilda reglerna om skattefria gåvor gäller utöver de vanliga reglerna om skattefria gåvor för exempelvis julgåvor, och ger arbetsgivare möjlighet att ge varje anställd en gåva till ett högsta värde om 1 000 kr. Gåvan får inte lämnas i pengar. För att en parkeringsplats som betalas av företaget för anställda ska vara skattefri krävs att parkeringsplatsen finns nära arbetsplatsen. Parkering vid den anställdes hem är alltså inte skattefri.

10. Lånegarantier ger nya lånemöjligheter för små och medelstora företag

För att gynna utlåning till små och medelstora företag ställer staten ut lånegarantier till kreditinstitut, som i sin tur lånar ut pengar till företag som har minskad omsättning på grund av COVID-19. Vid behov av lån vänder du dig som företagare i första hand till din bank eller annan långivare. De statligt garanterade lånen är i första hand riktade mot små och medelstora företag och omfattar egenföretagare (enskild näringsverksamhet), aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Möjlighet att låna kan också finnas hos Almi Företagspartner, som har fått ytterligare medel för att öka sin utlåning till små och medelstora företag. Almi har annonserat att de erbjuder ett brygglån på 12 månader med individuell ränta om för närvarande högst 4,95 %. Lån kan sökas via Almis hemsida.

För svenska exportföretag kan lånemöjligheter även finnas hos Svensk Exportkredit (SEK), vars låneram ökas från 125 till 200 miljarder kr och kan användas till statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämnden (EKN) tak för kreditgarantier utökas till 500 miljarder kr och självrisken hos bankerna minskas för att ge exportföretag större möjligheter att låna.

10. Stöd till kultur och idrott

Regeringen har utlovat stöd som ska tilldelas kulturella verksamheter som förlorar intäkter på grund av COVID-19. Alla organisationsformer ska kunna få stöd.

Även idrottsföreningar som arrangerar idrottsevenemang och förlorar intäkter på grund av COVID-19 kan få extra stöd från staten.

 

Behöver du legal rådgivning för din verksamhet? Välkommen att kontakta Setterwalls och våra experter. 

Denna information finns delvis tillgänglig även på engelska, arabiska, persiska, serbokroatiska och polska, läs mer här.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.